početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
 
Statistika i informatika

Red.

Broj

 

Naziv predmeta

 

 

godišnji fond časova

 

pred

vežbe

ukupno

 

I godina

450

450

900

1. Politička ekonomija
90
60
150

2.

Sociologija sa sociologijom rada

60

30

90

3.

Razvoj i savremena ekonomska misao

60

60

120

4.

Ekonomika preduzeća

60

60

120

5.

Finansijsko računovodstvo

60

60

120

6.

Osnovi statističke analize

60

60

120

7.

Matematika

60

90

150

 

II godina

480

390

870

1.

Teorija cena

60

60

120

2.

Nacionalna ekonomija

60

60

120

3.

Međunarodna ekonomija

60

30

90

4.

Strategijski menadžment

60

60

120

5.

Ekonomsko-matematički metodi i modeli

60

60

120

6.

Ekonomska statistika

60

30

90

7.

Poslovna informatika

60

60

120

8.

Strani jezik za ekonomiste

60

60

120

 

III godina

480

360

840

1.

 Monetarna ekonomija
60
30
90

2.

 Upravljačko računovodstvo
60
60
120

3.

 Matematika II
60
60
120

4.

 Teorijska statistika
60
60
120

5.

 Ekonomsko-statistički softver
60
30
90

6.

 Makroekonomski bilansi i modeli
60
30
90
   Izborna grupa predmeta za Statistiku
7.  Multivarijaciona analiza
45
30
75
8. Finansijska i aktuarska matematika
60
30
90
   Izborna grupa predmeta za Informatiku
7.  Programski jezici
60
30
90
8.  Poslovni informacioni sistemi
30
30
60
   IV godina
420
240
660
1.  Demografska analiza
60
30
90
2.  Ekonometrija
60
60
120
3.  Operaciona istraživanja
60
30
90
4. Teorija uzoraka i planiranje eksperimenata
60
30
90
5.  Analiza vremenskih serija
45
30
75
6.  Baze podataka
60
30
90
  Izborna grupa predmeta za Statistiku
7. Istraživanje marketinga
60
30
90
   Izborna grupa predmeta za Informatiku
7.  Projektovanje informacionih sistema
45
30
75

ŠEZDESET GODINA RADA EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU
Ekonomski fakultet u Beogradu je osnovan kao ekonomsko-komercijalna visoka škola sa četvorogodišnjom nastavom u martu mesecu 1937. godine. Škola je pretvorena u Ekonomski fakultet i uključila se u Univerzitet u Beogradu februara 1947. godine i proslavlja ove godine šezdesetogodišnjicu svoje plodotvorne i obimne aktivnosti. Šezdeset godina u životu jedne visoke naučne i nastavne ustanove predstavlja značajan period sa bogatom delatnošću koja se odvijala u uslovima dinamičnog društvenog i ekonomskog razvoja naše zemlje. U takvim uslovima dinamičkog razvoja dolazilo je i do značajnih promena i unapređenja nastavnog procesa i razvoja ekonomske misli. Dinamičan razvoj Fakulteta ispoljava se kako u oblasti stalnog usavršavanja i prilagođavanja nastavnih planova Fakulteta potrebama privrede i društva za diplomiranim ekonomistima, tako i u domenu naučno-istraživačkog rada i, uopšte, unapređivanja ekonomske teorije i prakse... [dalje]
 

 

 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF