početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
 
MARKETING

Red.

Broj

 

Naziv predmeta

 

 

godišnji fond časova

 

predavanja

vežbe

Svega

 

I godina

450

450

900

1. Politička ekonomija 90 60 150

2.

Sociologija sa sociologijom rada

60

30

90

3.

Razvoj i savremena ekonomska misao

60

60

120

4.

Ekonomika preduzeća

60

60

120

5.

Finansijsko računovodstvo

60

60

120

6.

Osnovi statističke analize

60

60

120

7.

Matematika

60

90

150

 

II godina

480

390

870

1.

Teorija cena

60

60

120

2.

Nacionalna ekonomija

60

60

120

3.

Međunarodna ekonomija

60

30

90

4.

Strategijski menadžment

60

60

120

5.

Ekonomsko-matematički metodi i modeli

60

60

120

6.

Marketing

60

30

90

7.

Organizacija preduzeća

60

30

90

8.

Strani jezik za ekonomiste

60

60

120

 

III godina

450

240

690

1.

Privredno pravo 60 30 90

2.

Poslovne finansije 60 30 90

3.

Ekonomska statistika 60 30 90

4.

Tržišno komuniciranje 60 30 90

5.

Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem 60 30 90

6.

Ponašanje potrošača 60 30 90
7. Upravljanje kvalitetom 30 30 60
8. Strani jezik 30 30 60
9. Izborni predmet:      
  Ekonomika trgovine 60 30 90
  Ekonomika turizma 60 30 90
  Bankarstvo 60 30 90
  Monetarna ekonomija 60 30 90
  Fiskalna ekonomija 60 30 90
  IV godina  360 300 660
1. Međunarodni marketing 60 30 90
2. Odnosi s javnošću 30 30 60
3. Upravljanje ljudskim resursima 30 30 60
4. Upravljanje projektima 60 30 60
5. Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem 60 30 60
6. Industrijski marketing 30 30 60
 7. Marketing logistika 30 30 60
 8. Strani jezik za ekonomiste IV 30 30 60
 9. Izborni predmet      
  Trgovinski menadžment i menadžment prodaje 60 30 90
  Marketing u turizmu 60 60 120
  Marketing usluga 60 30 90
  Ekonomika energetike 60 30 90
  Savremeni privredni sistemi 60 30 90

ŠEZDESET GODINA RADA EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU
Ekonomski fakultet u Beogradu je osnovan kao ekonomsko-komercijalna visoka škola sa četvorogodišnjom nastavom u martu mesecu 1937. godine. Škola je pretvorena u Ekonomski fakultet i uključila se u Univerzitet u Beogradu februara 1947. godine i proslavlja ove godine šezdesetogodišnjicu svoje plodotvorne i obimne aktivnosti. Šezdeset godina u životu jedne visoke naučne i nastavne ustanove predstavlja značajan period sa bogatom delatnošću koja se odvijala u uslovima dinamičnog društvenog i ekonomskog razvoja naše zemlje. U takvim uslovima dinamičkog razvoja dolazilo je i do značajnih promena i unapređenja nastavnog procesa i razvoja ekonomske misli. Dinamičan razvoj Fakulteta ispoljava se kako u oblasti stalnog usavršavanja i prilagođavanja nastavnih planova Fakulteta potrebama privrede i društva za diplomiranim ekonomistima, tako i u domenu naučno-istraživačkog rada i, uopšte, unapređivanja ekonomske teorije i prakse... [dalje]
 

 

 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF