početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
 
MENADŽMENT

Red.

Broj

 

Naziv predmeta

 

 

godišnji fond časova

 

predavanja

vežbe

ukupno

 

I godina

450

450

900

1. Politička ekonomija
90
60
150

2.

Sociologija sa sociologijom rada

60

30

120

3.

Razvoj i savremena ekonomska misao

60

60

120

4.

Ekonomika preduzeća

60

60

120

5.

Finansijsko računovodstvo

60

60

120

6.

Osnovi statističke analize

60

60

120

7.

Matematika

60

90

150

 

II godina

480

390

870

1.

Teorija cena

60

60

120

2.

Nacionalna ekonomija

60

60

120

3.

Međunarodna ekonomija

60

30

90

4.

Strategijski menadžment

60

60

120

5.

Ekonomsko-matematički metodi i modeli

60

60

120

6.

Organizacija preduzeća

60

60

120

7.

Marketing

60

30

90

8.

Strani jezik za ekonomiste

60

60

120

 

III godina

390

270

660

1.

 Organizacioni razvoj
30
30
60

2.

 Upravljački informacioni sistemi
60
30
90

3.

 Upravljačko računovodstvo
60
60
120

4.

 Privredno pravo
60
30
90

5.

 Upravljanje kvalitetom
30
30
60

6.

 Međunarodni menadžment
30
30
60
7.  Trgovinski menadžment
60
30
90
8.  Strani jezik za ekonomiste III
30
30
60
9.  Izborni predmet:
  Tržišno komuniciranje
60
30
90
   Ekonomska statistika
60
30
90
   Istaživanje tržišta i marketing inf. sistem
60
30
90
   Monetarna ekonomija
60
30
90
   Fiskalna ekonomija
60
30
90
   IV godina
420
300
720
1.  Teorija odlučivanja
30
30
60
2.  Upravljanje projektima
30
30
60
3. Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem
30
30
60
4.  Upravljanje ljudskim resursima
30
30
60
5.  Poslovne finansije
60
30
60
6. Međunarodni marketing
60
30
90
7. Ponašanje potrošača
60
30
60
8. Strani jezik za ekonomiste IV
30
30
90
9.  Izborni predmet:
  Prestrukturiranje preduzeća
30
30
60
  Savremeni privredni sistemi
60
30
90
  Bankarstvo
60
30
90
  Marketing usluga
30
30
30
  Marketing logistika
30
30
30

ŠEZDESET GODINA RADA EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU
Ekonomski fakultet u Beogradu je osnovan kao ekonomsko-komercijalna visoka škola sa četvorogodišnjom nastavom u martu mesecu 1937. godine. Škola je pretvorena u Ekonomski fakultet i uključila se u Univerzitet u Beogradu februara 1947. godine i proslavlja ove godine šezdesetogodišnjicu svoje plodotvorne i obimne aktivnosti. Šezdeset godina u životu jedne visoke naučne i nastavne ustanove predstavlja značajan period sa bogatom delatnošću koja se odvijala u uslovima dinamičnog društvenog i ekonomskog razvoja naše zemlje. U takvim uslovima dinamičkog razvoja dolazilo je i do značajnih promena i unapređenja nastavnog procesa i razvoja ekonomske misli. Dinamičan razvoj Fakulteta ispoljava se kako u oblasti stalnog usavršavanja i prilagođavanja nastavnih planova Fakulteta potrebama privrede i društva za diplomiranim ekonomistima, tako i u domenu naučno-istraživačkog rada i, uopšte, unapređivanja ekonomske teorije i prakse... [dalje]
 

 

 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF