početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
 
Finansije, bankarstvo i osiguranje

Red.

Broj

 

Naziv predmeta

 

 

godišnji fond časova

 

predavanja

vežbe

svega

 

I godina

450

450

900

1. Politička ekonomija
90
60
150

2.

Sociologija sa sociologijom rada

60

30

120

3.

Razvoj i savremena ekonomska misao

60

60

120

4.

Ekonomika preduzeca

60

60

120

5.

Finansijsko računovodstvo

60

60

120

6.

Osnovi statističke analize

60

60

120

7.

Matematika

60

90

150

 

II godina

480

390

870

1.

Teorija cena

60

60

120

2.

Nacionalna ekonomija

60

60

120

3.

Međunarodna ekonomija

60

30

90

4.

Strategijski menadžment

60

60

120

5.

Ekonomsko-matematički metodi i modeli

60

60

120

6.

Monetarna ekonomija

60

30

120

7.

Ekonomska statistika

60

30

90

8.

Strani jezik za ekonomiste

60

60

120

 

III godina

450

270

720

1.

Poslovne finansije
60
30
90

2.

Fiskalna ekonomija
60
30
90

3.

Upravljačko računovodstvo
60
60
120

4.

Finansijska i aktuarska  matematika
60
30
90

5.

Finansijska tržišta
30
30
60

6.

Bilansi preduzeća i banaka
60
30
90
7. Privredno pravo
60
30
90
8. Organizacija preduzeća
60
30
90
  IV godina
510
300
810
1. Bankarstvo
60
30
90
2. Osiguranje
60
30
90
3. IstraÅživanje marketinga i marketing informacioni sistem
60
30
90
4. Trgovanje hartijama od vrednosti
30
30
60
5. Ekonomika industrije
60
30
90
6. Bankarsko računovodstvo
60
30
90
7. Strani jezik za ekonomiste III
30
30
60
  Opciona grupa: Bankarstvo
8. Bankarsko poslovanje i platni promet
60
30
90
9. Međunarodno poslovno finansiranje
60
30
90
  Opciona grupa: Osiguranje
8. Tarife u osiguranju
60
30
90
9. Penziono i zdravstveno osiguranje
30
30
60

ŠEZDESET GODINA RADA EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU
Ekonomski fakultet u Beogradu je osnovan kao ekonomsko-komercijalna visoka škola sa četvorogodišnjom nastavom u martu mesecu 1937. godine. Škola je pretvorena u Ekonomski fakultet i uključila se u Univerzitet u Beogradu februara 1947. godine i proslavlja ove godine šezdesetogodišnjicu svoje plodotvorne i obimne aktivnosti. Šezdeset godina u životu jedne visoke naučne i nastavne ustanove predstavlja značajan period sa bogatom delatnošću koja se odvijala u uslovima dinamičnog društvenog i ekonomskog razvoja naše zemlje. U takvim uslovima dinamičkog razvoja dolazilo je i do značajnih promena i unapređenja nastavnog procesa i razvoja ekonomske misli. Dinamičan razvoj Fakulteta ispoljava se kako u oblasti stalnog usavršavanja i prilagođavanja nastavnih planova Fakulteta potrebama privrede i društva za diplomiranim ekonomistima, tako i u domenu naučno-istraživačkog rada i, uopšte, unapređivanja ekonomske teorije i prakse... [dalje]
 

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF