početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
 
Ekonomska analiza i politika

Red.

Broj

Naziv predmeta

 

Godišnji fond časova

predavanja

vežbe

ukupno

 

I godina

450

450

900

1.

Politička ekonomija

90

60

150

2.

Sociologija sa sociologijom rada

60

30

90

3.

Razvoj i savremena ekonomska misao

60

60

120

4.

Ekonomika preduzeća

60

60

120

5.

Finansijsko računovodstvo

60

60

120

6.

Osnovi statističke analize

60

60

120

7.

Matematika

60

90

150

 

II godina

480

390

870

1.

Teorija cena

60

60

120

2.

Nacionalna ekonomija

60

60

120

3.

Međunarodna ekonomija

60

30

90

4.

Strategijski menadžment

60

60

120

5.

Ekonomsko-matematički metodi i modeli

60

60

120

6.

Metodi ekonomske analize

60

30

90

7.

Ekonomska statistika

60

30

90

8.

Strani jezik za ekonomiste

60

60

120

 

III godina

450

270

720

1.

Makroekonomska analiza

60

30

90

2.

Mikroekonomska analiza

30

30

60

3.

Savremeni privredni sistemi

60

30

90

4.

Ekonomika tranzicije

60

30

90

5.

Teorija i planiranje privrednog razvoja

60

30

90

6.

Monetarna ekonomija

60

30

90

7. Fiskalna ekonomija
60
30
90
8. Ekonometrija
60
60
120
  IV godina
450
240
690
  Opciona grupa: Makroekonomska analiza i politika
1. Tržište i tržišne institucije
30
30
60
2. Teorija i analiza ekonomske politike
60
30
90
3. Teorija proizvodnje
60
30
90
4. Ekonomika javnog sektora
60
30
90
5. Ekonomija rada
60
30
90
6. Tehnološki razvoj i politika
60
30
90
7. Ekonomska istorija
60
30
90
8. Izborni predmet:
  Ekonomski odnosi Jugoslavije sa inostranstvom
60
30
90
  Bankarstvo
60
30
90
  Ekonomika industrije
60
30
90
  Industrijska organizacija
60
30
60
  Ekonomska geografija
30
30
90
  Opciona grupa: Mikroekonomska analiza
450
240
690
1. Ekonomika agrara
60
30
90
2. Teorija proizvodnje
60
30
90
3. Poslovne finansije
60
30
90
4. Ekonomika javnog sektora
60
30
90
5. Ekonomija rada
60
30
90
6. Istraživanje marketinga
60
30
90
7. Industrijska organizacija
30
30
60
8. Izborni predmet:
  Tržište i tržišne institucije
30
30
60
  Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem
60
30
60
  Privredno pravo
60
30
90
  Sistemi obračuna troškova
60
60
120
  Organizacija preduzeća
60
30
90

ŠEZDESET GODINA RADA EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU
Ekonomski fakultet u Beogradu je osnovan kao ekonomsko-komercijalna visoka škola sa četvorogodišnjom nastavom u martu mesecu 1937. godine. Škola je pretvorena u Ekonomski fakultet i uključila se u Univerzitet u Beogradu februara 1947. godine i proslavlja ove godine šezdesetogodišnjicu svoje plodotvorne i obimne aktivnosti. Šezdeset godina u životu jedne visoke naučne i nastavne ustanove predstavlja značajan period sa bogatom delatnošću koja se odvijala u uslovima dinamičnog društvenog i ekonomskog razvoja naše zemlje. U takvim uslovima dinamičkog razvoja dolazilo je i do značajnih promena i unapređenja nastavnog procesa i razvoja ekonomske misli. Dinamičan razvoj Fakulteta ispoljava se kako u oblasti stalnog usavršavanja i prilagođavanja nastavnih planova Fakulteta potrebama privrede i društva za diplomiranim ekonomistima, tako i u domenu naučno-istraživačkog rada i, uopšte, unapređivanja ekonomske teorije i prakse... [dalje]
 

 

 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF