početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
 
MEĐUNARODNA EKONOMIJA I SPOLJNA TRGOVINA

Red.

Broj

 

Naziv predmeta

 

 

godišnji fond časova

 

predavanja

vežbe

ukupno

 

I godina

450

450

900

1. Politička ekonomija
90
60
150

2.

Sociologija sa sociologijom rada

60

30

120

3.

Razvoj i savremena ekonomska misao

60

60

120

4.

Ekonomika preduzeća

60

60

120

5.

Finansijsko računovodstvo

60

60

120

6.

Osnovi statističke analize

60

60

120

7.

Matematika

60

90

150

 

II godina

480

390

870

1.

Teorija cena

60

60

120

2.

Nacionalna ekonomija

60

60

120

3.

Međunarodna ekonomija

60

30

90

4.

Strategijski menadžment

60

60

120

5.

Ekonomsko-matematički metodi i modeli

60

60

120

6.

Međunarodne finansije

60

30

90

7.

Međunarodna trgovina

60

30

90

8.

Strani jezik za ekonomiste

60

60

120

 

III godina

420

240

660

1.

Ekonomski odnosi Jugoslavije sa inostranstvom
60
30
90

2.

 Monetarna ekonomija
60
30
90

3.

 Ekonomska statistika
60
30
90

4.

 Međunarodno privredno pravo
60
30
90

5.

 Strani jezik za ekonomiste III
30
30
60

6.

 Izborni predmet:

 

 Teorija i planiranje privrednog razvoja
60
30
90
   Savremeni privredni sistemi
60
30
90
   Poslovne finansije
60
30
90
  Makroekonomska analiza
60
30
90
   Opciona grupa: Spoljna trgovina
6.  Međunarodni marketing
60
30
90
7.  Ekonomska geografija sveta
60
30
90
   Opciona grupa: Međunarodne finansije
6.  Makroekonomija otvorene privrede
30
30
60
7.  Ekonometrija
60
60
120
   IV godina
540
270
810
1. Međunarodno poslovno finansiranje
60
30
90
2.  Upravljačko računovodstvo
60
60
120
3.  Fiskalna ekonomija
60
30
90
4. Bankarsko poslovanje i platni promet
60
30
90
5.  Strani jezik za ekonomiste IV
30
30
120
6. Izborni predmet:
  Ekonomika industrije
60
30
90
  Ekonomika agrara
60
30
90
  Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem
60
30
90
  Ekonomika saobraćaja
60
30
90
  Opciona grupa: Spoljna trgovina
7. Spoljnotrgovinsko poslovanje
60
30
90
8. Ekonimika trgovine
60
30
90
9. Računovodstvo trgovinskih preduzeća
60
30
90
  Opciona grupa: Međunarodne finansije:
7. Ekonomika Evropske unije
60
30
90
8. Komparativno računovodstvo
30
30
60
9.  Ekonomika turizma
60
30
90

ŠEZDESET GODINA RADA EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU
Ekonomski fakultet u Beogradu je osnovan kao ekonomsko-komercijalna visoka škola sa četvorogodišnjom nastavom u martu mesecu 1937. godine. Škola je pretvorena u Ekonomski fakultet i uključila se u Univerzitet u Beogradu februara 1947. godine i proslavlja ove godine šezdesetogodišnjicu svoje plodotvorne i obimne aktivnosti. Šezdeset godina u životu jedne visoke naučne i nastavne ustanove predstavlja značajan period sa bogatom delatnošću koja se odvijala u uslovima dinamičnog društvenog i ekonomskog razvoja naše zemlje. U takvim uslovima dinamičkog razvoja dolazilo je i do značajnih promena i unapređenja nastavnog procesa i razvoja ekonomske misli. Dinamičan razvoj Fakulteta ispoljava se kako u oblasti stalnog usavršavanja i prilagođavanja nastavnih planova Fakulteta potrebama privrede i društva za diplomiranim ekonomistima, tako i u domenu naučno-istraživačkog rada i, uopšte, unapređivanja ekonomske teorije i prakse... [dalje]
 

 

 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF