početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF
working papers
foto galerija
NAUČNI SEMINARI

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

OSMI SEMINAR U 2014. GODINI
SEPTEMBAR 2014. GODINE

Utorak, 09. septembar 2014. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala), prof. dr Ljubodrag Savić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Milena Lutovac, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA
NOVI TALAS PRIVATIZACIJE - OPORAVAK ILI SUNOVRAT INDUSTRIJE SRBIJE

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Uoči donošenja Zakona o privatizaciji iz 2001. godine, u javnosti Srbije je stvorena slika da će pretvaranje društvene u privatnu svojinu preko noći dovesti do brzog i efikasnog razrešenja brojnih i teških problema privrednog razvoja Srbije. Očekivalo se i da će tržišna privreda sama po sebi obezbediti veću efikasnost, povećanje proizvodnje, zaposlenosti i izvoza, a time i značajno povećanje životnog standarda građana.
Umesto da se proces privatizacije okonča, kako je bilo predviđeno, do kraja 2004. godine, deceniju kasnije donet je novi Zakon o privatizaciji, po čijim pravilima kupca treba da pronađu preostala 502 preduzeća, među kojima posebnu pažnju privlače 156 preduzeća u restuktuiranju, koja su bila nosioci posleratnog razvoja Srbije i još uvek nepoznat broj velikih javnih preduzeća, koja će biti prodata (???) u narednih nekoliko godina.
Većina preduzeća predviđenih za privatizaciju nalaze se u veoma teškoj ekonomskoj situaciji, zbog čega će najveći deo njih otići u stečaj. Model privatizacije iz 2001. godine je produbio krizu srpske industrije, koja je započela raspadom SFRJ, sankcijama i bombardovanjem zemlje od strane NATO pakta. Za razliku od većine zemalja u tranziciji koje su odavno prešle tzv. predtranzicioni nivo, Srbija još uvek nije dostigla ni polovinu industrijske proizvodnje iz 1990. godine, a broj industrijskih radnika (275 hiljada) je isti kao i daleke 1955. godine. 
S obzirom da dosadašnji model privatizacije nije dao očekivane rezultate, postavlja se pitanje da li nedavno usvojeni Zakon o privatizaciji može biti uspešniji? Kako naći rešenje za decenijsku agoniju preduzeća u restruktuiranju? Da li i kako privatizovati javna preduzeća?“

 

U Beogradu, 03.09.2014. godine.

Sekretar seminara,

Marija Jovović, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Dejan Molnar, asistent

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

SEDMI SEMINAR U 2014. GODINI
JUL 2014. GODINE

Četvrtak, 03. jul 2014. godine, u 12:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala), dr Milorad Filipović, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA
ANALIZA POSLOVANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI I PRIKAZ JEDINSTVENE METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENA KOMUNALNIH USLUGA

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Oblast komunalnih usluga predstavlja delatnost od posebnog značaja kako za funkcionisanje privrede, tako i za svakodnevni život stanovnika jedne zemlje. Upravo zbog toga se kvalitetu komunalnih usluga u razvijenim zemljama poklanja posebna pažnja, jer se kroz poboljšanja u ovoj oblasti postiže i viši stepen konkurentnosti domaće privrede, odnosno viši standard življenja. U Republici Srbiji se komunalne delatnosti regulišu kroz više zakonskih akata, odnosno nemamo jedinstveni zakon koji bi celovito i sveobuhvatno regulisao sve komunalne delatnosti. Preduzeća u oblasti pružanja komunalnih usluga u Srbiji su u najvećem broju organizovana kao javna komunalna preduzeća (JKP) i ona posluju pod posebnim režimom poslovanja u odnosu na druga, privatna ili mešovita preduzeća.
U radu će se prikazati poslovanje JKP u Srbiji za poslednjih 5 godina prema izabranim pokazateljima i oceniti njihova uspešnost i efikasnost. Takođe, daće se i prikaz jedinstvene metodologije za određivanje cena komunalnih usluga, koja je pripremljena za potrebe Stalne konferencije gradova i opština Srbije kao početni dokument za pregovore sa izvršnim organima vlastikako bi se efikasno uredila oblast komunalnih usluga u našoj zemlji.“

 

U Beogradu, 26.06.2014. godine.

Sekretar seminara,

Marija Jovović, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Dejan Molnar, asistent

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ŠESTI SEMINAR U 2014. GODINI
MAJ 2014. GODINE

Utorak, 27. maj 2014. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala), Lazar Čolić, master ekonomije, saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA
OCENA TRŽIŠNE POZICIJE KONKURENTSKIH PROIZVODA PRIMENOM DINAMIČKIH FAKTORSKIH MODELA

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Dobro poznavanje poslovnog okruženja predstavlja komparativnu prednost u borbi za tržišno učešće. Zbog toga, preduzeća izdvajaju značajna sredstava za istraživanje tržišta, što podrazumeva kreiranje upitnika i prikupljanje informacija o percepciji ispitanika (potrošača) o relevantnom proizvodu, kao i o konkurentskim proizvodima. Međutim, ovakav pristup je skup i bazira se na informacijama dobijenim od ispitanika koje mogu, ali ne moraju biti istinite, pa se dobijeni odgovori moraju uzeti sa rezervom. U ovom radu biće predložen novi pristup istraživanju tržišta, koji se bazira na ponašanju potrošača, umesto na njihovom mišljenju kako će se ponašati. Agencije za istraživanje tržišta mogu pružiti zainteresovanim preduzećima podatke o potrošnji njihovih proizvoda (na nedeljnom ili mesečnom nivou). Ovi podaci se, potom, mogu koristiti za praćenje i analizu trendova potrošnje. Predložena metodologija se fokusira na podatke o zajedničkoj dinamici potrošnje različitih proizvoda, sa ciljem da se utvrdi stepen njihove međusobne korelacije. Glavna pretpostavka od koje se polazi u radu jeste da se dinamika potrošnje nekog proizvoda sastoji iz dve komponente - tržišne (zajedničke) i idiosinkratske (specifične). Potrošnja svih proizvoda na nekom tržištu ima svoju zajedničku dinamiku, usled uticaja opštih privrednih uslova, preferencija potrošača itd. Sa druge strane, potrošnja konkretnih proizvoda zavisi i od faktora koji deluju samo na te proizvode individualno, i upravo je ta komponenta pod uticajem konkurentskih činilaca. Cilj izlaganja je da, pomoću savremenog metodološkog pristupa, na što efikasniji način odstrani uticaje zajedničkih faktora na tržištu i da pokaže vezu između potrošnje proizvoda koja je samo pod uticajem konkurentskih faktora. Empirijska analiza je sprovedena na podacima o čitanosti štampanih medija u Srbiji, korišćenjem dvostepenog metoda ocenjivanja dinamičkih faktorskih modela.“

 

U Beogradu, 20.05.2014. godine.

Sekretar seminara,

Marija Jovović, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Dejan Molnar, asistent

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PETI SEMINAR U 2014. GODINI
APRIL 2014. GODINE

Ponedeljak, 28. april 2014. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala), dr Bojan Zečević, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, prof. dr Goran Petković, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Igor Kovačević, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA
TURIZAM KAO DEO NACIONALNE EKONOMIJE

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Turizam je jedna od retkih privrednih grana u svetu koja konstanto beleži pozitivne stope rasta. Dominantna destinacija je Evropa, ali podaci ukazuju na povećanje učešća novih zemalja i regiona, te činjenicu da se ekonomski nerazvijene zemlje pozicioniraju na međunarodnom tržištu, kao i da sustižu privredno razvijene zemlje po ostvarenom turističkom prometu. Srbija se u proteklih 15 godina probila na turističkom tržištu i zauzela svoju poziciju. Uprkos ambivalentnom stavu zvanične ekonomske politike o turističkom razvoju i njegovim efektima, turizam je sektor srpske privrede koji se ubrzano razvijao. Nedostaci zvanične statistike utiču da su ocene ekonomskog razvoja turizma nepotpune i da se turizam ne priznaje kao izvozna grana. I pored toga, direktan uticaj turizma evidentan je u porastu deviznog priliva, koji je u 2013. iznosio 1.052.884 dolara i time činio 7,2% ukupnog izvoza Republike Srbije. Strateški usmeravan razvoj i promocija omogućili su da se pad domaćeg turističkog prometa više nego kompenzuje rastom inostranog, kao i da se ostvari značajan ukupan doprinos sektora turizma BDP-u Srbije na nivou od 5,4% u 2012. godini. Restruktuiranje tržišta u korist stranih posetilaca, rast ukupnog prometa, povećanje broja preduzetnika, kao i rast deviznog priliva od turizma sigurno govore u prilog značajnim uticajima koje nosi razvoj turizma. Ipak, zvanični statistički podaci, sa druge strane, pokazuju smanjenje broja zaposlenih u turizmu, što indikuje da ne postoje mehanizmi rešavanja problema sive ekonomije. Razvoj turističkog tržišta u Srbiji se može analizirati i kroz razvoj procesa investiranja u turizmu. Turizam je, do sada, uživao snažnu investicionu podršku od strane države. U velikim gradovima evidentan je ulazak privatnog kapitala kroz međunarodne brendove, dok domaći hoteli dodatno popunjavaju tržišta izvan administrativnih centara. Međutim, ukoliko turistička privreda bude tretirana na način na koji se to radilo u drugoj polovini 2013. godine, velika je verovatnoća da će pozitivna kretanja usmeravanog rasta i razvoja iz proteklog perioda zameniti stagnacija i devijantni, neodrživ razvoj kroz aktivnosti sive ekonomije.“

 

U Beogradu, 16.04.2014. godine.

Sekretar seminara,

Marija Jovović, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Dejan Molnar, asistent

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ČETVRTI SEMINAR U 2014. GODINI
MART 2014. GODINE

Ponedeljak, 31. mart 2014. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala), dr Olgica Bošković, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, diplomirani ekonomista Tamara Nikolić, demonstrator na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i diplomirani ekonomista Bojana Milićević, demonstrator na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA
STATISTIČKE NEDOUMICE U GRAFIČKOJ I NUMERIČKOJ INTERPRETACIJI PODATAKA: PRIMERI IZ POLJOPRIVREDE

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Neretko se dešava da u postupku analiziranja neke pojave (ekonomske, demografske, socijalne) rezultati do kojih se dolazi budu protivrečni. Isti podaci, grafički predstavljeni ili agregirani na različite načine, mogu navesti na potpuno različite zaključke i stvoriti drugačiju sliku o posmatranoj pojavi. Stoga, analiza i interpretacija podataka zahtevaju prethodno upoznavanje sa metodologijom, kao i sa značenjem i vrstom raspoloživih podataka. Sa druge strane, neophodno je i poznavanje osobina pokazatelja koji se izračunavaju. Najčešće korišćeni pokazatelji su prosečna vrednost, modus, medijana i indeksni brojevi. Iako pogodne za izračunavanje, vrednosti navedenih pokazatelja treba da budu i korektno protumačene. Prosečna vrednost, izračunata za delove osnovnog skupa, može da pruži drugačiju predstavu o osnovnom skupu od proseka izračunatog za ceo osnovni skup. Jednostavnom korelacionom i regresionom analizom ne može se uvek doći do preciznih saznanja o zavisnosti i međusobnim odnosima između dve promenljive. Indeksni brojevi, već pri promeni bazne godine, vode novim zaključcima o dinamici posmatrane pojave u određenom periodu. Posebnu pažnju u procesu statističkog zaključivanja treba obratiti na testiranje hipoteza, koje je neophodno uvek kada se zaključci o osnovnom skupu donose na osnovu podataka iz uzorka. Najzad, i grafička prezentacija, kao vizuelna predstava kretanja neke pojave, zavisi od upotrebljene merne skale. Na bazi analiziranih primera iz poljoprivrede, u radu će biti predstavljene najčešće statističke nedoumice.“

 

U Beogradu, 24.03.2014. godine.

Sekretar seminara,

Marija Jovović, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Dejan Molnar, asistent

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

TREĆI SEMINAR U 2014. GODINI
MART 2014. GODINE

Petak, 14. mart 2014. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala), Branislava Hristov, master ekonomije, saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, dr Bojan Zečević, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Igor Kovačević, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA
PRIMENA SAVREMENIH KANALA DISTRIBUCIJE U HOTELIJERSTVU

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Tokom poslednjih nekoliko decenija, na turističkom tržištu dešavaju se brojne promene koje utiču na sve aspekte upravljanja hotelima. Kako je u funkcionisanju hotela momenat prodaje izuzetno bitan, došlo je do potrebe stvaranja efikasnijih i proaktivnijih komunikacionih i distributivnih kanala. Ulažu se značajni napori kako bi se pronašli najefikasniji kanali distribucije, putem kojih bi se, sa jedne strane, zadovoljila i premašila očekivanja potrošača, a sa druge strane, optimizirao nivo prodaje i ostvario očekivani poslovni rezultat. Tržišni zahtevi, kao i konkurentski pritisci, koji postaju sve više globalni, uticali su na usložnjavanje hotelske prodajne strategije, što je rezultiralo dodavanjem savremenih, na informacionoj tehnologiji zasnovanih, oblika distribucije već postojećim tradicionalnim kanalima. U savremenim uslovima, potrebno je sagledati koliko se hoteli u svom tržišnom nastupu oslanjaju na tradicionalne, a koliko na savremene kanale distribucije. Kako uspešno i funkcionalno hotelijersko tržište može imati značajne doprinose za budući privredni razvoj Srbije, bitno je sagledati koliko domaći hoteli usvajaju promene nastale u segmentu distribucije. U skladu sa pomenutim, izvršena je analiza efikasnosti primene savremenih kanala distribucije u domaćem planinskom hotelu „Zlatibor Mona” sa ciljem da se utvrdi koliko je ovaj hotel u svoje poslovanje implementirao savremene, odnosno online kanale distribucije i kakve je to efekte imalo na njegove poslovne performanse. Ovo istraživanje može predstavljati dobru osnovu za buduće sveobuhvatnije analize u ovoj oblasti, sa ciljem da se utvrdi stvarno stanje u domenu prodaje u hotelima na domaćem tržištu.“

 

U Beogradu, 07.03.2014. godine.

Sekretar seminara,

Marija Jovović, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Dejan Molnar, asistent

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DRUGI SEMINAR U 2014. GODINI
FEBRUAR 2014. GODINE

Sreda, 26. februar 2014. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala), Milutin Ješić, master ekonomije, saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA
MAKROEKONOMSKI PODSTICAJI RAZVOJA FISKALNIH PRAVILA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Formiranjem Evropske unije i uvođenjem evra kao zajedničke valute za zemlje članice Evrozone, javila se potreba za detaljnijim izučavanjem neophodnih makroekonomskih uslova dugoročne stabilnosti ovakve monetarne unije. U analizu se neizostavno uvodi jedan od institucionalnih mehanizama fiskalne odgovornosti, a to su fiskalna pravila na nivou EU kao celine, sa posebnim zahtevima prema zemljama Evrozone. Cilj rada je da se pokaže značajnost kredibilnih fiskalnih pravila za stabilnost Evrozone, tj. da uspešno ostvarenje ciljeva makroekonomskih politika podrazumeva njihovu koordinaciju. Podsticaji za donošenje fiskalnih pravila mogu se naći u makroekonomskoj teoriji. Početni korak predstavlja analiza veze monetarne i fiskalne politike, te potrebe za njihovom koordinacijom, posebno respektujući fiskalnu teoriju inflacije. Jedan od najznačajnijih mehanizama koordinacije ex ante prirode upravo su fiskalna pravila. Ona su posebno značajna za Evrozonu, jer je u njoj prisutna mogućnost pojave tzv. prelivanja, koja mogu biti različite prirode, a najčešće se u kriznim situacijama razmatraju prelivanja dohotka i troškova pozajmica. Usled neodgovorne fiskalne politike u jednoj zemlji EU, može doći do pritisaka na devizni kurs, a u krajnjoj instanci i do monetizacije duga, što bi svakako ugrozilo stabilnost cena. Iz tog razloga je, počevši od sporazuma iz Mastrihta, pitanje fiskalnih pravila bilo sve više u fokusu interesovanja. Pakt za stabilnost i rast, njegova revidirana verzija, Euro plus pakt, Paket od šest pravnih akata, Fiskalni sporazum, Paket od dva pravna akta su izvori prava koji regulišu pitanje fiskalne odgovornosti. Evaluacijom ovih akata dolazi se do zaključka da se fundamentalni razlozi njihovog donošenja ne razlikuju. Ostvarenje cenovne stabilnosti, finansijske stabilnosti, stabilnosti deviznog kursa su zavisni od načina vođenja fiskalne politike. Fiskalna pravila, za sada, predstavljaju najbolje izvodljivo rešenje fiskalne neodgovornosti u EU. Međutim, uspešnost trenutno važećih akata se nalazi pred novim izazovima: nejedinstvom u okviru EU po ovom pitanju, kompleksnošću pravila i nedostatkom uverenja u izvršenje propisanih kazni. Pored toga, ekonomske, političke i društvene razlike u zemljama EU predstavljaju veliki problem dugoročnog poštovanja propisanih fiskalnih pravila.“

 

U Beogradu, 19.02.2014. godine.

Sekretar seminara,

Marija Jovović, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Dejan Molnar, asistent

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PRVI SEMINAR U 2014. GODINI
JANUAR 2014. GODINE

Ponedeljak, 27. januar 2014. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Sala 31), dr Đorđe Mitrović, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA
MOGUĆI ORGANIZACIONI MODELI FUNKCIONISANJA POSTROJENJA ZA TRETMAN NEORGANSKOG OTPADA U SRBIJI – FINANSIJSKI I EKONOMSKI ASPEKTI

Kratak sadržaj rada i predavanja: „U radu je izvršena procena ekonomskih i finansijskih karakteristika modela koji su sa pravnog aspekta pogodni za organizovanje poslovanja postrojenja za tretman opasnog otpada (PTOP). Najverovatnija opcija za organizaciju prvog PTOP u Srbiji može da bude jedan od sledeća tri modela koja su regulisana postojećim pravnim okvirom: javno komunalno preduzeće (uz mogućnost da se osnuju ostale ugovorne - institucionalne forme), koncesije date privatnom partneru i „joint venture“ u formi društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Procena finansijskih modela za predložene organizacione subjekte koji bi mogli da posluju kao postrojenje za upravljanje opasnim otpadom je realizovana kroz SWOT analizu. Analiza je potvrdila da je najpogodniji organizacioni model za buduće preduzeće za upravljanje opasnim otpadom „joint venture“ u formi društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Drugo važno pitanje i glavni izazov za analizu jeste na koji način bi trebalo da funkcioniše predloženi sistem (sa finansijskog i fiskalnog aspekta) kako bi bio dugoročno finansijski održiv i sposoban za generisanje sredstava za nove slične investicije u Srbiji. Drugim rečima, veoma je važno da se formira namenski fond (poput, na primer, nekadašnjeg Eko-fonda), pomoću kojeg bi se generisana sredstva preusmeravala u buduće investicione poduhvate u oblasti upravljanja opasnim otpadom i na drugim lokacijama u Srbiji, a sve u cilju da se izbegne oslanjanje na bespovratna finansijska sredstva ili komercijalne kredite. Kao jedno od mogućih rešenja figuriše podsticajni poreski sistem sa određenim poreskim umanjenjima i poreskim kreditima. U radu su izloženi opšti koraci i faze takvog predloženog poreskog sistema.“

 

U Beogradu, 27.01.2014. godine.

Sekretar seminara,

Marija Jovović, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Dejan Molnar, asistent

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ČETRNAESTI SEMINAR U 2013. GODINI
NOVEMBAR 2013. GODINE

Četvrtak, 28. novembar 2013. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala), prof. dr Dušanka Ušćumlić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i dr Jasna Babić, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA
INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Primena koncepta upravljanja ukupnim kvalitetom (engl. Total Quality Management - TQM) je značajan faktor konkurentnosti preduzeća na tržištu. Uspešnom sprovođenju TQM koncepta u velikoj meri doprinosi i uspostavljanje brojnih standarda. U radu će biti reči o međunarodnim standardima za sisteme menadžmenta u organizaciji. Navedeni standardi su namenjeni organizacijama svih veličina i vrsta delatnosti, daju opšti okvir poslovanja kroz zahteve ili uputstva, a njihova primena je dobrovoljna. Ovi standardi ne bi smeli da budu osnov za nametanje bilo kakvih necarinskih trgovinskih barijera. Standardi za sisteme menadžmenta koji sadrže zahteve namenjeni su za sertifikaciju odgovarajućeg sistema menadžmenta. Najznačajniji u ovoj grupi standarda su: ISO 9001:2008 - Sistem menadžmenta kvalitetom - zahtevi, ISO 14001:2004 – Sistemi upravljanja (menadžmenta) zaštitom životne sredinezahtevi sa uputstvom za primenu, OHSAS 18001:2007 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – zahtevi, EN ISO 22000:2005 – Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane, ISO/IEC 27001:2005 – Sistemi menadžmenta sigurnošću informacija – zahtevi, ISO 50001:2011 – Sistemi energetskog menadžmenta – zahtevi sa uputstvom za korišćenje. Od važnijih standarda koji nisu namenjeni za svrhe sertifikacije sistema menadžmenta, a koje organizacije treba da primenjuju u svom poslovanju, izdvojićemo: ISO 9004:2009 – Rukovođenje sa ciljem ostvarivanja održivog uspeha organizacije – pristup preko menadžmenta kvalitetom i ISO 26000:2010 – Uputstvo o društvenoj odgovornosti. Svi navedeni standardi, posebno oni koji sadrže zahteve za sisteme menadžmenta, mogu da se primenjuju pojedinačno, a mogu i da se integrišu u jedinstven sistem menadžmenta (IMS). Predmet rada je prikaz načina integrisanja pojedinačnih standarda u jedinstveni sistem menadžmenta i ukazivanje na promene IMS-a koje se očekuju kod sledećih revizija standarda. Cilj rada je da istakne pozitivne efekte uspostavljanja integrisanog sistema menadžmenta na poslovanje organizacije.”

 

U Beogradu, 20.11.2013. godine.

Sekretar seminara,

dr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

TRINAESTI SEMINAR U 2013. GODINI
NOVEMBAR 2013. GODINE

Utorak, 19. novembar 2013. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, sala broj 603): mr Drinka Peković, student doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, zaposlena na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, dr Ljiljana Dimitrijević, docent na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu i dr Slađana Sredojević, specijalni savetnik za medjunarodnu saradnju, finansijska tržišta i edukaciju i rukovodilac Centra za bankarsku obuku u Udruženju banaka Srbije.

NAZIV RADA

DOZNAKE KAO FAKTOR SMANJENJA RURALNOG SIROMAŠTVA U SRBIJI
mr Drinka Peković

Kratak sadržaj rada: „Rast migracionih tokova radne snage uzrokovao je veliki priliv deviznih doznaka u emigracione zemlje. Doznake predstavljaju značajan i stabilan izvor spoljnog finansiranja zemalja u razvoju. Poslednjih godina prisutno je interesovanje za sagledavanjem uloge i doprinosa doznaka privrednom razvoju i ublažavanju siromaštva. Rezultati empirijskih istraživanja pokazuju da doznake utiču na smanjenje siromaštva u zemljama u razvoju. Emigraciona kretanja obično su koncentrisana u ruralnim oblastima zemalja u razvoju. Visoko učešće doznaka u dohotku domaćinstava u ovim oblastima doprinosi smanjenju ruralnog siromaštva. Na osnovu podataka o prilivu doznaka u Srbiji, ocenjuje se da je učešće domaćinstava primalaca doznaka veće u ruralnim nego u urbanim oblastima. Sa druge strane, pokazatelji siromaštva u Srbiji značajno su viši u ruralnim oblastima. U proseku, doznаke čine četvrtinu dohotkа domаćinstаvа kojа ih primаju u rurаlnim sredinаmа. Cilj rada je da sagleda ulogu deviznih doznaka u ublažavanju ruralnog siromaštva u Srbiji. U tom pogledu analiziraće se karakteristike domaćinstava primalaca doznaka, sa ciljem da se oceni u kojoj meri ova domaćinstva pripadaju kategoriji siromašnih, ili su izložena riziku siromaštva. Takođe, rad ukazuje na nedovoljnu obuhvatnost podataka o  trošenju doznaka, učestalosti i redovnosti primanja doznaka, koji bi pružili jasniju i potpuniju sliku o ulozi doznaka u životnom standardu domaćinstava.”

NAZIV RADA
ZNAČAJ I FAKTORI UPRAVLJANJA MARKETINGOM – POGLED NA SAVREMENU PRAKSU
dr Ljiljana Dimitrijević

Kratak sadržaj rada: „Složenost organizovanja marketinga, koja je uslovljena delovanjem velikog broja faktora, koje nije moguće predvideti, niti meriti, zahteva posebnu pažnju i značajne napore u traganju za adekvatnim načinima praćenja  performansi marketinga kroz propulzivan sistem kontrole. Kompleksnost, obuhvat i značaj ove problematike, ukazuju da gotovih rešenja nema, i da mnogo toga zavisi od kreativnosti i umešnosti onih koji se bave marketingom u preduzeću. Međutim, čini se da se marketing, kao način mišljenja, poslovna filozofija i naučna i poslovna paradigma, još uvek skromno uključuje u društveni i privredni život, često više deklarativno i ne dovoljno obuhvatno. Rezultat istraživanja u ovom radu nudi odgovor na pitanje da li preduzeća suštinski razumeju pojam i obuhvat marketinga, kao poslovne funkcije i šire, kao načina na koji se poslovni subjekti pozicioniraju na tržištu. Da li je rezultat marketinga, rezultat sadejstva svih poslovnih funkcija, a gubitak samo problem onih koji rade u marketing departmentu? Odnosno, da li je marketing prva među jednakima, ili poslovna funkcija koja nema ništa veći značaj od proizvodnje, nabavke, finansija itd? Ovo su neka od otvorenih pitanja koja autor, istraživanjem poslovne prakse, kroz nalaze ankete, pokušava da rasvetli.”

NAZIV RADA
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U JUGOISTOČNOJ EVROPI: SISTEMSKI ILI AD HOC PRISTUP?
dr Slađana Sredojević

Kratak sadržaj rada: „Javno-privatno partnerstvo (JPP) kao pristup u finansiranju objekata i usluga od javnog značaja doživelo je veliki uspeh u primeni u zemljama sa dugom tradicijom prisustva razvijenog privatnog sektora i principa tržišne privrede. Njegova popularnost se, usled postignutog uspeha, širila i u delove sveta sa drugačijim karakteristikama privrednih sistema. Ipak, sama primena JPP koncepta ne dovodi automatski do uspešne implementacije infrastrukturnih projekata. Za to je potrebno više preduslova, kako na nivou makro okruženja, tako i na nivou samog javnog tela, kao predlagača, odnosno, na nivou projekta. Ovaj rad se, stoga, fokusira na analizu pristupa koji javni sektor primenjuje u sprovođenju JPP koncepta, kao jednom od važnih faktora za uspešno sprovođenje JPP koncepta i za punu iskorišćenost njegovih mogućnosti. Praksa zemalja sa velikim brojem uspešno sprovedenih JPP projekata ukazuje da je javni sektor imao vrlo proaktivan odnos prema mogućnostima JPP koncepta i da je obezbedio njegovu primenu (zakonodavni okvir, institucije, stručnu podršku), kao i da je verovatne benefite od JPP posmatrao kao potencijalno sistemsko rešenje, a ne na ad hoc osnovi, ili kao rešenje na nivou projekta. Drugi pomenuti pristup je svakako legitiman, ali je, u cilju maksimiziranja mogućnosti JPP koncepta, za sve učesnike projekta i konačno, za sistem u celini, daleko celishodnije ukoliko postoji politika ili program za primenu JPP, bar na nivou sektora (npr. izgradnja putne mreže putem JPP u okviru strategije razvoja ovog vida saobraćaja) ili na nivou regiona (npr. izgradnja više škola u jednom regionu). Rad je strukturiran tako da posmatra JPP tržište (broj projekata po zemljama i sektorima) u Jugoistočnoj Evropi i pruža tumačenje u analogiji sa situacijom na JPP tržištu Evropske unije. Posebna pažnja u analizi je usmerena na postojanje JPP politike u zemljama Jugoistočne Evrope i razmatranje efekata postojećih pristupa u implementaciji zakonodavstva koje reguliše oblast JPP.”

 

U Beogradu, 12.11.2013. godine.

Sekretar seminara,

dr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DVANAESTI SEMINAR U 2013. GODINI
NOVEMBAR 2013. GODINE

Utorak, 05. novembar 2013. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala), dr Olgica Bošković, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, diplomirani ekonomista Bojana Milićević i diplomirani ekonomista Tamara Nikolić.

NAZIV RADA

STATISTIČKI PARADOKSI U ANALIZI TABELA KONTINGENCIJE

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Statistički metodi predstavljaju ključni alat za analiziranje odnosa između pojava i faktora koji na njih utiču, vršenje različitih procena, analizu rizika odlučivanja i slično. Ipak, svaki metod analize ima svoje prednosti, nedostatke i ograničenja u primeni. Nedovoljno poznavanje upotrebljenog metoda, izbor neadekvatnog metoda ili pogrešna interpretacija dobijenih rezultata često dovode do kontradiktornih zaključaka. Stoga je prvi korak u analizi prikupljenih podataka konstruisanje tabela koje omogućuju jasnost i preglednost podataka i predstavljaju osnov za njihovu analizu. Primer takvih tabela su i tabele kontingencije. Najčešće se koriste dvodimenzionalne (IxJ) i trodimenzionalne (IxJxK) tabele. Kako je tabele manjih dimenzija lakše razumeti nego tabele većih dimenzija, često se, prilikom analize, pribegava smanjenju dimenzija tabela. Međutim, zaključci do kojih se dolazi na osnovu podataka iz dvodimenzionalne tabele mogu biti kontradiktorni u odnosu na zaključke izvedene na osnovu podataka predstavljenih u trodimenzionalnoj tabeli. Tada govorimo o pojavi paradoksa. Kroz konkretne primere, u radu će biti predstavljeni sledeći paradoksi: paradoks asocijacije, Simpsonov paradoks, paradoks spajanja i Berksonov paradoks.”

U Beogradu, 29.10.2013. godine.

Sekretar seminara,

dr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

JEDANAESTI SEMINAR U 2013. GODINI
OKTOBAR 2013. GODINE

Četvrtak, 24. oktobar 2013. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala), dr Sanja Mitić, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, prof. dr Mirjana Gligorijević, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i dr Aleksandra Zečević, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

ISTRAŽIVANJE PONUDE PREHRAMBENIH PROIZVODA SA ZDRAVSTVENIM I NUTRITIVNIM OZNAKAMA

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Značaj zdrave ishrane i problema koji se odnose na zdravlje stanovništva prepoznat je i podignut na nivo države u velikom broju razvijenih zemalja. Ovaj rad se bavi karakteristikama obeležavanja zdrave hrane u pogledu korišćenja nutritivnih i zdravstvenih izjava. Reč je o prehrambenim proizvodima koji imaju značajan ekonomski potencijal. U radu su analizirani globalni trendovi rasta tržišta zdrave hrane. Sekundarni podaci su korišćeni za identifikaciju karakteristika i obima tržišta zdrave hrane na globalnom nivou i njegovih ključnih segmenata. U Srbiji su prehrambeni proizvodi sa zdravstvenim i nutritivnim izjavama relativno novi i nepoznati. Za potrebe analize ponude ovih proizvoda, izvršeno je istraživanje njihove prisutnosti u maloprodajnim objektima i formirana je odgovarajuća baza podataka. U radu će biti predstavljeni preliminarni rezultati, koji se odnose na identifikovanje vrsta nutritivnih i zdravstvenih izjava koje koriste proizvođači prehrambenih proizvoda, kao i njihove učestalosti po različitim grupama proizvoda i maloprodajnim formatima. Rezultati ukazuju na značajno odstupanje prakse obeležavanja proizvoda od regulative Evropske unije, posebno u pogledu korišćenja zdravstvenih izjava. Postoji veliki broj izjava koje se ne mogu klasifikovati ni kao nutritivne ni kao zdravstvene, jer nisu potpune i precizne, i kao takve često dovode potrošače u zabludu. Visok stepen slobode u formulaciji zdravstvenih i nutritivnih izjava, koji imaju proizvođači prehrambenih proizvoda, je posledica nerazvijene zakonske regulative i neusaglašenosti domaćih propisa sa regulativom Evropske unije.”

U Beogradu, 16.10.2013. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DESETI SEMINAR U 2013. GODINI
SEPTEMBAR 2013. GODINE

Četvrtak, 12. septembar 2013. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, sala 603), Milena Lutovac, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i prof. dr Ljubodrag Savić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

INDUSTRIJSKA POLITIKA SRBIJE – POGLEDI I PERSPEKTIVE

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Industrijska politika je, pre svega, usmerena na unapređivanje industrijskog rasta/razvoja i stvaranje uslova za realizaciju ciljeva i zadataka industrijalizacije. Veoma je važno da osnovni ciljevi industrijske politike budu kompatibilni sa ostalim ekonomskim i drugim razvojnim ciljevima društva. Naime, industrijska politika treba da doprinosi opštem ekonomskom rastu, finansijskoj stabilnosti, ozdravljenju platnog bilansa, punoj zaposlenosti i poboljšanju životnog standarda. Uspostavljanje i sprovođenje ciljeva industrijske politike je veoma složen zadatak, koji podrazumeva preduzimanje brojnih akcija u različitim domenima. Važni su koordinacija i uključivanje velikog broja različitih institucija i efikasno funkcionisanje svih mera industrijske politike. Primena adekvatnih mera i instrumenata industrijske politike treba da doprinese povećanju efikasnosti industrije i njenom bržem razvitku. Industrijsku politiku na vrlo efikasan način koristile su neke danas visoko razvijene zemlje Zapada. Imajući u vidu mesto i značaj industrije u privrednom razvoju većine zemalja sveta, neobjašnjivo je zašto je Srbija u drugoj fazi tranzicije vodila ekonomsku politiku koja je dovela do potpunog sloma srpske industrije. S obzirom da je sa zakašnjenjem ušla u proces tranzicije, Srbija bi mogla da iskoristi različita tranziciona iskustva bivših socijalističkih zemalja, koje su ustanovile model razvoja u kome su industrija i izvoz imali ključnu poziciju. Važno mesto na uspešnom tranzicionom putu nekih od zemalja je imala industrijska politika. Istovremeno, Srbija nije imala industrijsku politiku. Ponovna reindustrijalizacija naše zemlje nije moguća bez usvajanja i sprovođenja adekvatne industrijske politike, primerene nivou razvoja srpske industrije. Zbog veoma brojnih i krupnih problema dosadašnjeg razvoja, naša zemlja se vrlo brzo mora orijentisati na eksportno usmerenu reindustrijalizaciju, čime bi se stvorili potrebni uslovi za rast proizvodnje, zaposlenosti, saniranje spoljnog duga i ogromnog deficita u trgovini sa svetom. Oporavak proizvodnje, snažan rast zaposlenosti i izvoza, neće biti lako ostvarivi ciljevi, pošto će se reindustrijalizacija naše zemlje u narednom periodu odvijati u veoma složenim okolnostima.”

U Beogradu, 03.09.2013. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DEVETI SEMINAR U 2013. GODINI
JUN 2013. GODINE

Četvrtak, 27. jun 2013. godine, u 12:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala), dr Milorad Filipović, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i dr Stanislava Delić, stručni saradnik, JP „Transnafta”, Beograd.

NAZIV RADA

ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ SRBIJE NA PRIMERU VOJVODINE

Kratak sadržaj rada i predavanja: „U ovom radu se analizira ruralni održivi razvoj u Republici Srbiji kroz primer AP Vojvodine kao dela zemlje sa najintenzivnijom poljoprivrednom i prehrambenom industrijom. Sam rad je deo širih istraživanja, koja su realizovana u periodu 2009-2010. godine, kroz, između ostalog, sprovođenje ankete i njenu obradu na primeru 40 domaćinstava od kojih je detaljno analizirano 21. Domaćinstva se nalaze na celoj teritoriji AP Vojvodine – Srem, Banat i Bačka. Rezultati istraživanja su sistematizovani i pokazali su da prema tri različite grupe indikatora (ekonomski, socijalni i ekološki) najveći broj od 21 domaćinstva ne pokazuje zahtevani stepen održivosti svoga poslovanja. Pri tome, najteža je situacija kod indikatora socijalne održivosti, nešto je povoljnija situacija sa ekološkim indikatorima, dok se najpovoljniji indikatori dobijaju u grupi ekonomskih indikatora održivosti. Na taj način se pokazalo da je situacija u pogledu problematike ruralnog razvoja u Srbiji, posmatrano kroz primer Vojvodine, takva da su najpotrebnije mere socijalne inkluzije, dodatnog ekološkog obrazovanja i stvaranja ekološke etike kod ruralnog stanovništva, dok je manji naglasak na merama ekonomskih podsticaja u cilju smanjivanja rizika i obezbeđivanja dugoročne stabilnosti ruralnih područja zemlje.”

U Beogradu, 19.06.2013. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

OSMI SEMINAR U 2013. GODINI
MAJ 2013. GODINE

Utorak, 28. maj 2013. godine, u 12:00 časova (Ekonomski fakulte, sala br. 603), prof. dr Ljubodrag Savić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu:

NAZIV RADA

UTICAJ TRANZICIJE I EKONOMSKE KRIZE NA RAZVOJ DRŽAVA NASTALIH NA PROSTORU BIVŠE SFRJ

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Prošle su dve decenije od raspada SFRJ. Osim gubitka zajedničkog tržišta i drastičnog prekida veoma razvijenih ekonomskih i svih drugih oblika saradnje, plaćena je i visoka cena gubitaka ljudskih života i ogromnih materijalnih razaranja. Ta neslavna etapa je završena krajem poslednje decenije dvadesetog veka. U XXI vek svih šest država je ušlo sa velikim ambicijama, a narod sa ogromnim očekivanjima. Neke države su snažno napredovale, neke su učinile korak napred, ali ne onoliki koliko su obećale nove demokratske vlasti, a neke nažalost još uvek nisu prešle ni dostignuti predtranzicioni nivo razvoja iz daleke 1989. godine. Cilj ovog rada je da se analizom 14 najvažnijih pokazatelja razvoja u periodu 2001-2011. godina oceni kako se ko snašao na početku novog milenijuma. To ćemo učiniti ustanovljavanjem zbirnog relativnog ranga uspešnosti svake zemlje. Osim sumarnih rezultata za celokupan period, posebno ćemo oceniti efikasnost razvoja do izbijanja ekonomske krize (2001-2008), kao i uticaj ekonomske krize (2009-2011) na razvoj svih šest država nastalih na prostoru bivše SFRJ.”

U Beogradu, 21.05.2013. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

SEDMI SEMINAR U 2013. GODINI
MAJ 2013. GODINE

Četvrtak, 16. maj 2013. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Mališa Đukić, docent na Beogradskoj bankarskoj akademiji i Danijel Vučković, master za drumski, gradski saobraćaj i transport.

NAZIV RADA

INVESTIRANJE U TRANSPORTNU INFRASTRUKTURU – SIMULACIJA ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Razvijanje infrastrukture i efikasnog transportnog sistema je od velikog značaja za privredni rast Srbije. Efekti se ogledaju u povećanju atraktivnosti regiona za strana ulaganja, podsticanju veće mobilnosti stanovništva, ubrzavanju protoka robe i povećanju broja zaposlenih. Finansiranju izgradnje i modernizacije infrastrukture prethodi odgovarajuća analiza troškova i koristi (cost benefit analiza). Predmet rada i predavanja je simulacija analize troškova i koristi modernizacije deonice pruge Koridora X. Koristeći metodologiju Evropske investicione banke i Evropske komisije simulacija ima za cilj da odredi da li je ekonomski isplativo ulagati u modernizaciju železničke infrastrukture na posmatranoj deonici. Saobraćajni model je razvijen uz pomoć softvera i javno dostupnih podataka, odnosno Trans tools modela. Model je baziran na pretpostavci da će institucionalni okvir upravljanja železničkom infrastrukturom Srbije biti u skladu sa regulativom Evropske unije, odnosno da će naknada za pristup železničkoj infrastrukturi biti primarni izvor prihoda menadžera infrastrukture.”

U Beogradu, 08.05.2013. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ŠESTI SEMINAR U 2013. GODINI
APRIL 2013. GODINE

Utorak, 23. april 2013. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): prof. dr Jelena Perović, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

REŠAVANJE SPOROVA IZ MEĐUNARODNIH POSLOVNIH ODNOSA PUTEM ARBITRAŽE

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Predmet rada i predavanja predstavlja arbitraža kao forum i način rešavanja sporova iz međunarodnih poslovnih odnosa. U ugovorima međunarodnog poslovnog prometa ugovorne strane najčešće predviđaju forum nadležan za rešavanje sporova koji eventualno proisteknu iz njihovog pravnog odnosa. One se mogu opredeliti za državni sud, za arbitražu ili za neki od alternativnih metoda rešavanja sporova. Najčešće se, u tim okvirima, ugovara arbitraža zbog njene prilagođenosti potrebama međunarodnog poslovnog prometa i prednosti kojima se odlikuje u odnosu na državni sud. U osnovne prednosti arbitraže ulaze: mogućnost izbora arbitara od strane ugovornih strana, mogućnost izbora merodavnog materijalnog prava, mesta arbitraže, pravila postupka i jezika postupka, neutralnost i stručnost arbitara, efikasniji, brži i manje formalan postupak u odnosu na postupak pred državnim sudom, nejavnost postupka, činjenica da arbitražna odluka ima snagu pravosnažne presude državnog suda, olakšano i ubrzano izvršenje inostranih arbitražnih odluka. Polazeći od tih prednosti, ugovorne strane u međunarodnim ugovornim odnosima rado se opredeljuju za arbitražu, a popularnost arbitraže u poslovnom svetu je sve veća. U radu i na predavanju svaka od pomenutih prednosti biće posebno analizirana.”

U Beogradu, 16.04.2013. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PETI SEMINAR U 2013. GODINI
APRIL 2013. GODINE

Utorak, 09. april 2013. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): prof. dr Radovan Kovačević, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

ZNAČAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA ZA ROBNI IZVOZ SRBIJE

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Strane direktne investicije (SDI) predstavljaju značajan izvor priliva kapitala za zemlje u tranziciji (ZUT) i zemlje u razvoju (ZUR), ali i mehanizam za transfer savremene tehnologije i upravljačkih znanja u privredu zemlje domaćina (host country). Međutim, za ove zemlje je veoma značajno da li i u kojoj meri SDI doprinose povećanju izvoza. Značajan deo SDI u Srbiji plasiran je u finansijski sektor i sektor usluga, koji daju mali doprins izvozu. Preovlađujući deo priliva SDI u Srbiji povezan je sa procesom privatizacije domaćih preduzeća. Istaknuta odlika dosadašnjeg priliva SDI je manji udeo grinfild investicija u ukupnom prilivu. Mada je priliv SDI pružao mogućnost da se poveća robni izvoz konkurentnih proizvoda na svetskom tržištu, to se zapravo nije desilo. Čak je došlo do sužavanja izvozne ponude Srbije. Priliv SDI u Srbiji je imao tendenciju pada od 2007. do 2010. godine, pri čemu je smanjivanje registrovano kako na području akcionarskog kapitala, tako i u domenu priliva ostalog kapitala. To nam indirektno govori da je smanjivanje priliva SDI povezano sa usporavanjem procesa privatizacije preostalih javnih preduzeća. Priliv grinfild investicija nije mogao da nadoknadi smanjivanje priliva putem privatizacije. Pad priliva karakteriše i ostali kapital u okviru agregata SDI. Nepovoljna struktura SDI u Srbiji, sa naglašenom ulogom trgovinskog i finansijskog sektora, smanjuje elastičnost robnog izvoza prema pojedinim komponentama SDI. Zbog toga se umanjuje njihov doprinos povećanju robnog izvoza Srbije. Priliv SDI ujedno znači da se u budućnosti može očekivati porast odliva sredstva iz zemlje po osnovu repatrijacije ostvarenog profita, a možda i uloženog kapitala. Očekivani trend rasta odliva kapitala iz zemlje po ovom osnovu formiraće pritisak na platni bilans u okviru računa dohotka. Horizontalne SDI osvajaju domaće tržište, stvaraju pretpostavke za odliv kapitala kroz repatrijaciju profita, a skoro da ne doprinose povećanju izvoza. SDI koje supstituišu uvoz daju pozitivan doprinos platnom bilansu, ali neretko zahtevaju zaštitu domaćeg tržišta od inostrane konkurencije. Najveći doprinos povećanju izvoza dolazi od grinfild investicija, ali je njihovo učešće u prlivu SDI u Srbiji malo. U ovom radu će biti istražen uticaj SDI na robni izvoz Srbije (empirijska provera). Ukazaće se na strukturne karakteristike priliva SDI, a ispitaće se i trend diverzifikacije domaćeg robnog izvoza. Polazeći od ostvarenog priliva SDI, oceniće se njihov uticaj na platni bilans. Nakon sprovedene dekompozicije priliva SDI na ključne komponenete, u radu će se razmotriti značaj pojedinih segmenata SDI, kao i njihovog ukupnog agregata, za izvozne rezultate domaće privrede.”

U Beogradu, 02.04.2013. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ČETVRTI SEMINAR U 2013. GODINI
MART 2013. GODINE

Utorak, 26. mart 2013. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Sandra Stojadinović Jovanović, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i mr Dušan Marković, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beograd.

NAZIV RADA

MESTO I ULOGA PODSTICAJA U POLITICI STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA SRBIJE

Kratak sadržaj rada i predavanja: „U radu će biti analizirane savremene nacionalne politike stranih direktnih investicija i vrste podsticaja koje se u okviru njih primenjuju. Sa aspekta Srbije, pažnja će biti posvećena razvoju regulative koja se odnosi na priliv stranih investicija, sa fokusom na formirani sistem investicionih podsticaja. U radu će biti obrađeni i predstavljeni podaci koji se odnose na do sada realizovane projekte u Srbiji, koji su bili korisnici državnih finansijskih podsticaja. Posebna pažnja će biti posvećena i pitanju opravdanosti primene podsticaja u investicionoj politici zemlje. U vezi sa tim, u radu će biti predstavljeni i rezultati istraživanja koja su za cilj imala da utvrde komplementarni uticaj investicionih podsticaja i kvaliteta institucija zemlje na priliv stranih investicija, s obzirom da postoje shvatanja koja investicione podsticaje u tranzicionim zemljama posmatraju kao kompenzaciju za više troškove poslovanja usled neefikasnih institucija.”

U Beogradu, 19.03.2013. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

TREĆI SEMINAR U 2013. GODINI
MART 2013. GODINE

Četvrtak, 14. mart 2013. godine, u 17:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Predrag Bjelić, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

PROMENE U ANALIZI MEĐUNARODNE TRGOVINE USLED GLOBALNOG KRETANJA FAKTORA PROIZVODNJE

Kratak sadržaj rada i predavanja: „U uslovima globalizacije svetske privrede tokovi međunarodne trgovine između zemalja postaju sve intenzivniji. U dvadesetom veku dolazi do značajnih promena u strukturi međunarodne trgovine. Do šezdesetih godina 20. veka dominantni proizvodi u međunarodnoj razmeni bili su primarni proizvodi (sirovine), dok od tog perioda u međunarodnoj trgovini dominiraju industrijski proizvodi. Ali, ono što je značajna novost u međunarodnoj trgovini u 20. veku to je sve veća razmena faktora proizvodnje, kapitala i rada, između zemalja, koja do tada nije bila moguća u praksi međunarodne trgovine, niti teorijama međunarodne trgovine. Kao posledica kretanja privatnog kapitala između zemalja, u obliku stranih direktnih investicija, što ima za posledicu stvaranje filijala, došlo je do mnogo značajnijih prodaja tih filijala na tržištu zemalja domaćina nego direktnog izvoza roba u te zemlje od strane matičnih preduzeća. U ovim uslovima klasična statistika spoljne trgovine nam ne daje pouzdane informacije o svim tokovima međunarodne trgovine. Zbog toga se uz klasične oblike analize međunarodne trgovine, gde se sve prodaje sa jedne carinske teritorije posmatraju kao izvoz, a sve kupovine sa određene carinske teritorije kao uvoz te carinske teritorije, pojavljuje i novi koncept analize međunarodne trgovine zasnovan na statistici trgovine stranih filijala (Foreign Afiliates Trade Statistics – FATS). Osim posmatranja spoljne trgovine po bruto konceptu koji nameće klasična statistika spoljne trgovine, sada se radi i obračun spoljne trgovine po razmeni novododate vrednosti između zemalja (Trade in Value-Added – TiVA).”

U Beogradu, 06.03.2013. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DRUGI SEMINAR U 2013. GODINI
FEBRUAR 2013. GODINE

Utorak, 26. februar 2013. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): prof. dr Jelena Kočović, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Marija Jovović, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

PROBLEMI RAZVOJA TRŽIŠTA OSIGURANJA U SRBIJI

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Predmet rada i predavanja su ispoljene razvojne tendencije tržišta osiguranja Srbije u poslednjoj dekadi. Početak analizom obuhvaćenog perioda obeležen je kreiranjem novog regulatornog okvira i preduzimanjem mera od strane nosioca funkcije nadzora osiguranja ka stabilizaciji sektora i kreiranju zdravih osnova za njegov razvoj. U nastavku perioda posmatranja, dato tržište osiguranja je obuhvaćeno procesom liberalizacije, sa ciljem povećanja tržišne konkurencije, podizanja kvaliteta i obogaćivanja asortimana usluga osiguranja, te efikasnije alokacije resursa sektora. Istraživanje ima za cilj da identifikuje efekte privatizacije osiguravajućih kompanija, kao i stranih investicija, na srpsko tržište osiguranja i nacionalnu ekonomiju. Na osnovu analize empirijskih podataka, biće dati odgovori na pitanja da li je strani kapital na tržištu osiguranja a priori efikasniji od domaćeg kapitala, kao i da li treba praviti razliku između osiguravajućih kompanija prema njihovoj vlasničkoj strukturi, ili prema kvalitetu usluga koje one pružaju. Uporedni prikaz vlasničke strukture kapitala osiguravajućih kompanija u zemljama iz neposrednog okruženja će rezultovati predlozima mogućih modela razvoja tržišta osiguranja u Srbiji."

U Beogradu, 19.02.2013. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PRVI SEMINAR U 2013. GODINI
FEBRUAR 2013. GODINE

Utorak, 12. februar 2013. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): Dragana Draganac, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

HEDŽING KAO MEHANIZAM ZA UPRAVLJANJE RIZICIM

Kratak sadržaj rada i predavanja: „Rizik, kao pojam, se može definisati kao verovatnoća dešavanja nepoželjnog događaja, tj. kao varijabilnost ishoda neizvesnog događaja. Postoje različite vrste rizika: kreditni, devizni, kamatni, tehnološki, rizik likvidnosti, rizik zemlje itd. Delimična zaštita od rizika može se ostvariti efikasnim upravljanjem rizikom. Nesistematski rizik možemo smanjiti ili, čak, eliminisati strategijama diverzifikacije. Od rizika se možemo osigurati, pri čemu osiguranje funkcioniše na principu vertikalnog prenošenja rizika. Rizik se može transferisati sa jednog tržišnog igrača na drugog i u tom slučaju se radi o hedžingu, koji počiva na principu horizontalnog prenošenja rizika. U radu ćemo se upravo baviti hedžingom kao mehanizmom za zaštitu od rizika. Instrumenti koji se upotrebljavaju u postupku hedžinga nazivaju se derivati. Hedžer je igrač koji ima averziju prema riziku i prenosi ga na igrača koji je sklon riziku. U radu će biti reči o efektivnosti hedžinga, o hedžingu fer vrednosti i hedžingu novčanih tokova. Efektivnost i funkcionisanje hedžinga, kao načina za upravljanje, pre svega, deviznim i kamatnim rizikom, kao i rizikom promena cene aktive, ilustrovaćemo konkretnim primerima.”

U Beogradu, 05.02.2013. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ŠESNAESTI SEMINAR U 2012. GODINI
DECEMBAR 2012. GODINE

Četvrtak, 06. decembar 2012. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): mr Irena Janković, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Mirjana Gligorić, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

DOZNAKE KAO STABILAN IZVOR DEVIZNOG PRILIVA U SRBIJI

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Doznake čine važan i stabilan izvor inostranih sredstava za mnoge zemlje u razvoju. U periodu pre globalne krize došlo je do velikog priliva stranih investicija i bankarskog kapitala u ove zemlje, ali je kriza prekinula tokove inostranog kapitala i čak dovela do njegovog povlačenja. Sa druge strane, podaci ukazuju na to da se priliv doznaka održao na visokom nivou, i čak beležio rast. Stoga, ovakvo kretanje doznaka dovodi do interesovanja da se što bolje ispitaju osobine, efikasna upotreba i potencijalni efekti ovih sredstava. Uvidom u podatke o prilivu inostranog kapitala u Srbiju možemo potvrditi da su doznake stabilniji eksterni priliv od priliva SDI i zvanične pomoći. Takođe, ocenjujemo da su doznake u Srbiji visoke, a relativno posmatrano – imaju značajno učešće u vrednosti bruto domaćeg proizvoda i pokrivaju veliki deo spoljnotrgovinskog deficita. Uz to, rezultati sprovedene analize ukazuju na odsustvo značajnije promene u volatilnosti priliva doznaka u Srbiji. To, u izvesnoj meri, daje mogućnost da se u vođenju ekonomske politike može gotovo sigurno računati na priliv ovih inostranih sredstva i da, adekvatnom podsticajnom politikom, kojom bi se stimulisale štednja i investicije u fiksni kapital i finansijske instrumente, efekti mogu biti vidljivi ne samo u kratkom, već u srednjem i dugom roku."

U Beogradu, 21.11.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PETNAESTI SEMINAR U 2012. GODINI
NOVEMBAR 2012. GODINE

Četvrtak, 29. novembar 2012. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): prof. dr Slobodan Aćimović, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, prof. dr Nikola Fabris, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Veljko Mijušković, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

ANALIZA I PREDLOZI UNAPREĐENJA SISTEMA SUBVENCIJA CENA KOMUNALNIH USLUGA ZA GRAĐANE BEOGRADA

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Sistem subvencija cena komunalnih usluga u Beogradu je veoma raširen na različite kategorije stanovnika. Nadležnost nad politikom subvencija u prvom redu imaju Sekretarijat za privredu i Sekretarijat za socijalnu zaštitu. U radu će biti izvršena analiza sistema subvencija cena kumunalnih usluga koje Grad Beograd daje određenim kategorijama stanovnika za usluge: daljinskog grejanja, snabdevanja vodom i odvođenja otpadnih voda, usluge javnog prevoza i odnošenje smeća. Generalno, sistem subvencija cena komunalnih usluga je u Beogradu postavljen kroz dva osnovna vida subvencioniranja: 1) Linearno subvencioniranje – subvencioniraju se cene svih komunalnih usluga za sve građane koji koriste neku vrstu usluge (istim procentom, tj. apsolutnim iznosom), 2) Segmentirano subvencioniranje – subvencionira se plaćanje računa Infostana i usluga javnog prevoza po pojedinim kategorijama korisnika tih usluga (različitim procentima, tj. iznosima po pojedinim kategorijama građana). Stoga je koncentracija analize u prvom delu rada na identifikaciji glavnih prednosti i nedostataka lineranog i segmentiranog subvencionisanja cena navedene četiri grupe komunalnih usluga. Pri tome se posebno ističu negativni efekti linearnog sistema subvencioniranja: 1) diskriminacija građana, na one koje koriste neku kumunalnu uslugu (npr. daljinsko grejanje) i kojima se dotira cena i na one koji je ne koriste (njima Grad ne dotira ništa), 2) subvencioniranje se vrši, u istom iznosu za sve građane, bez obzira na njihovu platežnu sposobnost i imovinsku kartu. Na bazi učinjene analize, u drugom delu rada ukazuje se na moguće pravce unapređenja sistema subvencionisanja cena komunalnih usluga u Beogradu. Tendencije u svetu, ali i jednostavna ekonomska logika govore u prilog postepenog napuštanja linearnog i značajnog uvećanja segmentiranog subvencioniranja, što bi donelo pravičniji odnos prema svim građanima, značajne uštede u budžetu Grada, ali i mogućnost da većina javno-komunalnih preduzeća postepeno podigne svoje prodajne cene na nivo koji pokriva cenu koštanja i donosi minimalan profit."

U Beogradu, 21.11.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ČETRNAESTI SEMINAR U 2012. GODINI
NOVEMBAR 2012. GODINE

Utorak, 20. novembar 2012. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Jasna Babić, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, dr Vesna Rajić, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i prof. dr Dušanka Ušćumlić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

NACIONALNI MODEL POSLOVNE IZVRSNOSTI KAO ALAT ZA STALNO POBOLJŠAVANJE POSLOVNIH PERFORMANSI ORGANIZACIJE

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Predmet rada je prikaz najpoznatijih modela poslovne izvrsnosti prema kojima se dodeljuju nagrade za kvalitet kao što su: Demingova nagrada u Japanu, Malcolm Baldrige nagrada u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropska nagrada za kvalitet. U radu je dat poseban osvrt na nacionalni model poslovne izvrsnosti u Republici Srbiji prema kome se dodeljuje nagrada "Oskar kvaliteta". Cilj rada je da prikaže pozitivan uticaj primene modela poslovne izvrsnosti na poslovne performanse organizacije i time motiviše organizacije da pravilno primenjuju model i učestvuju na konkursima za dobijanje nagrada za kvalitet. Rad se sastoji iz dva dela. U prvom delu rada biće reči o modelima poslovne izvrsnosti, sa posebnim osvrtom na nacionalni model. Drugi deo rada analizira rezultate istraživanja o efektima primene kriterijuma modela poslovne izvrsnosti u preduzećima, dobitnicima nagrade "Oskar kvaliteta."

U Beogradu, 13.11.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

TRINAESTI SEMINAR U 2012. GODINI
NOVEMBAR 2012. GODINE

Četvrtak, 08. novembar 2012. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Goran Milićević, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

IMA LI OPTIMALNOG NIVOA ODNOSA CENA STANOVA I PORODIČNIH PRIHODA, I DO KOG NIVOA MOGU PADATI CENE STANOVA U BEOGRADU?

Kratak sadržaj rada i predavanja: "U radu će, najpre, biti dat kratak osvrt na značaj ovog pokazatelja po stambeni sektor. Posle uporedog pregleda njegove veličine u većim evropskim gradovima u poslednjih petnaestak godina, analiziraće se i promene do kojih je došlo u tom periodu. Na bazi tradicionalnih mera za smanjenje rizika u hipotekarnom sektoru, pokušaće se da se utvrdi postoji li neka prirodna, standardna, "održiva" veličina ovog pokazatelja, koja bi mogla poslužiti kao orijentir i za Srbiju, a posebno za Beograd, gde su sadašnje cene stanova očigledno neodrživo visoke. U drugom delu rada će, najpre, biti izneti problemi vezani za utvrđivanje takvog indikatora kod nas, i to kako njegove sadašnje, tako i neke poželjne, "održive" veličine. Po utvrđivanju takvog poželjnog nivoa odnosa cene stanova i porodičnih prihoda, biće razmotreni mogući problemi, kao i predlozi za njihovo prevazilaženje u periodu dostizanja održivog nivoa ovoga pokazatelja, kao i njegove primene u praksi hipotekarnog kreditiranja kod nas."

U Beogradu, 31.10.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DVANAESTI SEMINAR U 2012. GODINI
OKTOBAR 2012. GODINE

Četvrtak, 25. oktobar 2012. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): prof. dr Ljubodrag Savić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Milena Lutovac, master ekonomije, saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

IMA LI KRAJA KRIZI INDUSTRIJE SRBIJE?

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Od prve industrijske revolucije, odnosno u poslednja tri veka, industrija je imala ključno mesto u razvoju ljudskog društva. Proces globalizacije, u kome se svet nalazi u poslednjih nekoliko decenija, doveo je do značajnih promena na industrijskoj mapi sveta. Neprikosnoveno mesto razvijenih industrijskih zemalja sve više ugrožavaju nove industrijske sile, koje predvodi Republika Kina. Industrijalizacija dobija novi zamah, prilagođavajući se drugačijim okolnostima, odnosno novim globalizacionim pravilima. Srbija je sa zakašnjenjem ušla u proces tranzicije. To je, naravno, imalo loše posledice, ali su se barem mogla iskoristiti različita tranziciona iskustva bivših socijalističkih zemalja, danas zemalja u tranziciji, pri čemu su neke još 2004-2007. godine postale članice EU. Većina njih je posle početnog perioda lutanja, ustanovila model razvoja u kome su industrija i izvoz bili ključne poluge. Za razliku od njih Srbija se u prvoj deceniji XXI veka uglavnom oslanjala na razvoj usluga, uvoz i strani kapital. Takav razvoj je imao katastrofalne posledice na industriju, što potvrđuje i podatak da ni posle dve decenije od početka tranzicije u Srbiji, nivo fizičkog obima industrijske proizvodnje još uvek nije dostigao ni polovinu ostvarene proizvodnje iz daleke 1990. godine. Svetska globalna kriza je razotkrila sve slabosti aktuelnog modela razvoja u Srbiji. Kriza i opšte propadanje srpske industrije se i dalje nastavlja. I što je još gore, čini se da nijedna, pa ni aktuelna srpska vlada, još uvek nije pokazala ozbiljnu spremnost da se to veoma loše stanje barem zaustavi."

U Beogradu, 17.10.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

JEDANAESTI SEMINAR U 2012. GODINI
OKTOBAR 2012. GODINE

Utorak, 16. oktobar 2012. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): Marija Jovović, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

PRIMENA POKAZATELJA PROFITABILNOSTI U SVRHE MERENJA RIZIKA DOVOLJNOSTI PREMIJE OSIGURANJA

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Rizik nedovoljnosti premije osiguranja za pokriće budućih šteta i troškova poslovanja je jedan od ključnih uzročnika nesolventnosti kompanija za neživotno osiguranje. U radu će biti prezentovan kvantitativni model koji koristi racio šteta i racio troškova, kao indikatore profitabilnosti poslovanja osiguravača, u funkciji instrumenata merenja datog rizika. Rezultat njegove primene je tzv. premijski indeks, kao procentualno učešće zahtevane margine solventnosti u premiji osiguranja. Iako razvijen još sredinom XX veka, dati model se nalazi u osnovi i danas važećeg režima solventnosti neživotnih osiguravača u zemljama Evropske unije, kao i u Srbiji. Po ugledu na rezultate uporedivih istraživanja realizovanih u pojedinim evropskim zemljama, u radu će biti simulirana primena predmetnog modela na izračunate aktuelne vrednosti pokazatelja profitabilnosti neživotnih osiguravača u Srbiji. Cilj rada je da utvrdi da li postoji značajno odstupanje između propisane i realno potrebne vrednosti premijskog indeksa, i pruži odgovarajuće preporuke za izgradnju inoviranog, na rizicima zasnovanog pristupa utvrđivanju solventnosti osiguravača u Srbiji."

U Beogradu, 09.10.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DESETI SEMINAR U 2012. GODINI
SEPTEMBAR 2012. GODINE

Četvrtak, 27. septembar 2012. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): Dragana Draganac, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

OCENA UPOTREBNE VREDNOSTI CAPM-A

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Najpoznatiji jednofaktorski model za utvrđivanje međuzavisnosti između sistematskog rizika i prinosa je Capital Asset Pricing Model (CAPM). Model omogućava određivanje zahtevane stope prinosa od strane investitora za preuzeti nivo sistematskog rizika. Cilj rada je da utvrdimo u koje sve svrhe možemo upotrebiti CAPM model, kao prvi model koji se bavi pitanjem uspostavljanja ravnoteže na tržištu kapitala. Najpre ćemo razmatrati primenu modela u procesu procenjivanja tržišne vrednosti aktive i pronalaženju eventualnih mogućnosti za arbitražu. U nastavku rada ćemo govoriti o mogućnostima i izazovima primene CAPM-a pri izračunavanju prosečne ponderisane cene kapitala (WACC), gde ćemo se osvrnuti na probleme izračunavanja WACC na domaćem tržištu kapitala. Imajući u vidu da se prosečna ponderisana cena kapitala najčešće koristi kao diskontna stopa i kriterijum efektivnosti kod dinamičkih metoda za ocenu rentabilnosti investicionih projekata, zakljućićemo, na kraju rada, da je CAPM model korisna alatka u procesima kapitalnog budžetiranja. Sistematski rizik, preko uticaja na određivanje zahtevane stope prinosa od strane investitora, utiče na vrednost preduzeća. Vrednost će se kreirati samo ukoliko realizovana stopa prinosa bude viša od zahtevane stope prinosa."

 

U Beogradu, 19.09.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DEVETI SEMINAR U 2012. GODINI
SEPTEMBAR 2012. GODINE

Utorak, 18. septembar 2012. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): Slađana Grujić, master ekonomije, student doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, zaposlena u Stalnoj konferenciji gradova i opština, Drinka Peković, magistar ekonomskih nauka, student doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, zaposlena na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, dr Ljiljana Dimitrijević, docent na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu i Filip Mitrović, master ekonomije, student doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, konsultant pri Stalnoj konferenciji gradova i opština.

NAZIV RADA

UPRAVLJANJE LOKALNIM EKONOMSKIM RAZVOJEM U SRBIJI
Slađana Grujić, master ekonomije

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Cilj rada je da se prikaže šta je sve dostupno lokalnoj samoupravi da bi unapredila ekonomski razvoj na svojoj teritoriji. Interesovanje lokalne samouprave za oblast lokalnog ekonomskog razvoja značajno je poraslo poslednjih godina, a diktirano je novim kontekstom koji karakteriše decentralizacija na unutrašnjem planu, s jedne strane, i rastuća globalizacija, u međunarodnim okvirima, s druge strane. Globalna ekonomska kretanja imaju sve veći uticaj na nacionalne politike razvoja, koje mogu parirati ovim procesima jedino ako imaju konkurentne regione, gradove i opštine. Potreba za upravljanjem lokalnim ekonomskim razvojem u Srbiji je i posledica neefikasnog procesa privatizacije i neuspešnog prestrukturiranja preduzeća, kao procesa koji su se odvijali izvan uticaja lokalnog nivoa, prouzrokujući velike gubitke u radnim mestima i velike socijalne pritiske na lokalni nivo vlasti. U uslovima naglašene potrebe za svežim kapitalom kroz nove investicije, Srbija mora da stvara ambijent u kome će investitori imati interes da ulažu, i to ne samo kroz ogromne subvencije koje se nude po radnom mestu. Baviti se lokalnim ekonomskim razvojem znači, pre svega, prepoznati konkurentsku prednost lokalne zajednice i mogućnost da uradi nešto bolje i jeftinije u odnosu na druge lokalne zajednice, a ostvarivanje funkcije lokalnog ekonomskog razvoja omogućava da se ove prednosti i kapitalizuju. Cilj je iznaći najbolji način da se iskoriste postojeći lokalni resursi u tu svrhu. U radu će biti predstavljeni instrumenti i mehanizmi koji su uspostavljeni i razvijeni na lokalnom nivou. Ovi instrumenti i mehanizmi pomažu lokalnim vlastima u stvaranju povoljnijih uslova za poslovanje i podsticanje investicija na datom području. Pored toga, definisaćemo ekonomske kapacitete lokalnih samouprava za privlačenje investicija, a predstavićemo i rezultate istraživanja o proceni kapaciteta lokalnih samouprava za obavljanje nadležnosti lokalnog ekonomskog razvoja."

UTICAJ SVETSKE EKONOMSKE KRIZE NA MIGRACIJE RADNE SNAGE U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE
Drinka Peković, magistar ekonomskih nauka

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Svetska ekonomska kriza uzrokovala je ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu rada. Pad proizvodnje i investicione aktivnosti imao je za rezultat značajan rast nezaposlenosti u zemljama Evropske unije. Položaj imigranata na tržištu rada teži je u odnosu na druge radnike iz nekoliko razloga. Najveći broj imigranata zaposlen je u sektorima koji su podložni cikličnim uticajima, obavlja niskokvalifikovane poslove na određeno vreme i nije sindikalno organizovan. Bez obzira na smanjenu mogućnost zapošljavanja i veliku nezaposlenost značajan povratak imigranata u zemlje porekla nije ostvaren. U cilju prilagođavanja smanjenoj tražnji za radnom snagom ali i pod pritiskom javnog mnjenja, pojedine zemlje Evropske unije primenjuju restriktivne mere kojima otežavaju pristup tržištu rada novim imigrantima, podstiču povratne migracije i intenziviraju kontrolu ilegalnih  imigranata-radnika. Cilj rada je sagledavanje uticaja ekonomske krize na obim migracija radne snage i promene položaja imigranata na tržištu rada Evropske unije. U radu će biti analizirani pokazatelji ekonomske aktivnosti i sektorske strukture zaposlenosti imigranata. Takođe, biće dat pregled promena u politici migracija radne snage koje su izvršile zemlje Evropske unije uz ocenu njihovih mogućih efekata."

MARKETING ORIJENTACIJA PREDUZEĆA - POTREBAN USLOV RASTA I RAZVOJA
dr Ljiljana Dimitrijević

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Jedno od obeležja preduzetničke ekonomije početkom novog veka je usmeravanje istraživačkih napora da se odgovori na suštinsko pitanje kako da preduzeće ostvari visoku ekonomsku efikasnost i da u uslovima neminovnih promena i zahteva za transformacijom, preživi strukturne i globalne tendencije, šanse i pretnje inkorporirane u njegovom internom i eksternom okruženju. Dinamični i kompleksni uslovi na tržištu permanentno stvaraju problem obezbeđenja efikasnosti u angažovanju i trošenju relativno ograničenih proizvodnih resursa i, shodno tome, ostvarenja diferentne prednosti na tržištu. U privrednom ambijentu naše zemlje, još uvek nisu dovoljno uređeni odnosi među učesnicima u tržišnoj utakmici. Usaglašenost zakona sa odgovarajućim aktima Evropske unije (EU) omogućava da građani i učesnici na tržištu mogu da očekuju isto ono što prosečan potrošač ili građanin EU očekuje od svoje države – da stvori ambijent za konkurenciju, nove investicije, snižavanje cena, poboljšanje kvaliteta, podizanje nivoa zaštite potrošača, preciziranje pravila učesnika u poslednjoj fazi prometa, nove instrumente zaštite potrošača, eliminisanje nepoštenog i nesavesnog tržišnog poslovanja i slično. Ako se traži vodeća snaga koja će usmeriti preduzeće da svoju misiju ostvaruje proizvodeći ono što je u interesu dobrobiti potrošača i društva, a što vodi rastu i razvoju preduzeća i društva u celini, onda je to, pre svega, marketing. Zbog toga je veoma značajno da menadžment preduzeća, shodno zahtevima marketinga, adekvatno organizuje i kontroliše poslovne procese, te blagovremeno inovira marketing odluke u spletu novih okolnosti."

STRATEŠKO PLANIRANJE ODRŽIVOG RAZVOJA U SRBIJI: CILJEVI I REZULTATI
Filip Mitrović, master ekonomije

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Strategije ekonomskog razvoja su često ambiciozno i detaljno napisani dokumenti, koji sadrže i merljive, kvantitativno postavljene dinamičke ciljeve. Proliferacija strateških dokumenata jedno je od glavnih obeležja pristupa koji je primenjivan u ovoj oblasti. Slična je i situacija sa državnim aktivnostima na polju održivog razvoja. Pošto je definisano kao jedno od primarnih pitanja razvoja za svaku zajednicu na nacionalnom nivou, pitanje zaštite životne sredine mora da se posmatra kroz uspešnost primene usvojenih i predloženih programa koji se najbliže bave ovim problemom. Kroz dostupne izveštaje, u radu se upoređuju postavljeni ciljevi u zaštiti životne sredine na nacionalnom i lokalnom nivou sa ostvarenim rezultatima. Namera upoređivanja je da se ustanovi koje prakse su se pokazale kao uspešne, a koje ne. Analiza je napravljena u skladu sa načelima strateškog planiranja, koja su, i u slučaju programa koji se tiču zaštite životne sredine, preuzeta iz principa menadžmenta. Na kraju su prikazani primeri dobre prakse na nivou lokalne samouprave, koji omogućuju donosiocima odluka da implementiraju one koji su se pokazali kao uspešni i obezbedili da se sprovedu zacrtani ciljevi. Postoji, naime, ogroman jaz između ciljeva i očekivanja zasnovanih na dugoročnom planiranju i (godišnjih) investicionih programa koje pripremaju nadležni organi."

 

 

U Beogradu, 12.09.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

OSMI SEMINAR U 2012. GODINI
JUN 2012. GODINE

Utorak, 26. jun 2012. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Milorad Filipović, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

NAZIV RADA LOKALNI RAZVOJ U REPUBLICI SRBIJI – ISKUSTVA I PERSPEKTIVE

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Problematika lokalnog razvoja u Republici Srbiji dobija na značaju u poslednjih desetak godina. Naime, posle perioda jačanja centralne vlasti i njenih ovlašćenja (tokom devedesetih godina XX veka), nakon političkih promena krajem 2000. godine postepeno dolazi do decentralizacije vlasti i jačanja lokalne samouprave. Tokom prethodne decenije nekoliko novih, veoma bitnih nadležnosti preneto je na nivo lokalnih uprava, kao što su, na primer, pitanje lokalnog ekonomskog razvoja, a posebno podsticanje razvoja ugostiteljstva, turizma, zanatstva i trgovine. Pored toga, ovaj nivo vlasti odgovoran je i za mnoge druge, vrlo bitne infrastrukturne funkcije – komunalnu, socijalnu, urbanističku itd. Međutim, uvećana ovlašćenja i nadležnosti lokalne vlasti nisu u potpunosti praćena i adekvatnim izmenama u načinu i obimu njihovog finansiranja, jer nisu usvojene bitne zakonske izmene, pre svega zakon o povratku svojine lokalnim samoupravama. Postojeći sistem finansiranja rada samouprave podrazumeva tri izvora: transfere sa nivoa centralne vlasti, izvorne prihode koje samouprave ostvaruju i zaduživanje. U radu se analizira svaki od navedenih izvora finansiranja i pokazuje se da u poslednjih 3-4 godine sve veći značaj dobija upravo poslednje navedeni izvor – zaduživanje na lokalnom nivou. Premda podaci pokazuju da su samouprave još uvek daleko od zakonskih limita do kojih se mogu zaduživati, ovakav način finansiranja se smatra kao neadekvatan i ograničen, pa se preporučuje i uvođenje novih izvora, kao što su koncesije, javno-privatna partnerstva, izdavanje municipalnih obveznica i slično. U radu se posebno iznose i podaci o realizaciji do sada najvećeg projekta kreditnog finansiranja razvoja lokalne infrastrukture u Srbiji koji je nemačka razvojna banka KfW realizovala u periodu od kraja 2008. godine do početka 2012. godine sa ukupnim kreditnim portfolijom od preko 100 miliona evra. Rezultati projekta pokazuju kolike su nezadovoljene potrebe za investicijama u razvoj svih vidova lokalne infrastrukture, počev od klasične komunalne, preko socijalne, pa sve do poboljšanja uslova ekonomske infrastrukture kao neophodnih uslova za privlačenje velikih privrednih investicija. To znači da u narednih barem 7-10 godina treba očekivati veoma značajna ulaganja u ovoj oblasti kako bi se unapredio opšti ambijent poslovanja i življenja u opštinama i gradovima Srbije, a na taj način i podigao nivo konkurentnosti domaćih proizvođača."

 

U Beogradu, 18.06.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

SEDMI SEMINAR U 2012. GODINI
JUN 2012. GODINE

Četvrtak, 14. jun 2012. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Milojko Arsić, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, dr Aleksandra Nojković, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i mr Saša Ranđelović, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

STRUKTURNI FISKALNI DEFICIT U SRBIJI: EMPIRIJSKA OCENA, UZROCI I REŠENJA

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Limitiranje stvarnog fiskalnog deficita na 3% BDP u zemljama EU predstavljalo bi nedovoljno efikasnu kočnicu javnog duga, čak i da je to pravilo poštovano. Zbog toga nova pravila o fiskalnoj odgovornosti na nivou EU podrazumevaju uvođenje limita u pogledu strukturnog fiskalnog deficita na 0,5% BDP, kao konceptualno superiornije osnove za ocenu fiskalne pozicije zemlje u odnosu na stvarni fiskalni deficit. Cilj ovoga rada je da se analiziraju mogući metodološki pristupi oceni strukturnog fiskalnog deficita i da se na osnovu metodologije koja preovladava u zemljama EU izvrši ekonometrijska ocena visine i dinamike strukturnog fiskalnog deficita u Srbiji, za period od 2002. do 2011. godine, na osnovu kvartalnih makroekonomskih podataka. Osim toga, u radu se analiziraju i osnovni uzroci postojećeg strukturnog fiskalnog deficita u Srbiji i razmatraju mogući pristupi njegovom smanjenju. Dobijeni rezultati pokazuju da je nakon inicijalne konsolidacije u 2002. i 2003. godini, strukturni fiskalni deficit u Srbiji u periodu od 2004. do 2006. godine bio relativno nizak (ispod 2% BDP), a da od 2007. godine snažno raste, tako da je u 2011. godini dostigao 4,6% BDP. Visok strukturni fiskalni deficit u Srbiji predstavlja posledicu usvajanja većeg broja mera, od kojih su najznačajnije smanjenje poreza na zarade i implicitno smanjenje PDV u 2006. i 2007. godini, kao i znatno povećanje rashoda za zaposlene, a naročito penzija u 2008. godini. Budući da je u 2011. godini fiskalni deficit u Srbiji iznosio oko 4,7% BDP, zaključuje se da je on u najvećem delu strukturnog karaktera, te da rast privredne aktivnosti neće u znatnoj meri dovesti do smanjenja fiskalnog deficita, već da će za njegovo smanjenje biti neophodno primeniti mere fiskalne konsolidacije, pre svega kroz smanjenje javnih rashoda, ali i blago povećanje poreza."

 

U Beogradu, 06.06.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ŠESTI SEMINAR U 2012. GODINI
MAJ 2012. GODINE

Četvrtak, 24. maj 2012. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Dejan Šoškić, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

IZAZOVI MONETARNE POLITIKE U DOLARIZOVANOJ MALOJ OTVORENOJ PRIVREDI: SLUČAJ SRBIJE

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Predavanje će dati osvrt na monetarnu politiku od 2000. godine do danas i ukazati na osnovne specifičnosti vođenja monetarne politike i održavanja finansijske stabilnosti u situaciji visoke dolarizacije (eurizacije) domaćeg finansijskog sistema. Biće analizirani osnovni problemi postojećeg monetarnog modela, devizni režim i ciljanje inflacije kao monetarna strategija. Na kraju, biće dat osvrt na aktuelna kretanja u domenu cenovne i finansiijske stabilnosti u Srbiji i osnovne izazove i probleme pred kojima se nalazimo."

 

U Beogradu, 16.05.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PETI SEMINAR U 2012. GODINI
APRIL 2012. GODINE

Četvrtak, 26. april 2012. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Dragan Azdejković, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i dr Olgica Bošković, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

ODLUČIVANJE U RASPLINUTOM OKRUŽENJU

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Odlučivanje predstavlja izbor jedne ili više akcija među svim raspoloživim akcijama za postizanje nekog željenog ili zadatog cilja. Odlučivanje igra značajnu ulogu u biznisu, finansijama, menadžmentu, ekonomiji, društvenim i političkim naukama, inženjerstvu i kompjuterskim naukama, biologiji i medicini. To je težak proces zbog faktora kao što su neprecizne informacije, subjektivnost i lingvistika, tako da realne životne situacije prikazujemo sa manjim ili većim stepenom tačnosti. Ovi faktori nam indiciraju da je odlučivanje proces koji se nalazi u rasplinutom okruženju. Glavni cilj ovog rada je da razmotrimo jedan metod odlučivanja zasnovan na rasplinutim skupovima i rasplinutoj logici. To je metod koji su definisali Bellman i Zadeh, prema kome je odlučivanje definisano kao presek ciljeva i ograničenja opisanih rasplinutim skupovima. U radu ćemo primeniti pomenuti metod na realne situacije u kojima je potrebno izvršiti različite selekcije ili ocene različitih tipova odluka i određivanja cene. Takođe, analiziraćemo i različite procedure alokacije budžeta."

 

U Beogradu, 18.04.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ČETVRTI SEMINAR U 2012. GODINI
MART 2012. GODINE

Četvrtak, 29. mart 2012. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Dejan Trifunović, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

AUKCIJE: TEORIJSKI, EKSPERIMENTALNI I PRAKTIČNI ASPEKTI

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Aukcije predstavljaju mehanizam za otkrivanje ravnotežne cene. Prva asocijacija na spominjanje aukcija je prodaja umetničkih predmeta i antikviteta u aukcijskim kućama. Međutim, aukcije se koriste i prilikom prodaje prava na korišćenje frekvencija, prava na eksploataciju nafte, privatizacije državnih preduzeća, prodaje državnih obveznica, na tržištu električne energije, za prodaju vaučera za zagađenje itd. Poslednjih desetak godina intenzivno se razvija aukcijska prodaja putem interneta, pri čemu samo aukcijska kuća eBay ostvaruje godišnju prodaju od nekoliko milijardi dolara.

Teorija aukcija proučava optimalne strategije licitanata i aukcionara na različitim vrstama aukcija. Najpoznatije vrste aukcija su: engleska, holandska, aukcija po najvišoj ceni i aukcija po drugoj najvišoj ceni. Aukcije je sa teorijskog aspekta prvi proučavao Vilijam Vikri zbog čega je dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju 1996. godine. Nobelova nagrada 2007. godine je dodeljena Leonidu Hurvicu, Eriku Maskinu i Rodžeru Mejersonu za proučavanje oblikovanja ekonomskog mehanizma, oblasti koja se nalazi u bliskoj vezi sa aukcijama. U teoriji aukcija se pretpostavlja da svaki licitant dodeljuje određenu vrednost predmetu koji se prodaje na aukciji i na osnovu ove vrednosti određuje maksimalan iznos koji je spreman da plati. Vrednosti koje licitanti dodeljuju predmetu mogu da budu privatne ili međuzavisne (zajednička vrednost je poseban slučaj međuzavisnih vrednosti). Dva osnovna cilja koja aukcijski mehanizam treba da ispuni su: efikasnost, što znači da predmet treba da bude dodeljen licitantu koji ga najviše vrednuje, i maksimiziranje prodavčevog očekivanog prihoda.

Eksperimentalna istraživanja predstavljaju relativno noviji metod istraživanja u ekonomiji i koriste se za provere zaključaka teorijskih modela u eksperimentalnim uslovima. U slučaju aukcija, eksperimentalna istraživanja se najviše koriste kod aukcija dobara zajedničke vrednosti za ispitivanje fenomena prokletstva pobednika, koji se javlja u slučaju kad licitant plati veći iznos za predmet nego što on stvarno vredi. Na seminaru će biti prikazani i rezultati početne faze eksperimentalnog istraživanja prokletstva pobednika na različitim vrstama aukcija, u kome su učestvovali studenti četvrte godine Ekonomskog fakulteta."

 

U Beogradu, 21.03.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

TREĆI SEMINAR U 2012. GODINI
MART 2012. GODINE

Četvrtak, 15. mart 2012. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): Milan Glišić, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

OCENA PERFORMANSI OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA U REPUBLICI SRBIJI

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Nivo razvijenosti tržišta otvorenih investicionih fondova u Republici Srbiji je izrazito nizak, čemu su, u značajnoj meri, doprineli: 1) kašnjenje u zakonskom regulisanju ovog segmenta domaćeg finansijskog tržišta, koje je imalo za posledicu organizovanje prvih domaćih fondova u krajnje nezavidnim tržišnim okolnostima, i 2) nizak životni standard građana Republike Srbije. U radu će biti pokazano koliko ovo tržište zaostaje za uporednim tržištima u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj. Biće postavljeno i važno pitanje jesu li domaći otvoreni investicioni fondovi, uprkos pomenutim nepovoljnim okolnostima, ostvarili svoju misiju i mogu li se njihovi investicioni rezultati oceniti kao zadovoljavajući ako se imaju u vidu opšti tržišni uslovi koji su nastupili po njihovom pokretanju. Odgovor na ovo pitanje biće dat na osnovu analize odgovarajućih kompozitnih merila performansi, ali i određenih računovodstvenih pokazatelja zasnovanih na finansijskim izveštajima fondova. Takođe, u radu će biti ispitana i povezanost između ove dve grupe merila performansi."

 

U Beogradu, 07.03.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DRUGI SEMINAR U 2012. GODINI
FEBRUAR 2012. GODINE

Utorak, 28. februar 2012. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): mr Svetlana Popović, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i dr Olgica Bošković, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

KRITERIJUMI TEORIJE OPTIMALNOG VALUTNOG PODRUČJA I EVROPSKA MONETARNA UNIJA

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Teorija optimalnog valutnog područja definiše uslove koji treba da budu ispunjeni da bi određena zemlja imala koristi od ulaska u monetarnu uniju sa drugim državama. Rana teorija optimalnog valutnog područja daje statičku analizu troškova i koristi uvođenja zajedničke valute. Prema ovim uslovima, Evropska monetarna unija nije optimalno valutno područje. Izabrani mastrihtski kriterijumi su različiti od onih koje je teorija definisala, zbog čega postoji sumnja da li je za zemlje članice EMU dugoročno dobro rešenje zajednička valuta. Uvođenje evra pokrenulo je debatu o endogenim efektima monetarne integracije, javila se nova teorija optimalnog valutnog područja ili pristup endogenosti. Dok rana teorija poredi troškove i koristi preko izabranih indikatora u određenom periodu vremena, nova teorija analizira promene koje donosi monetarna unija. Dok je fokus ranijeg pristupa na pitanju koje zemlje su spremne za stvaranje monetarne unije, fokus novog pristupa je na pitanju šta se dešava u monetarnoj uniji, odnosno da li i koliko brzo se zemlje koje su ušle u monetarnu uniju, kreću ka optimalnom valutnom području. Prvi deo rada sistematizuje kriterijume rane teorije optimalnog valutnog područja i analizira ispunjenost postavljenih zahteva. Drugi deo daje stavove nove teorije – pristupa endogenosti, a treći ispituje da li je u prethodnom periodu ostvaren zadovoljavajući nivo konvergencije zemalja članica EMU, što bi potvrdilo stavove nove teorije optimalnog valutnog područja."

 

U Beogradu, 01.02.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PRVI SEMINAR U 2012. GODINI
JANUAR 2012. GODINE

Četvrtak, 26. januar 2012. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): Iva Vuksanović, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

EKONOMSKE POSLEDICE DRUŠTVENO-POLITIČKOG KONTEKSTA TRANZICIJE U SRBIJI U PERIODU 1990-2010

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Ovaj rad se bavi analizom privrednog rasta u Srbiji u periodu 1990-2010. Analiza uključuje i stope rasta bruto domaćeg proizvoda u bivšim socijalističkim zemljama sličnih inicijalnih uslova poput Mađarske, Poljske, Republike češke, Slovačke i Slovenije u pomenutom periodu. Na bazi njihovih stopa rasta dobijene su prosečne i prosečne ponderisane stope rasta koje su upotrebljene kao aproksimacija putanje rasta BDP prosečne tranzicione zemlje u protekle dve decenije uzimajući 1990-tu godinu kao baznu. Analiza pokazuje da je u 2010. godini Srbija imala 47% manji BDP od onog koji bi imala da je u posmatranom periodu ekonomija rasla po prosečnim stopama koje su karakteristične za slične tranzicione zemlje. Ne zaboravljajući brojne nedostatke i ograničenja koja su pratila tranzicioni proces u Srbiji u proteklom periodu, analiza nedvosmisleno upućuje na to da se najveći deo jaza do potencijalnog BDP može pripisati specifičnom društvenom i političkom okruženju, primarno ratnim sukobima tokom 1990-tih, ali i, s tim povezanim, nepovoljnom intitucionalnom okviru, problematičnom procesu privatizacije, korupciji i, posledično, degradaciji strukture humanog kapitala."

 

U Beogradu, 18.01.2012. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PETNAESTI SEMINAR U 2011. GODINI
NOVEMBAR 2011. GODINE

Utorak, 22. novembar 2011. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): mr Blažen Minić, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

PROCENA EFIKASNOSTI ULAGANJA U SEKTOR OBNOVLJIVIH ENERGIJA

Kratak sadržaj rada i predavanja: «U radu će biti analizirana profitabilnost pojedinih oblika ulaganja u sektor obnovljivih energija. Uprkos značajnom rastu interesovanja za ovaj sektor, investicione performanse su umnogome uslovljene merama podsticaja koje država pruža. Najbitnija mera svakako je garantovani otkup električne energije i preferencijalna cena, čime se umanjuje kreditni, ali povećava regulatorni rizik. Ulaganja u obnovljive energije imaju veliki značaj za ekonomiju jedne zemlje. Iako je efekat na ukupnu zaposlenost mali, direktne kapitalne investicije u ovu oblast, rešavanje problema negativnih eksternalija, dodatni poreski prilivi, kao i stabilnost i održivost energetskog sistema, su više nego dovoljni razlozi da jedna država podstiče ulaganja u ovaj sektor. Na osnovu izvršenih analiza zaključci rada su: 1. ulaganje u obnovljive energije ne može biti profitabilno bez dodatnih stimulacija države, 2. ulaganje u obnovljive energije je ekonomski neisplativo bez mogućnosti zaduživanja i korišćenja mehanizma finansijskog leveridža, 3. investicije u obnovljive energije su izložene značajnim regulatornim i političkim rizicima, 4. trenutni troškovi investiranja su glavna barijera za značajne investicije u solarne parkove, 5. podsticaji za proizvodnju energije moraju biti u skladu sa definisanom energetskom politikom i akcionim planom (strategijom) jedne države. Ukoliko se prethodno navedeni problemi ne reše, ekonomski isplativih investicija u sektor obnovljive energije u Srbiji neće biti.»

 

U Beogradu, 16.11.2011. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ČETRNAESTI SEMINAR U 2011. GODINI
NOVEMBAR 2011. GODINE

Utorak, 15. novembar 2011. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): prof. dr Zorka Zakić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, prof. dr Gojko Rikalović, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i dr Žaklina Stojanović, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

RURALNA BUDUĆNOST SRBIJE I EU

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Globalni problem savremenog ruralnog sveta prepoznat je kroz analize negativnih posledica modela industrijalizacije. Ovaj strateški model je pokazao brojne nedostatke naročito u tri aspekta opšteg razvoja određenih društvenih zajednica: (1) nesklad na relaciji "populacija-hrana-siromaštvo" koji dominira u nerazvijenim zemljama; (2) problem nezaposlenosti u srednje razvijenim zemljama sa pojavom patološke preopterećenosti urbanih centara; (3) neefikasno korišćenje raspoloživih resursa u ruralnim područjima čak i u industrijski razvijenim zemljama, naročito u onim gde prevlađuje porodično farmerstvo. Ruralni problem Evrope rešavan je kroz višedecenijsko reformisanje Zajedničke agrarne politike (Common Agricultural Policy – CAP). Danas su ove reforme prepoznate kroz "Agendu 2000" i "Post Agendu 2000". Praktično, CAP se nalazi u procesu usklađivanja sa "Strategijom EU 2020". U ovom radu su analizirane osnovne smernice daljeg razvoja agrarne i ruralne politike ujedinjene Evrope koje će, nesporno, imati uticaj i na našu zemlju. Analiza polazi od činjenice da Srbija još uvek nema usvojenu strategiju agrarnog i ruralnog razvoja "Post 2013". Pri tome, uticaj savremene ekonomske krize se prelama i na projekciju ukupnog kapaciteta kofinansiranja iz pretpristupnih fondova, što je posebna tema ovog rada. Na kraju, u sklopu istraživane teme analizirani su osnovni postulati tzv. "zelenog rasta": (1) održivi rast; (2) inkluzivni rast; (3) pametni rast. Istaknuto je da noseću ulogu u procesu potpune eksploatacije razvojnih potencijala ruralnih područja ima proces kreativizacije industrije. Održivost novog koncepta ruralnog razvoja ne ogleda se samo u očuvanju kvaliteta prirodnih resursa i bioraznovrsnosti, nego i u očuvanju socijalnog i kulturnog diverziteta. Osnovno obeležje ruralne Evrope je diverzifikacija ekonomije i širenje sekundarnih i tercijarnih delatnosti u ruralnim područjima. Pod uticajem dosadašnjeg koncepta industrijalizacije smanjuje se udeo tradicionalnog rada i nekvalifikovanih radnika, a zaposleni i na ruralnim poslovima su poprimili odlike industrijskih radnika. Rezultat toga je potreba za promenom koncepta ruralne industrijalizacije. U tom smislu, i za Srbiju kao značajna nova generička snaga javlja se mogućnost ekspanzije i koncentracije talenta, tehnologije i tolerancije na njenim ruralnim područjima."

 

U Beogradu, 08.11.2011. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

TRINAESTI SEMINAR U 2011. GODINI
OKTOBAR 2011. GODINE

Četvrtak, 13. oktobar 2011. godine, u 12:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): Dragana Draganac, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

PROBLEMI U VEZI SA DEFINISANJEM KRUGA KONSOLIDOVANJA

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Potreba za izradom, objavljivanjem, analizom i revizijom konsolidovanih finansijskih izveštaja se pojavljuje kod grupa preduzeća sa odnosom nadređenosti i podređenosti, gde se interesi grupe stavljaju iznad interesa pojedinačnih preduzeća. Konsolidovani finansijski izveštaji su finansijski izveštaji grupe, koji su prezentovani kao izveštaji jedinstvenog ekonomskog entiteta. Kad razmatramo načela bilansiranja, za pravilno definisanje kruga konsolidovanja posebno je bitan princip potpunosti. Važno je da u krug konsolidovanja uključimo sva i samo ona preduzeća, koja grupi, kao ekonomskoj celini, i pripadaju. Za definisanje kruga konsolidovanja danas su od posebnog značaja relevantni Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja. Problemi, koji mogu nastati u vezi sa definisanjem kruga konsolidovanja, su formalna i materijalna uporedivost pojedinačnih finansijskih izveštaja, delatnost preduzeća koja ulaze u krug konsolidovanja, njihova različita pravna forma, problem obezbeđenja stalnosti kruga konsolidovanja, definisanje postojanja kontrole matičnog nad zavisnim preduzećima, pitanje entiteta stečenih sa ciljem dalje prodaje, i sl. Pitanja konsolidovanja i probleme i rešenja za određivanje kruga konsolidovanja ćemo ilustrovati na primeru konkretnog preduzeća “Hemofarm"- Vršac. Cilj je da vidimo u kojoj meri se pravila za konsolidovanje uspešno primenjuju u praksi. Značaj izrade konsolidovanih finansijskih izveštaja i pravilnog određivanja kruga konsolidovanja raste sa širenjem procesa globalizacije i pojavom i razvojem sve većeg broja grupa preduzeća. Cilj je da vidimo koja preduzeća pripadaju grupi, kao ekonomskoj, ali ne i pravnoj celini, kakav je imovinski, finansijski i prinosni položaj grupe, kako bismo donosili adekvatne odluke. Na taj način, analitičari uspevaju da upotpune informacije dobijene iz pojedinačnih finansijskih izveštaja preduzeća koja pripadaju grupi. "

 

U Beogradu, 04.10.2011. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DVANAESTI SEMINAR U 2011. GODINI
SEPTEMBAR 2011. GODINE

Utorak, 27. septembar 2011. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): Marija Jovović, master ekonomije, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

ANALIZA KONCENTRACIJE TRŽIŠTA OSIGURANJA U SRBIJI

Kratak sadržaj rada i predavanja: "Cilj rada je da, kroz prikaz primene metodologije za merenje koncentracije tržišta na primeru tržišta osiguranja u Srbiji, rezultuje zaključcima o aktuelnom stanju i preporukama za unapređenje konkurencije na tom tržištu. Izbor relevantnog tržišta, pokazatelja koncentracije i osnove njihovog obračuna determinisan je specifičnostima delatnosti osiguranja. Dobijene vrednosti analizom obuhvaćenih kvantitativnih pokazatelja upućuju na umereni stepen koncentracije domaćeg tržišta osiguranja, dok je po pojedinim vrstama osiguranja tržišna koncentracija na znatno višem nivou. Ipak, proširenjem perioda posmatranja uočava se trend smanjenja nivoa koncentracije celokupnog tržišta, kao i njegovih segmenata. Time se potvrđuje uspešnost preduzetih mera od strane nadzornog organa na početku savremene etape razvoja ovog tržišta, ali i upozorava na postojanje prostora za dalja unapređenja tržišne konkurencije."

 

U Beogradu, 20.09.2011. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

JEDANAESTI SEMINAR U 2011. GODINI
SEPTEMBAR 2011. GODINE

Četvrtak, 15. septembar 2011. godine, u 17:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): Sanja Đokić, student magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Dušan Beronja, master ekonomije.

NAZIV RADA

ISKUSTVA SRBIJE I IZABRANIH ZEMALJA EVROPSKE UNIJE U REFORMI BANKARSKOG SEKTORA
Sanja Đokić, student magistarskih studija

Kratak sadržaj rada: "Proces bankarskih reformi, koji je početkom devedesetih godina prošlog veka iniciran u zemljama Centralne i Istočne Evrope, varirao je od zemlje do zemlje. Bitan momenat uspeha u rehabilitaciji banaka u ovim zemljama zavisio je od toga da li je proces restrukturiranja tekao paralelno sa procesom privatizacije banaka. Srbija je sa procesom restrukturiranja banaka započela tek 2000. godine. Ovim procesom vraćeno je izgubljeno poverenje u bankarski sistem i stvorene su profitabilne banke kao osnov za dalji rast i razvoj bankarskog sistema. U radu su prikazana iskustva izabranih zemalja Evropske unije (Mađarske i Slovenije) u restrukturiranju bankarskog sektora kako bi se istakle specifičnosti sprovedenih reformi, ali i način prilagođavanja uslovima poslovanja na zajedničkom tržištu. Cilj rada je da ukaže na uspešnost različitih modela u razvijanju zdravog i konkurentnog bankarskog sistema, u zemljama koje su danas članice EU, sa posebnim osvrtom na reformu bankarskog sektora Srbije, u svetlu pristupanja zemlje EU i, samim tim, integrisanja našeg bankarskog sistema u bankarski sistem EU."

PORTFOLIO PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI
Dušan Beronja, master ekonomije

Kratak sadržaj rada: "Ovaj rad ima za cilj da pokaže način na koji rukovodstvo penzijskih fondova donosi investicione odluke. Penzijski fondovi, prikupljena sredstva kroz doprinose, plasiraju na finansijskom tržištu uz želju da ostvare najpovoljniju stopu prinosa pri datom stepenu rizika. U tom smislu, razmatrana je savremena portfolio teorija, kao teorijska osnova upravljanja portfolijima penzijskih fondova. Krajnji cilj ovog rada je da objasni primenu portfolio teorije u donošenju investicionih odluka, koja je pod pritiskom investicionih ograničenja donetih od strane regulatornih tela (zakonodavca). Uvođenjem ograničenja pri konstruisanju portfolia dolazi do pomeranja efikasne granice rizične aktive i do sužavanja efikasnog skupa. Zaključak je da, bilo koji novoizabrani optimalni rizični portfolio, kao i optimalni kompletni portfolio, imaju prinose koji su niži od prvobitnih prinosa za date nivoe rizika. Ovi novonastali portfoliji su suboptimalni. U radu se analizira i problem plitkosti i neefikasnosti tržišta hartija od vrednosti i njihov uticaj na efikasnu granicu rizične aktive."

 

U Beogradu, 07.09.2011. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DESETI SEMINAR U 2011. GODINI
JUN 2011. GODINE

Četvrtak, 30. jun 2011. godine, u 10:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Biljana Pešalj, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

KOMPARATIVNA ANALIZA FAKTORA USPEŠNOSTI MULTINACIONALNIH I NACIONALNIH KOMPANIJA

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Osnovni cilj rada je da istraži specifičnosti sistema za merenje performansi (SMP) u multinacionalnim kompanijama (MNK) u odnosu na nacionalne kompanije i to u pogledu obima SMP, uloga SMP kao i efekta SMP na uspešnost preduzeća. Literatura iz oblasti međunarodnog biznisa i menadžment kontrole sugeriše da, usled specifičnosti u pogledu izvora konkurentskih prednosti, multinacionalne kompanije poseduju čitav niz osobenosti SMP u odnosu na nacionalna preduzeća, što može dalje voditi razlikama u performansama ove dve grupe kompanija. Istraživačke hipoteze postavljene su korišćenjem pristupa zasnovanih na znanju i zasnovanih na mreži (knowlegde-based and network-based theories). Hipoteze su testirane korišćenjem podataka koji su prikupljeni putem ankete na uzorku velikih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji Srbije. Dobijeni rezultati se koriste da bi se diskutovala primenljivost postojećih teorijskih koncepata u razmatranju postavljenih istraživačkih pitanja u jednoj tranzicionoj ekonomiji. Istraživanje doprinosi literaturi koja se bavi osobenostima SMP i njihovim efektima na performanse, kao i relativno malom broju studija koje istražuju osobenosti poslovanja filijala MNK u tranzicionim ekonomijama.»

U Beogradu , 22.06.2011. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DEVETI SEMINAR U 2011. GODINI
JUN 2011. GODINE

Četvrtak, 16. jun 2011. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Nikola Fabris, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, dr Slobodan Aćimović, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i mr Blažen Minić, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

MAKROEKONOMSKE IMPLIKACIJE KOMUNALNIH USLUGA: PRIMER BEOGRADA

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Komunalne usluge predstavljaju nezamenljivi deo svakodnevnog života ljudi u gradovima. Međutim, pojam komunalnih usluga, kao i način njihovog pružanja u velikoj meri varira od zemlje do zemlje, a i od grada do grada. Predmet analize su četiri vrste komunalnih usluga – voda, grejanje, javni prevoz i odnošenje smeća – i njihove makroekonomske implikacije na primeru Beograda. Važno je sagledati uticaj prethodno navedenih komunalnih usluga na zaposlenost i kreiranje dohotka, makroekonomske indikatore, dohodak najugroženijih kategorija, kao i izvršiti komparativnu analizu njihovog učešća u prosečnom dohotku u regionu. Cilj analize je da se oceni nivo opterećenosti stanovnika Beograda troškovima komunalnih usluga, da se generalno identifikuju problemi i predlože odgovarajuća rešenja za njihovo prevazilaženje.»

U Beogradu , 08.06.2011. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

OSMI SEMINAR U 2011. GODINI
MAJ 2011. GODINE

Utorak, 24. MAJ 2011. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Đorđe Mitrović, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

MOGUĆNOSTI I PROBLEMI MERENJA DIGITALNE PODELE – METODOLOŠKI PRISTUP

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Razlika u ekonomskim performansama između zemalja je posle 2000. godine u značajnoj meri prouzrokovana različitim nivoima difuzije i upotrebe informacione i komunikacione tehnologije (IKT) i dostignutim stepenima razvijenosti nove ekonomije (NE) i informacionog društva (ID). Upotreba IKT, pored pozitivnih efekata na ekonomski rast i razvoj zemlje, nosi sa sobom i određene negativne posledice koje se najviše ogledaju u vidu nejednakog ekonomskog razvoja u zemlji i podeli između zemalja, pojedinaca, domaćinstava i regiona po pitanju pristupa i upotrebe IKT. Takva pojava, koja se naziva digitalna podela, zahteva odgovarajući sistem merenja njenog uticaja na nacionalnom i međunarodnom nivou. Razvoj ID i pojava digitalne podele stvara velike izazove, probleme i mogućnosti za ekonomsku analizu, a pre svega za statističko praćenje podataka. Cilj ovog rada jeste da načini pregled postojećih koncepata i sistema ID indikatora za merenje digitalne podele koji su prisutni u ekonomskoj teoriji. U radu se analiziraju izazovi, problemi i mogućnosti za ekonomsku analizu i statističko praćenje socijalnih i ekonomskih efekata digitalne podele. Za potrebe ovog rada kao indikator stepena prisutnosti digitalne podele upotrebljen je Indeks digitalne podele (Digital Divide Index – DIDIX) i Indeks tehnološke distribucije (Technology Distribution Index – TDI). Mišljenja smo da ekonomski i statistički koncepti i metodologija istraživanja moraju da obrate više pažnje na kompozitne u odnosu na pojedinačne indekse. Samo kompozitni indikatori mogu da predstavljaju adekvatan vodič kreatorima ekonomske politike za smanjivanje socijalnog i ekonomskog digitalnog jaza tokom izgradnje i razvoja ID i NE.»

U Beogradu , 17.05.2011. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

SEDMI SEMINAR U 2011. GODINI
MAJ 2011. GODINE

Utorak, 10. MAJ 2011. godine , u 14:00 č asova (Ekonomski fakultet, Profesorska sala): dr Ljubodrag Savić, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

INDUSTRIJALIZACIJA U POSTKRIZNOM MODELU RAZVOJA:
REALNOST ILI ZABLUDA?

Kratak sadržaj rada i predavanja: «U posleratnom razvoju naše zemlje industrijalizacija je imala veoma istaknuto mesto. Za nekoliko decenija Srbija se kao deo bivše SFRJ svrstala u srednje razvijene industrijske zemlje. Raspadom zemlje, uvođenjem sankcija međunarodne zajednice i ratovima na prostorima bivše zemlje, industrijski razvoj je dramatično prekinut. Promenom vlasti dvehiljadite godine, Srbija je počela sprovođenje druge faze tranzicije. Umesto industrije, primat u razvoju su dobile usluge. Trošili smo za četvrtinu više nego što smo proizvodili, a uvoz je u skoro celoj deceniji bio dvostruko viši od izvoza. Lošim konceptom privatizacije nastavljen je proces devastacije srpske industrije. Privatizaciju je preživeo manji broj industrijskih preduzeća. Globalna ekonomska kriza je snažno pogodila srpsku privredu i industriju. «Stari» model razvoja temeljen na prilivu stranog kapitala, odnosno zaduživanju, doznakama, stranim direktnim investicijama, donacijama i prihodima od privatizacije više nije upotrebljiv.

U traženju novih modela razvoja lansiran je «Postkrizni model razvoja i rasta 2011-2020». Uz manje-više dobru dijagnozu stanja privrede i identifikovanje otvorenih problema, reindustrijalizacija i vrlo dinamičan rast izvoza su dobili ključnu poziciju. Raduje takav pristup, ali su stvarne mogućnosti za ostvarivanje ustanovljenih ciljeva razvoja u tekućoj deceniji (snažan rast zaposlenosti – 440 hiljada, rast BDP-a po prosečnoj godišnjoj stopi od 5,9 odsto, rast industrijske proizvodnje od 6,9 odsto i izvoza od čak 13 odsto) nerealne. Nije moguće do 2020. godine ostvariti skoro trostruko povećanje učešća izvoza u BDP-u (65 odsto), uz istovremen neznatan rast učešća industrije u BDP-u (sa skromnih 17,6 odsto na svega 19,1 odsto), imajući u vidu da je decenijama učešće industrijskog u ukupnom izvozu konstantno bilo iznad 90 odsto. »

U Beogradu , 04.05.2011. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ŠESTI SEMINAR U 2011. GODINI
APRIL 2011. GODINE

Četvrtak, 28. APRIL 2011. godine, u 14:00 časova (Ekonomski fakultet, slušaonica br. 31): Irena Janković, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i dr Drago Inđić, project manager, Hedge Fund Centre, London Business School.

NAZIV RADA

PROGRAM TRŽIŠTA HARTIJA OD VREDNOSTI (II) – PRISTUP KRIZI DUGA U EVROZONI

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Ideja o mogućnosti emisije obveznica od strane grupe zemalja koje koriste istu valutu nije novina na savremenom finansijskom tržištu. Ovakav pristup ponovo dobija na značaju tokom poslednje krize svetskih razmera i tekuće nestabilnosti na tržištu duga Evrozone. Istovremeno, sa pokretanjem inicijative za emisijom E-obveznica kao jednim segmentom rešenja dužničke krize, postavlja se i pitanje šire reforme Programa tržišta hartija od vrednosti (engl. Securities Markets Programme – SMP) iz maja 2010. godine. SMP jeste inicijativa ECB koja podrazumeva intervenciju na tržištu dužničkih hartija od vrednosti Evrozone kako bi se podstakla likvidnost i funkcionisanje tih tržišnih segmenata, a sa ciljem nesmetanog odvijanja transmisionog mehanizma monetarne politike.

Ispostavlja se da bi originalni program koji je inicijalno postavljen kao okvir za delovanje u okviru Evrosistema u tekućim okolnostima trebalo da se usmeri na pitanje makrofinansijske stabilnosti. Prihvatanje ovog šireg koncepta od strane relevantnih tela i institucija EU u koordinaciji sa Evrosistemom moglo bi predstavljati podsticajno rešenje za dužničku krizu u Evrozoni. Predloženo rešenje se definiše kao Program tržišta hartija od vrednosti II (engl. SMP II). Cilj ovoga rada jeste da pruži detaljniji prikaz SMP II kao i moguće prednosti aktivnije primene E-obveznica i strukturiranog finansiranja kod članica Evrozone i EU koje se suočavaju sa finansijskim teškoćama.»

U Beogradu , 20.04. 2011. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PETI SEMINAR U 2011. GODINI
APRIL 2011. GODINE

Četvrtak, 14. APRIL 2011. godine, u 15:30 časova (Ekonomski fakultet, slušaonica br. 31): dr Vesna Rajić, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i dr Tatjana Rakonjac-Antić, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

OCENJIVANJE VARIJANSE U OSIGURANJU IMOVINE

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Osiguranje imovine ima za cilj nadoknadu štete koja nastaje na imovini. Za realizaciju ovog cilja osiguravači moraju da obezbede dovoljan iznos sredstava na osnovu uplaćenih premija. Obračun premija bi trebalo da odgovara očekivanoj vrednosti nadoknada šteta. U praksi, često dolazi do odstupanja očekivanih od stvarno nastalih šteta, i zato je otežano i izračunavanje realnog iznosa premija osiguranja. Kao mera rizika u osiguranju imovine može se koristiti varijansa. Prilikom donošenja zaključaka o ovom parametru, na osnovu informacija dobijenih iz uzorka, nije moguće uvek primeniti parametarske statističke metode. Primena ovih metoda zahteva ispunjenje odgovarajućih pretpostavki o populaciji iz koje biramo podatke. Do sada su na podacima iz osiguranja imovine najčešće primenjivane parametarske procedure prilikom ocenjivanja varijanse skupa. Cilj ovog rada je da razmotri mogućnost upotrebe bootstrap - t intervala prilikom ocene varijanse i da ukaže na njegove prednosti u odnosu na parametarske metode. U radu se poredi preciznost intervalnih ocena varijanse konstruisanih korišćenjem parametarskih metoda sa intervalnim ocenama konstruisanim korišćenjem bootstrap metoda. Bootstrap metod predstavlja metod statističkog zaključivanja koji se zasniva na ponovljenim uzorcima i ne zavisi od strogih pretpostavki vezanih za karakteristike osnovnog skupa. Ovaj metod je poslednjih decenija prošlog veka široko prihvaćen medu istraživačima, jer omogućuje da se sa minimumom pretpostavki izvedu pouzdani statistički zaključci.»

U Beogradu , 06.04. 2011. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ČETVRTI SEMINAR U 2011. GODINI
MART 2011. GODINE

Sreda, 30. MART 2011. godine , u 14:00 č asova (Ekonomski fakultet , Profesorska sala): prof. dr Đorđe Đukić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i dr Mališa Đukić, docent na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

NAZIV RADA

UTICAJ STRESA NA MEĐUBANKARSKOM TRŽIŠTU NOVCA NA TRŽIŠTA KREDITA U SAD-u I EVRO ZONI U POSTKRIZNOM PERIODU

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Nakon izbijanja globalne finansijske i ekonomske krize 2007-2009. i nakon preduzetih mera u razvijenim industrijskim zemljama za njeno prevazilaženje, pracenje nivoa stresnosti na medubankarskom tržištu novca je u fokusu istraživaca i kreatora ekonomske politike . Ovo, pre svega, zbog reperkusija na kretanje kamatnih stopa na tržištima bankarskih kredita, a time i na izglede za oporavak realnog sektora privrede. Cilj rada je da najpre analizira ponašanje indikatora stresnosti na medubankarskom tržištu novca nakon preduzetih antikriznih mera u SAD i evro zoni. To je u funkciji sagledavanja uticaja stresnosti na medubankarskom tržištu novca na tržišta kredita tokom 2010. i pocetkom 2011, kada situacija postaje komplikovana zbog izbijanja dužničke krize u perifernim zemljama članicama Evropske monetarne unije. Usled toga, asimetricno dejstvo preduzetih antikriznih mera u zemljama članicama evro zone postaje vidno, a Evropska centralna banka se suočava sa problemom da teško može da se vrati na putanju vodenja monetarne politike striktno u funkciji održavanja stabilnosti cena. Svi analizirani indikatori u radu su u funkciji davanja ocena o budućem kretanju kamatnih stopa na tržištima kredita, pre svega u evro zoni, što je posebno bitno za sve zemlje nečlanice Evropske unije, poput Srbije, u kojima su kompanije i stanovništvo visoko zavisni od bankarskih kredita.»

U Beogradu , 23.03. 2011. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

TREĆI SEMINAR U 2011. GODINI
MART 2011. GODINE

Četvrtak, 17. MART 2011. godine, u 16:00 časova (Ekonomski fakultet , Profesorska sala): dr Goran Milićević, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

SLOM STAMBENOG, HIPOTEKARNOG I FINANSIJSKOG TRŽIŠTA 2007 – KAO NEŽELJENA POSLEDICA TEŽNJE ZA POVEĆANJEM UDELA STANOVA U LIČNOJ SVOJINI 

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Jedna od konstanti američke stambene politike u poslednjem veku jeste nastojanje da se što više poveća udeo stanova (još preciznije kuća) u ličnoj svojini. Uspeh u tom nastojanju u periodu 1945-1970, kad je taj udeo povećavan u proseku za 1% godišnje, praćen je stagnacijom tokom narednih četvrt veka. Niz mera da se taj udeo poveća sa 64% na koliko se stiglo 1970, ispao je ne samo neuspešan ili polovično uspešan, nego je nedovoljna osmišljenost takvih mera, direktno doprinela havariji na sva tri u naslovu navedena tržišta sredinom 2007. Konačno povećanje ovog udela na 69% u 2007-oj, ispalo je privremeno i plaćeno je previsokom cenom. Sistem hipotekarnog kreditiranja je vraćen u nestabilnost iz vremena velike depresije, baš kao i obim stanogradnje. Postavlja se čak pitanje da li se može izbeći japanski scenario višedecenijske deflacije (i to ne samo cena kuća). U izlaganju će, u najkraćem, biti ilustrovana međusobna povezanost sva tri navedena tržišta u periodu pred slom i tokom sloma, a zatim i analizirane izabrane opcije za saniranje posledica.»

U Beogradu , 09.03.2011. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DRUGI SEMINAR U 2011. GODINI
FEBRUAR 2011. GODINE

Četvrtak, 24. FEBRUAR 2011. godine , u 14:00 časova (Ekonomski fakultet , slušaonica br. 31): dr Mihail Arandarenko, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

TRŽIŠTE RADA U SRBIJI 2000-2020

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Nedavno je obavljena metodološka revizija podataka iz Ankete o radnoj snazi za period 2004-2007, koji pokazuju da je 'istinski' kumulativni pad zaposlenosti tokom protekle decenije znatno veći nego što su to dosadašnji, ionako negativni, podaci sugerisali. U ovom pregledu diskutujemo kretanja agregatnih i strukturnih pokazatelja tržišta rada na osnovu novih serija. Takođe, bavimo se mogućim uzrocima ovog sunovrata zaposlenosti - u strategiji tranzicije, institucijama i politikama.

U drugom delu bavimo se pitanjem kako prevazići 'besposleni rast' koji je obeležio proteklu deceniju. Izlažemo rezultate naših nedavnih projekcija rasta zaposlenosti u optimalnom scenariju razvoja do 2020. godine i diskutujemo neophodne pretpostavke da se poveća verovatnoća ostvarenja tog projektovanog rasta. »

U Beogradu , 17.02.2011. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PRVI SEMINAR U 2011. GODINI
JANUAR 2011. GODINE

Četvrtak, 27. JANUAR 2011. godine , u 15:00 č asova (Ekonomski fakultet , slušaonica br.10): mr Svetlana Popović, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i mr Velimir Lukić, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

FINANSIJSKA STABILNOST I CENTRALNA BANKA

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Opšte je prihvaćeno da osnovni cilj centralnih banaka treba da bude stabilnost cena. Zahvaljujući ovakvom usmeravanju monetarne politike do početka 1990-tih, većina tržišnih ekonomija je ostvarila uspešnu dezinflaciju. Takođe, centralne banke uživaju visok stepen kredibiliteta u javnosti. Isti uspeh, na žalost, nije ostvaren kada je u pitanju drugi cilj - finansijska stabilnost. Aktuelna finansijska kriza je pokazala da je stvaranje finansijskih neravnoteža moguće i u uslovima niske i stabilne inflacije i kredibiliteta centralne banke, tako da realizacija cilja monetarne stabilnosti ne podrazumeva istovremenu realizaciju cilja finansijske stabilnosti. Teorija već duže vremena ukazuje na neophodnost razvoja adekvatnog institucionalnog okvira za obezbeđenje sistemske stabilnosti i analizira različita rešenja.

Ovaj rad nastoji da ukaže na neke teorijske implikacije problema finansijske nestabilnosti, razmatra odnos monetarne i finansijske stabilnosti kao dva važna cilja centralnih banaka i ukazuje na neke zahteve koje realizacija cilja finansijske stabilnosti postavlja pred centralnu banku. Sve su to pitanja koja je finansijska kriza učinila izuzetno aktuelnim i čije bi rešavanje trebalo da doprinese smanjivanju frekvencije pojavljivanja i intenziteta finansijskih kriza u budućnosti.»

 

U Beogradu , 19.01.2011. godine.

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

JEDANAESTI SEMINAR
NOVEMBAR 2010. GODINE

Četvrtak , 25. NOVEMBAR 2010. godine , u 15:00 časova ( Ekonomski fakultet , slušaonica br.31): dr Emilija Manić, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu:

NAZIV RADA

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI (GIS) U POSLOVNOM OKRUŽENJU I LOKALNOJ UPRAVI 

dr Emilija Manić, docent

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Sve jednostavnija i jeftinija upotreba računara, kao i kreiranje velikog broja baza prostornih i neprostornih podataka, rezultiral i su porastom interesovanja za upotrebu geografskih informacionih sistema (GIS-a) u različitim sferama, uključujući i ekonomiju. Zainteresovanost privrede (privatnog i javnog sektora) da upoznaju i ovladaju informacionim sistemima koji omogućavaju kvalitetniji proces donošenja odluka vezanih za korišćenje prostora, dovela je do intenzivnijeg razvoja primene GIS-a, odnosno pratećih softvera i baza podataka u ovom području. GIS je postao alat, tehnologija i okvir za monitoring, analizu, modelovanje, planiranje i upravljanje, kako u oblasti biznisa, tako i u lokalnom i regionalnom razvoju. Izdvaja se nekoliko ključnih pitanja koja se odnose na upotrebu GIS-a u sferi biznisa, odnosno u sferi javnog sektora: struktura i aspekti korišćenja GIS-a u poslovnom okruženju, unapređivanje prostornih analiza ekonomskih aktivnosti pomoću GIS-a (sistem za podršku odlučivanju), pravci razvoja GIS-a kao instrumenta upravljanja i planiranja u lokalnoj upravi (sa posebnim naglaskom na aspekte prostornih analiza i modelovanja) i mogućnosti korišćenja GIS-a u Srbiji (dometi i ograničenja).»

U Beogradu , 18. novembar 2010. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DESETI SEMINAR
NOVEMBAR 2010. GODINE

Četvrtak, 11. NOVEMBAR 2010. godine , u 15:00 časova (Ekonomski fakultet , slušaonica br.31): mr Saša Ranđelović, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu , mr Jelena Žarković - Rakić, asistent na Ekonomskom fakultetu :

NAZIV RADA

ANALIZA REDISTRIBUTIVNIH EFEKATA REFORME POREZA NA DOHODAK: MIKROSIMULACIONA ANALIZA ZA SRBIJU 

mr Saša Ranđelović, asistent
mr Jelena Žarković-Rakić, asistent

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Pitanje reforme poreza na dohodak građana sve češće se nalazi u fokusu akademske i šire javnosti. S tim u vezi, razmatra se mogućnost primene nekoliko različitih rešenja. Jedan od mogućih pravaca reforme odnosi se na primenu modela oporezivanja dohotka građana po jedinstvenoj poreskoj stopi ( flat model oporezivanja), po ugledu na rešenja primenjena u brojnim državama Centralne i Istočne Evrope. Ekonomska teorija i rezultati empirijskih istraživanja ukazuju na negativne implikacije primene ovog modela oporezivanja na nejednakost u raspodeli dohotka, naročito u zapadnoevropskim državama. Primenom mikrosimulacionog modela poreske i socijalne politike za Srbiju (SRMOD) u ovom radu se vrši empirijska analiza očekivanih efekata uvodenja flat modela oporezivanja dohotka na nejednakost u raspodeli dohotka i siromaštvo. Dobijeni rezultati pokazuju da bi uvodenje flat poreza na dohodak građana u Srbiji ipak poboljšalo vertikalnu pravičnost u oporezivanju i pozitivno uticalo na preraspodelu dohotka, tj. dovelo do smanjenja nejednakosti u raspodeli dohotka, ali uz vrlo ograničene efekte na smanjenje siromaštva. Međutim, to ne znači da se primenom drugih razmatranih rešenja ne bi mogli ostvariti povoljniji efekti, što bi se moglo oceniti tek na osnovu posebne empirijske analize. »

U Beogradu , 03. novembar 2010. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DEVETI SEMINAR
OKTOBAR 2010. GODINE

Četvrtak , 28. OKTOBAR 2010. godine , u 15:00 časova (Ekonomski fakultet , slušaonica br.31): Prof . dr Stevan Devetaković, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu:

 

NAZIV RADA

AKTUELNE REGIONALIZACIJE I NJIHOVE IMPLIKACIJE NA OCENU NIVOA RAZVIJENOSTI, RAZVOJ, TE SMANJENJE POSTOJEĆIH TERITORIJALNIH RAZLIKA U SRBIJI

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Tokom tekućeg srednjoročnog perioda u Srbiji, dosta pažnje nosilaca ekonomske politike, ali i stručne javnosti, posebno one što je bila uključena u pripremu strateških dokumenata i zakona koji su usvajani, posvećeno je regionalnoj problematici u nas. Usvojene su dve regionalizacije – prva u Strategiji regionalnog razvoja Srbije 2007. do 2012., koja je unekoliko modifikovana Zakonom o regionalnom razvoju (2009.), a potom i njegovom izmenama i dopunama (maj 2010.). Kao i mnogo puta prethodno, pokazalo se da su ogromne političke implikacije uprkos naglašeno isticane namene ove regionalizacije za potrebe statističkog obuhvata prevashodno radi korišćenja IPA fondova EU u tekućem planskom periodu 2007-2013. godina. Poseban akcenat u izlaganju stavićemo na implikacije tekucih regionalizacija na izražavanje nivoa razvijenosti i ujednačavanje pojedinih teritorijalnih segmenata unutar Srbije.»

U Beogradu , 20. oktobar 2010. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

OSMI SEMINAR
OKTOBAR 2010. GODINE

Četvrtak, 14. OKTOBAR 2010. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, slušaonica br. 31): Prof. dr Siniša Zarić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu:

NAZIV RADA

SOCIO – EKONOMSKI ANALITIČKI KONCEPTI: DOMETI I OGRANIČENJA

 

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Iskustva tranzicionih ekonomija Centralne i Jugoistočne Evrope, kao i praksa rastućih ekonomija u drugim područjima sveta, skrenula je pažnju naučne javnosti na značaj socioanalitičkih koncepata u ekonomskoj analizi. Razvoj institucionalne ekonomije i istraživanja uticaja formalnih i neformalnih institucija na ekonomske ishode učinio je ovaj pravac vodećom heterodoksijom u ekonomiji. Paralelno, sve je veći značaj istraživanja u domenu ekonomske kulture, kao i socijalnog kapitala. Na mikro nivou, raste uticaj Hofstedeove analize. Socio - ekonomski analitički koncept, nakon Webera i Schumpetera, doživljava snažni revival u radovima Fukuyame, Putnama, Sabatinija, Ingleharta, Hofstedea. U novijim istraživanjima, akcenat je stavljen na problem merenja, odnosno kvantitativnog iskazivanja, te nastojanju da se rasprava sa terena nacionalne ekonomije, proširi i u domen regionalne ekonomije.«

 

U Beogradu , 08. oktobar 2010. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

SEDMI SEMINAR
SEPTEMBAR 2010. GODINE

Četvrtak, 30. SEPTEMBAR 2010. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, slušaonica br. 31): dr Branko Urošević, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

NAZIV RADA

INTERAKCIJA DEVIZNOG I KREDITNOG RIZIKA U BANKARSKOM SEKTORU 

Kratak sadržaj rada i predavanja: «U većini bivših socijalističkih zemalja, uključujući i našu zemlju, bankarski sektor su uglavnom preuzele zapadnoevropske finansijske institucije. Sa prilivom stranog kapitala uvode se novi finansijski proizvodi i povećava kreditiranje stanovništva i privrede. Sa druge strane, povećavaju se i rizici poslovanja banaka. Jedan od osnovnih rizika, koji je nedovoljno proučen u stručnoj literaturi, jeste rizik prelivanja deviznog u kreditni rizik banke. U ovom radu razmatramo model koji omogućava da se proceni ovaj efekat, kao i posledice koje ovaj tip rizika može imati na evropske bankarske mreže koje posluju u našem delu sveta. «

 

U Beogradu , 22.09. 2010. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ŠESTI SEMINAR
JUN 2010. GODINE

Četvrtak, 17. JUN 2010. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, slušaonica br. 31): dr žaklina Stojanović, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, mr Svetlana Popović, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Mirjana Gligorić, diplomirani ekonomista – master, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu .

NAZIV RADA

STANJE I PERSPEKTIVE TRŽIŠTA HRANE SA NUTRITIVNOM I ZDRAVSTVENOM IZJAVOM

 

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Budućnost poljoprivrede i prehrambene industrije na Balkanu u značajnoj meri zavisi od proizvođača i njihove sposobnosti da razumeju trendove na tržištu i uzmu u obzir promene u potrebama potrošača. Predmet istraživanja u okviru Projekta FOCUS-BALKANS ( Food Consumer Science in the Balkans Frame w orks, Protocols and Net w orks for a better kno w ledge of food behaviors FP 7- KBBE -212579 ) je upravo ona hrana koja dobija na značaju u savremenim uslovima – akcenat se stavlja na kvalitetnije proizvode poput onih sa dodatom vrednošću u smislu dobrobiti zdravlja potrošača, organske hrane, bezbednije hrane itd.

Tržište hrane postaje sve više diferencirano. Potražnja za proizvodima koji ispunjavaju standarde kvaliteta i bezbednosti hrane raste. Promene u prehrambenim navikama odražavaju se na kvalitet javnog zdravlja. Poboljšanje prehrambenih navika doprinelo je produženju prosečnog životnog veka. Prosečni životni vek u SAD i EU – 15 iznosi blizu 80 godina. S druge strane, prosečni životni vek u zemljama Zapadnog Balkana iznosi 73 godine (izuzev Hrvatske gde je taj prosek 76 godina). Promena životnog stila i načina ishrane može uticati na poboljšanje u ovom domenu.

Značajan deo Projekta predstavl ja ju istraživan ja usmerena ka proizvodima sa «nutritivnom i zdravstvenom iz ja vom». Novi – lajt proizvodi, proizvodi 100% ili sa dodatkom vitamina, minerala, nutrienta itd. se mogu naći i na našem tržištu. Cilj ovog rada je da ukaže na trenutno stanje tržišta proizvoda sa zdravstvenom i nutritivnom iz ja vom na Zapadnom Balkanu (pregled dostupnih podataka na osnovu primarnog istraživan ja - Shopcheck ), i da da uvid u perspektive razvo ja ovog tržišta na osnovu dubinskih intervjua predstavnika industrije, trgovine i eksperata. U teorijskom smislu rad analizira po ja m sekundarne bezbednosti hrane i daje uvid u odnose na relaciji korist-troškovi prvog i drugog reda od funkcionisan ja ovog tržišnog segmenta.»

U Beogradu , 09. jun 2010. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PETI SEMINAR
MAJ 2010. GODINE

Četvrtak, 27. MAJ 2010. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, slušaonica br. 31): dr Ljubodrag Savić, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu:

NAZIV RADA

REINDUSTRIJALIZACIJA KAO OSNOVA NOVOG MODELA RAZVOJA

 

Kratak sadržaj rada i predavanja: «Ove godine navršiće se decenija od početka sprovođenja tranzicije u Srbiji. Ostvareni rezultati nisu u skladu sa obećanjima, a što je još važnije daleko su od očekivanja da će krupne promene dovesti do značajnijeg rasta životnog standarda. Umesto toga, u Srbiji danas imamo pad stopa rasta BDP-a, rast nezaposlenosti, skroman izvoz i ogroman spoljno-trgovinski deficit, visok i rastući spoljni dug, visoku javnu potrošnju i deficit državnog budžeta, kao i stalno preteću inflaciju. Globalna ekonomska kriza je u značajnoj meri oborila ključne performanse srpske privrede, ali, većina navedenih problema (osim negativnih stopa rasta BDP-a) je bila veoma izražena i pre njenog početka. Ključno je pitanje zašto u prvoj deceniji tranzicije u Srbiji nisu ostvareni bolji rezultati?

Nema sumnje da je aktuelni model privrednog razvoja imao najvažniji uticaj. Vitalnost srpske privrede presudno je zavisila od priliva stranog kapitala. Najvažniji impuls rastu BDP-a je davao uvoz, na koga je u periodu 2001-2009. godina potrošeno skoro 110 milijardi dolara. Ogromnu količinu robe je trebalo kupiti, prevesti, osigurati, prodati i finansirati. To su upravo i bile delatnosti koje su vukle rast BDP-a. Istovremeo rast realnog sektora, odnosno industrije i poljoprivrede je bio vrlo skroman. Sa globalnom krizom značajno je smanjen priliv stranog kapitala, što je aktuelni model razvoja ucinilo prakticno neupotrebljivim. Sobzirom da ce ekonomska kriza potrajati, što znači da Srbija u bliskoj budućnosti ne može opet očekivati značajniji priliv stranog kapitala, izgleda da se moramo okrenuti domaćoj štednji, investicijama i razvoju realnog sektora koji jedino na srednji rok može obezbediti višestruko povećanje izvoza, smanjenje nezaposlenosti i rast realnog životnog standarda.

Nažalost sprovođenje novog modela razvoja će se odvijati u izuzetno nepovoljnim uslovima, jer je globalna ekonomska kriza skoro prepolovila strane direktne investicije i značajno redukovala obim svetske spoljno-trgovinske razmene, odnosno izvoza. Sa druge strane nivo nacionalne štednje nije dovoljan da pokrene značajniji investicioni talas u Srbiji. Bez obzira na ove nepovoljne okolnosti Srbija nema izbora, jer bi dalja primena aktuelnog modela prikovala Srbiju na dno evropske lestvice, povećavajuci nezaposlenost, zaduženost, siromaštvo i srozavanje i onako niskog životnog standarda stanovništva."

U Beogradu , 19. maj 2010. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić, vanr. prof.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

ČETVRTI SEMINAR
APRIL 2010. GODINE

Četvrtak, 29. APRIL 2010. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, slušaonica br. 31): Prof. dr Jelena Kočović, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu:

NAZIV RADA

ULOGA I ZNAČAJ AKTUARA ZA UREĐENJE TRŽIŠTA OSIGURANJA 

 

Kratak sadržaj rada i predavanja: "U radu će biti prezentovano o tome ko su aktuari, kojim znanjima raspolažu i čime se bave. Izračunavanje premije, njena dovoljnost za pokriće obaveza iz osiguranja, adekvatnost kapitala, procena tehničkih rezervi, utvrđivanje margine solventnosti, obračun maksimalno moguće štete i samopridržaja su najznacajniji zadaci aktuara o kojima ce biti reci. Takode ce biti analizirana kontrolna funkcija aktuara, kako sa aspekta poslovanja osiguravajućih kompanija tako i sa aspekta nadzora tržišta osiguranja. Na inicijativu Međunarodne asocijacije aktuara upravljanje rizikom u uslovima globalne finansijske krize povereno je aktuarima, kao najkompetentnijim stručnjacima, koji se bave fenomenima sa neizvesnim ishodima. O tome, kao i o drugim aktuelnim pitanjima vezanim za teoriju i praksu aktuarstva, za koje ste zainteresovani, možete više saznati u okviru predavanja."

 

U Beogradu , 22. april 2010. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

TREĆI SEMINAR
MART 2010. GODINE

Četvrtak, 25. MART 2010. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, slušaonica br. 31): Marija Jovović, saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu:

NAZIV RADA

OGRANIČENJA MODELA FIKSNOG KOEFICIJENTA PRI UTVRĐIVANJU SOLVENTNOSTI OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA

 

Kratak sadržaj predavanja: «Na globalnom nivou posmatrano, u sektoru osiguranja je prisutna tendencija merenja solventnosti osiguravajućih kompanija srazmerno rizicima kojima je izloženo njihovo poslovanje. Shodno aktuelnom projektu Solventnost I, osiguravajuće kompanije zemalja članica Evropske unije primenjuju model fiksnog koeficijenta u cilju utvrđivanja sopstvene dugoročne finansijske snage. Primena istog modela predviđena je i za osiguravače u Srbiji, uz izvesna odstupanja usled specifičnosti domaćeg tržišta osiguranja. Predmet izlaganja su ograničenja modela fiksnog koeficijenta zbog kojih se javlja potreba za usvajanjem savremenijih pristupa evaluacije solventnosti, kojima se uspostavlja bolja povezanost između strukture kapitala i rizika sa kojima se suočavaju osiguravajuće kompanije.» 

 

U Beogradu , 17. mart 2010. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

DRUGI SEMINAR
FEBRUAR 2010. GODINE

Četvrtak, 25. FEBRUAR 2010. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, slušaonica br. 10): mr Irena Janković, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu:

NAZIV RADA

UTICAJ DOZNAKA NA ODRŽIVOST JAVNOG DUGA

 

Kratak sadržaj predavanja: «Zemlje koje karakteriše visok priliv doznaka iz inostranstva odlikuje specifičan profil održivosti javnog duga. Uključivanje podataka o doznakama u tradicionalnu analizu održivosti javnog duga menja obrazac i stepen zahtevanog fiskalnog prilagođavanja kako bi se dug održao ispod definisane gornje granice. Jednoobrazni pristup analizi održivosti javnog duga stoga nije adekvatan za evaluaciju rezultata fiskalne politike u zemljama sa različitim karakteristikama platnog bilansa.»

 

U Beogradu , 17. februar 2010. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA EKONOMSKU POLITIKU I RAZVOJ
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PRVI SEMINAR
JANUAR 2010. GODINE

Četvrtak, 28. januar 2010. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, profesorska sala): mr Dejan Molnar, asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu:

NAZIV RADA

PLANIRANJE LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA: ANALITIČKE TEHNIKE I METODI

Kratak sadržaj rada: Postupak planiranja lokalnog ekonomskog razvoja mora se zasnivati na preciznim ekonomskim pokazateljima. Postoje različiti metodi koji se koriste prilikom analiziranja stanja i promena u lokalnim ekonomijama. Međutim, pojedinačni pokazatelji, indikatori i instrumenti pružaju samo parcijalne informacije, tako da je poželjno da se istovremeno koristi više analitickih tehnika. Metodi koji se koriste, sa ciljem da kreatorima lokalnog ekonomskog razvoja pomognu prilikom planiranja razvoja i definisanja lokalnih razvojnih strategija, jesu: (a) lokacioni koeficijent, (b) «shift – share» analiza, i (c) indeks prosperiteta. Značajnu primenu imaju i input – output analiza, kao i analiza klastera.

 

u Beogradu , 21. januar 2010. godine .

Sekretar seminara,

mr Dejan Molnar, asistent

Rukovodilac seminara,

dr Tatjana Rakonjac Antić

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENICKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
ZA KVANTITATIVNU ANALIZU
JUN 2008. GODINE

Četvrtak, 19. jun 2008. godine, u 15:00 časova (Ekonomski fakultet, profesorska sala): Vladimir Vasić (Ekonomski fakultet, Beograd) i Radovan Medić (Ministarstvo finansija Republike Srbije):

MULTIVARIJACIONA KANONIČKA KORELACIONA ANALIZA:
ISPITIVANJE MAKROEKONOMSKE STABILNOSTI SRPSKE PRIVREDE

Multivarijaciona kanonička korelaciona analiza predstavlja postupak za ocenjivanje linearne povezanosti između promenljivih. Ova analiza naročito dozvoljava da se istraži linearna povezanost između dva skupa promenljivih. Analitičaru koji ispituje makroekonomsku stabilnost privrede Srbije, cilj je da pokuša da ispita povezanost stope inflacije, BDP-a, nezaposlenosti i spoljnotrgovinskog deficita sa jedne strane; i izvoza, uvoza, deviznog kursa, indeksa industrijske proizvodnje, jediničnih troškova rada, stranih direknih investicija, domaće tražnje, deviznih rezervi i cene uralske nafte, sa druge strane. Sa jedne strane, nalaze se varijable koje su ključne determinante stabilnosti privrede Srbije, dok su sa druge strane autonomne varijable, koje pretežno potiču iz realnog sektora ekonomije ili su u direktnoj vezi sa njim. Date makroekonomske veličine posmatrane su u periodu januar 2001. - mart 2008. godine.

 

U Beogradu, 11. juna 2008. godine.

Sekretar seminara,

dr Vladimir Vasic

Rukovodilac seminara,

prof. dr Jovo Vuleta

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENICKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
ZA KVANTITATIVNU ANALIZU
APRIL 2008. GODINE

Utorak, 29. april 2008. godine, u 12:00 casova (Ekonomski fakultet, profesorska sala): dr Borivoje Djokic, MBA Professor Keiser University:

UPOTREBA STATISTICKIH PROGRAMSKIH PAKETA ZA IZUCAVANJE KVANTITATIVNIH PREDMETA

Za izucavanje kvantitativnih predmeta neophodno je korišcenje statistickih softvera. Razliciti kvantitativni predmeti zahtevaju razlicite programske pakete za statisticku analizu. Obzirom da postoje i razliciti nivoi korišcenja statisticke analize, prema tome se korisnik ili korisnici odlucuju za odredeni programski paket. Odluka za odredeni statisticki paket uobicajeno je povezana sa fleksibilnošcu statisticke teorije i primene. Bice dat uvid u prednosti korišcenja statistickog paketa PhStat2.

 

U Beogradu, 22.aprila 2008. godine.

Sekretar seminara,

dr Vladimir Vasic

Rukovodilac seminara,

prof. dr Jovo Vuleta

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENICKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
ZA KVANTITATIVNU ANALIZU
MART 2008. GODINE

Ponedeljak, 24. mart 2008. godine, u 13:00 casova (Ekonomski fakultet, profesorska sala): prof. dr Vesna Pasetta (Cornell University, Ithaca):

IGRE EKONOMSKIH SVOJINSKIH PRAVA


Moderne ekonomije, gde su primarni izvori bogatstva rezultati istrazivanja i razvoja primenjenih nauka u razlicitim industrijama, savremene komunikacije i tehnologije, nametnule su problem ekonomskih svojinskih prava mnogo otvorenije i direktnije. U ovoj prezentaciji ukratko je predstavljena igra ekonomiskih svojinskih prava, koristeci jednostavni primer dveju igraca, koji raspolazu realnim sredstvima i inteletualnim sposobnostima da sporazumno organizuju preduzetnicki projekat. Kombinacija njohovih raspolozivih sredstava menja inicialne prostore economiskih svojinskih prava igraca. Ekonomski problemi vezani za formiranje, agregaciju i redistribuciju novoformiranih domena i struktura su obuhvaceni konceptom igre ekonomiskih svojinskih prava. Igre ovog oblika predstavljaju netrivialno prosirenje tradicionale teorije igara. One pruzaju bolji uvid u tokove ekonomskog bogatstva izmedju igraca i mogu se efektivno koristiti za trazenje optimalnih resenja i kontrolu transfera bogatstva u konfliktnim okolnostima u nestandardnom okruzenju ekonomskih svojinskih prava.


Beograd, 21. mart 2008. godine

Sekretar seminara,

dr Vladimir Vasic

Rukovodilac seminara,

prof. dr Jovo Vuleta

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENICKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
ZA KVANTITATIVNU ANALIZU
OKTOBAR 2007. GODINE

Sreda, 17. oktobar 2007. godine, u 12:15 casova (Ekonomski fakultet, profesorska sala): mr Jelena Stanojevic (Ekonomski fakultet, Beograd):

Ocena visokih kvantila raspodela verovatno ca i primene u analizi rizika

Na pocetku glavni predmet razmatranja jesu raspodele sa teškim repovima, razlog jeste primena u praksi, gde se mnogi fenomeni mogu modelirati njima.

Takode je, na jedan sistematizovani nacin dat pregled najvažnijih ocena kvantila, pa ujedno i VaR-a.

Glavni deo, kroz prizmu Teorije velikih odstupanja, posmatra se analiza ocene kvantila. Tacnije, bice prikazana primena teorije na konvergenciju standardne ocene kvantila ka tacnoj vrednosti, eksponencijalnom brzinom.

Beograd, 15. oktobar 2007. godine

Sekretar seminara,

dr Vladimir Vasic

Rukovodilac seminara,

prof. dr Jovo Vuleta

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENICKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
ZA KVANTITATIVNU ANALIZU
SEPTEMBAR 2007. GODINE

Cetvrtak, 20. septembar 2007. godine, u 12.00 casova (Ekonomski fakultet, slušaonica 10): prof. dr Branislav Boricic, mr Dragan Azdejkovic, mr Jelena Stanojevic (Ekonomski fakultet, Beograd):

LEONARD OJLER – 300 GODINA OD ROÐENJA SLAVNOG NAUCNIKA

Leonard Ojler (Leonhard Euler) (1707-1783) je slavni matematicar, fizicar i astronom, švajcarskog porekla, ci ja se tristota godišnjica roden ja obeležava ove godine u naucnoj ja vnosti širom sveta (v. http://math.dartmouth.edu/~euler/ , http://www.euler-2007.ch/ , http://www.eulersociety.org/ ).

Ovo predavanje je posveceno podsecanju na osnovne Ojlerove biografske podatke i njegove cuvene matematicke rezultate od opšteg znacaja. Pravi se i poseban osvrt na Ojlerove rezultate koji predstavljaju fundamente matematicke ekonomije (Ojlerova teorema za homogene funkcije), kao i teorije verovatnoca i statistike (B- i ? -funkcija).

Beograd, 13 septembar 2007.

Sekretar seminara,

dr Vladimir Vasic

Rukovodilac seminara,

prof. dr Jovo Vuleta

UNIVERSITY OF BELGRADE
FACULTY OF ECONOMICS

DEPARTMENT FOR STATISTICS AND MATHEMATICS
6 KAMENICKA STREET , 11000 BEOGRAD

THE AGENDA OF SEMINAR
FOR QUANTITATIVE ANALYSIS
SEPTEMBER 2007

Thursday, 20 th of September, 2007 at 12.00 ( Faculty of Economics , Room 10): prof. dr Branislav Boric ic, mr. sci Dragan Azdejkovic, mr. sci Jelena Stanojevic (Faculty of Economics, Belgrade ):

LEONHARD EULER – TRICENTENNIAL OF BIRTH OF FAMOUS SCIENTIST

Leonhard Euler (1707-1783) is a glorious mathematician, physicist and astronomer, born in Switzerland , whose tricentennial of birth is being celebrated this year by scientific society throughout the world (see http://math.dartmouth.edu/~euler/ , http://www.euler-2007.ch/ , http://www.eulersociety.org/ ).

This lecture will remind of basic facts of Euler's biography as well as of his famous mathematical works. A special emphasis will be given to Euler's results that represent the foundtions of mathematical economy (Euler's theorem on homogenous functions), as well as of theories of probabilities and statistics (B- and G- functions).

Belgrade , 13 th of September, 2007.                                                               

Secretary of Seminar,

dr Vladimir Vasic

Head of Seminar,

prof. dr Jovo Vuleta

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
ZA KVANTITATIVNU ANALIZU
MAJ 2007. GODINE

TERMIN: ČETVRTAK OD 12 ČASOVA

Četvrtak, 24. maj 2007. godine, u 12.00 časova (Ekonomski fakultet, profesorska sala): dr Zoran Popović (Ekonomski fakultet, Beograd):

ANALI ZA MODELA OPŠTE EKONOMSKE RAVNOTEŽE SA TRŽIŠTEM SREDSTAVA

Predmet razmatranja ove pre zentacije su dinamicki matematicki modeli opšte ekonomske ravnoteže sa sekvencijalnom strukturom ekonomskog sistema, zbog cega su za tako formulisane modele formulisani metodi za efektivno odredivanje ravnotežnih rešenja. Modeli koji ce biti prezentirani bazirani su na cinjenici da postoji vremenska dimenzija i odredeni stepen neizvesnosti u procesu tržišne razmene, pri cemu je na ovaj nacin interpretirani ekonomski proces inkorporiran u vec definisane matematicke relacije Arrow-Debreu-ovog modela opšte ekonomske ravnoteže.

Pošto se polazi od pretpostavke da se razmena roba ostvaruje kontinuirano, kroz niz vremenskih trenutaka i da postoji odredeni stepen neizvesnosti u procesu tržišne razmene, Modeli koji ce biti prezentiani predstavljaju modele sekvencijalne tržišne strukture koja se sastoji od spot tržišta roba za svaki vremenski trenutak i svako stanje prirode ekonomskog sistema, i od tržišta sredstava na kojima sredstva kao instrumenti pružaju potrošacima (agentima) mogucnost redistribuiranja dohotka kroz diferencirane vremenske trenutke i stanja prirode ekonomskog sistema. Ukljucivanjem u modele opšte ekonomske ravnoteže sredstava kao instrumenata redistribucije dohotka, u prezentaciji bice pokazano da se u tako definisanim dinamickim modelima opšte ekonomske ravnoteže sa tržištem sredstava moguce izvršiti analizu relativnog odnosa cena roba, kao i da je moguce sprovesti analizu dohodovnih transfera izmedu vremenskih trenutaka i stanja prirode ekonomskog sistema.

Polazeci od pretpostavke da je tržišna struktura sredstava egzogeno zadata kategorija, kao i da je ekonomska realnost postojanje nepotpune tržišne strukture sredstava, prezentacija ce prevashodno biti usmerena na ispitivanje postojanja rešenja opšte ekonomske ravnoteže u modelima sa nepotpunim tržištem sredstava, i na ispitivanje Pareto-ove optimalnosti definisanih matematickih modela opšte ekonomske ravnoteže u uslovima nepotpunog tržišta sredstava.

U Beogradu, 17. maja 2007. godine.

Sekretar seminara                                                                Rukovodilac seminara
dr Vladimir Vasić s.r.                                                                   dr Jovo Vuleta s.r.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
ZA KVANTITATIVNU ANALIZU
MAJ 2007. GODINE

TERMIN: PETAK OD 12 ČASOVA

Petak, 11. maj 2007. godine, u 12.00 casova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): dr Ivana Prica (Ekonomski fakultet, Beograd):

KVANTITATIVNI ASPEKTI
EKONOMSKE ANALIZE U SEKTORU USLUGA

Predmet razmatranja ove prezentacije su kvantitativni aspekti ekonomske analize u sektoru usluga, pocevši od ogranicenja koja u ovom domenu predstavlja statisticki obuhvat, do alternativnih metoda ekonomsko-kvantitativne analize koji su specificni za ovu oblast ekonomske aktivnosti. Svaki od analiziranih aspekata ce biti posmatran sa stanovišta ogranicenja i mogucnosti primene posmatranih metoda u Srbiji.

U prezentaciji ce biti pokazano kako specificnost sektora usluga direktno indukuje ograncenja njihovog statistickog obuhvata. Ovakva, inherentna statisticka ogranicenja mogu, medutim, biti makar delimicno prevazidena. Novije medunarodne inicijative i preporuke o statistickom obuhvatu se upravo krecu u tom pravcu. Ocekujemo da ce ova oblast i dalje biti predmet medunarodnih inicijativa sa ciljem prevazilaženja postojecih ogranicenja. U prezentaciji ce takode biti analizirana postojeca situacija u Srbiji u ovom domenu.

Metodi kvantitativne analize koji se mogu primeniti u sektoru usluga su ograniceni specificnom prirodom usluga, s jedne strane, kao i prethodno analiziranim ogranicenjima statistickog merenja koja su inherentna ovom sektoru, s druge strane. U prezentaciji ce biti predstavljeni alternativni pristupi kvantitativno-ekonomskoj analizi u sektoru usluga. Mogucnosti njihove primene u Srbiji ce biti posebno diskutovani.

U Beogradu, 26. aprila 2007. godine.

Sekretar seminara                                                                Rukovodilac seminara
dr Vladimir Vasić s.r.                                                                   dr Jovo Vuleta s.r.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
KATEDRE ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
APRIL 2004. GODINE

TERMIN: ČETVRTAK OD 12 CASOVA

Četvrtak, 29. april 2004. godine, u 12.00 časova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): mr Aleksandra Nojković (Ekonomski fakultet, Beograd):

MODELI KVALITATIVNIH I ZAVISNIH PROMENLJIVIH
SA OGRANICENJEM

Predmet razmatranja ovog rada jesu dve klase ekonometrijskih modela cije su zavisne promenljive specificne. To su modeli kvalitativne zavisne promenljive i zavisne promenljive sa ogranicenjem, koje pripadaju oblasti mikroekonometrije.

U radu su podjednako obuhvacena dva znacajna aspekta analize modela kvalitativne i zavisne promenljive sa ogranicenjem. Prvi, teorijski aspekt, obuhvata celovit pregled problema specifikacije i statistickog zakljucivanja u ovim modelima. Sa aspekta empirijskih istraživanja, prezentirana metodologija upotrebljena je u cilju modeliranja ponude ženske radne snage u Srbiji i Crnoj Gori u 2002. godini, primenom tzv. Heckman-ovog modela.

Pristrasnost ocenjenih parametara u jednacini zarada žena posledica je neslucajnog izbora podataka u uzorku, odnosno cinjenice da su uzorkom obuhvacene samo one žene koje su se prethodno opredelile da rade. Primenom Heckman-ovog dvostepenog metoda ocenjivanja otklanja se pristrasnost ocenjenih parametara u jednacini zarada. U prvom koraku ocenjujemo verovatnocu da je žena zaposlena. Zatim, u drugom koraku, otklanjamo pogrešnu specifikaciju modela, ukljucujuci ocenjene verovatnoce iz prvog stepena, kao dodatnu objašnjavajucu promenljivu u jednacinu zarada (pored vec postojecih, kao što su godine radnog staža, nivo obrazovanja i slicno).

Nakon odvojenog ocenjivanja jednacina zarada i uceca žena u radnoj snazi, predložena je odgovarajuca specifikacija Heckman-ovog modela. Dobijeni rezultat je potvrdio teorijske pretpostavke Heckman-ovog modela ponude ženske radne snage. Naime, pokazano je da je i u našoj zemlji pristrasnost u izboru uzorka posledica prethodne odluke žena o ucešcu u radnoj snazi, zasnovane na razlici izmedu rezervacione i tržišne zarade.

U Beogradu, 20.aprila 2004. godine.

Sekretar seminara                                                                Rukovodilac seminara
dr Vladimir Vasić s.r.                                                                   dr Jovo Vuleta s.r.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
KATEDRE ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
MART 2004. GODINE

TERMIN: ČETVRTAK OD 12 ČASOVA

Četvrtak, 11. mart 2004. godine, u 12.00 časova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): Vladimir Vasić (Ekonomski fakultet, Beograd):

MODERNA TEORIJA STATISTICKOG OCENJIVANJA (I deo) - FAMILIJA METODA LATENTNIH PODATAKA

Teorija statistickog ocenjivanja poslednjih nekoliko godina doživljava svoju drugu mladost. Tacnije u poslednjih pet godina došlo je do eksplozije statistickih radova u vezi ocenjivanja nepoznatih parametara modela i to pomocu familije metoda latentnih podataka, kao i familije metoda Markovljevi lanci Monte Karlo. Zbog izuzetne kompleksnosti ovih familija, autor ovog izlaganja, planira da na ovom seminaru izloži samo familiju metoda latentnih podataka, u koje spadaju metode tipa ocekivanje-maksimizacija, kao i metode tipa proširenih podataka. Takode, plan i želja autora je da na nekom buducem seminaru izloži i familiju metoda Markovljevi lanci Monte Karlo (koja se sastoji od metode Gibsov uzorak i metode Metropolisa).

Osnovna i glavna metoda ocenjivanja nepoznatih parametara statistickog modela je metoda najvece verodostojnosti. Razlog za upotrebu ove metode su njene osobine kao što su efikasnost, dovoljnost i konzistentnost. Kod uobicajenih statistickih modela, ocene nepoznatih parametara se mogu analiticki izracunati metodom najvece verodostojnosti. Ukoliko je statisticki model kompleksan sa vecim brojem nepoznatih parametara, jednacine funkcije verodostojnosti se izuzetno usložavaju tako da više nismo u mogucnosti da do ocena dodemo analitickim putem. Iz tog razloga pristupa se iterativnim metodama (metode tipa ocekivanje-maksimizacija) koje ce omoguciti, ipak, da se izracunaju ocene najvece verodostojnosti.

Treba naglasiti da iterativne metode nisu univerzalne i da ponekad nisu u mogucnosti da izracunaju ocene nepoznatih parametara modela. Onda se u pomoc pozivaju iterativno simulacione metode da pomognu u ocenjivanju. Neke od prednosti upotrebe iterativno simulacionih metoda bi bile: (a) U složenim problemima jednostavnije ih je primeniti od drugih metoda, i u smislu teorijske postavke i u smislu rešavanja. (b) Možda su i jedine moguce metode ukoliko su nepoznati višedimenzionalni parametri velike dimenzije. Ove metode se obicno koriste za rešavanje veoma ozbiljnih problema i primenjuju se kada je nemoguce primeniti teoriju, ili kada teorija ne postoji.

U Beogradu, 19. februara 2004. godine.

Sekretar seminara                                                                Rukovodilac seminara
dr Vladimir Vasić s.r.                                                                   dr Jovo Vuleta s.r.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD 

PLAN RADA SEMINARA
KATEDRE ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
FEBRUAR 2004. GODINE

TERMIN: ČETVRTAK OD 12 CASOVA

Četvrtak, 19. februar 2004. godine, u 12.00 časova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): dr Miodrag Lovrić (Ekonomski fakultet, Beograd):

Prezentacija statistickog softvera STATISTIKA

•  STATISTIKA je prvi edukativni softver za više i visoko školstvo iz oblasti statistike, u Srbiji.

•  Na seminaru  ce biti prikazane i diskutovane osnovne prednosti ovog softvera u odnosu na postojece programe u svetu.

•  Takode razmatra ce se njegova filozofija i potencijalni znacaj u nastavi.

•  Ovo je premijerni prikaz programa.

•  Nadamo se aktivnom ucestvovanju svih clanova seminara u cilju poboljšavanja karakteristika ovog softvera.

U Beogradu, 12. februara 2004. godine.

Sekretar seminara                                                                Rukovodilac seminara
dr Vladimir Vasić s.r.                                                                   dr Jovo Vuleta s.r.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
KATEDRE ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
DECEMBAR 2003. GODINE

Četvrtak, 18. decembar 2003. godine, u 12.00 časova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): Biljana Krasavac i Aleksandra Nojković (Ekonomski fakultet, Beograd):

KOMPARATIVNA ANALIZA PERFORMANSI MODELA PREDVIÐANJA U SISTEMU DIREKTNOG MARKETINGA

Ovim radom izvršena je komparativna analiza performansi razlicitih modela neprekidne zavisne promenljive u odnosu na performanse modela logisticke regresije. Evaluacija modela je izvršena po osnovu sledecih kriterijuma: profitabilnosti, vrednovanja kvaliteta modela kao i moci predvidanja modela. Primer kampanje za dobijanje kredita po osnovu otplacene vrednosti kuce iz bankarske prakse SAD-a je poslužio kao osnova za evaluaciju datih modela. Zakljucna razmatranja se odnose na implikacije rezultata sprovedene analize na proces donošenja odluka u sistemu direktnog marketinga.

Cetvrtak, 18. decembar 2003. godine, u 12.00 casova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): Tatjana Rakonjac-Antić (Ekonomski fakultet, Beograd):

FORMIRANJE TARIFA U PENZIJSKOM OSIGURANJU

Cilj ovog rada je da ukaže na izraženu ulogu aktuara u pravilnom funkcionisanju penzijskog osiguranja i da se na najelementarniji nacin prikažu osnovni obracuni koje aktuari obavljaju u okviru ove oblasti osiguranja.

U Beogradu, 10.decembra 2003. godine.

Sekretar seminara                                                                Rukovodilac seminara
dr Vladimir Vasić s.r.                                                                   dr Jovo Vuleta s.r.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
KATEDRE ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
JULI 2003. GODINE

TERMIN: PETAK OD 10 ČASOVA

Petak, 04. juli 2003. godine, u 10.00 casova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): dr Jasna Soldić-Aleksić(Ekonomski fakultet, Beograd):

SAVREMENI KONCEPTI ANALIZE PODATAKA

Cilj rada je da predstavi neke nove tendencije u oblasti analize podataka, a koje su najvecim delom uslovljene razvojem racunarske tehnologije, kreiranjem i automatskim prikupljanjem podataka koji se skladište u ogromnim bazama podataka i skladištima podataka, kao i potrebom rukovanja i korišcenja tih podataka. U uslovima postojanja velike kolicine podataka pojavljuju se novi koncepti pretraživanja podataka (engl. data mining), kao i novi alati analize podataka, donoseci ovoj oblasti karakteristike skoro nove naucne discipline. Klasicnom konceptu analize podataka, kao statistickoj disciplini, pridružuju se koncepti i algoritmi iz oblasti mašinskog ucenja, kao što je izdvajanje pravila (engl. rule induction), zatim, mnogi modeli veštackih neuronskih mreža, koncepti preuzeti iz fuzzy logike i fuzzy rezonovanja, iz stohastickog pretraživanja (genetski algoritmi) i sl. Preplitanje i sinergija razlicitih disciplina, gde se racunarska tehnologija javlja kao glavni "povezivac" disciplina, predstavlja poseban izazov i podsticaj za razvoj udruženih disciplina i svake discipline pojedinacno.

Petak, 04. juli 2003. godine, u 10.00 časova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): dr Zorica Mladenović (Ekonomski fakultet, Beograd):

Inflacija i monetarni transmisioni mehanizam u uslovima tranzicije: ekonometrijski rezultati modeliranja privrede Belorusije

Na predavanju ce biti izloženi rezultati ekonometrijske analize koja je ostvarena da bi se utvrdili osnovni faktori rasta cena i priroda monetarnog prilagodavanja u privredi Belorusije. Informacionu bazu analize cine sledece mesecne vremenske serije: cene, plate, devizni kurs i novcana masa m1, koje su razmatrane u periodu: 1996 – 2001. godina. Metodološki okvir rada se najvecim delom zasniva na primeni koncepta kointegracije. Dobijeni rezultati potvrduju nalaze u Petrovic i Mladenovic (2000) da u uslovima tranzicije može postojati specificna forma monetarnog prilagodavanja koja sugeriše osetljivost ovih ekonomija na politiku zarada.

Prezentirani rezultati su sastavni deo rada Inflation and the monetary transmission mechanism in Belarus, 1996 – 2001 (autori Željko Bogetic i Zorica Mladenovic), koji ce uskoro biti dostupan kao radni papir Medunarodnog monetarnog fonda (IMF WP).

U Beogradu, 23. juna 2003. godine.

Sekretar seminara                                                                Rukovodilac seminara
dr Vladimir Vasić s.r.                                                                   dr Jovo Vuleta s.r.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
KATEDRE ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
JUN 2003. GODINE

TERMIN: ČETVRTAK OD 10 ČASOVA

Četvrtak, 05. jun 2003. godine, u 10.00 časova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): dr Jovo Vuleta (Ekonomski fakultet, Beograd):

OPTIMIZACIJA IZBORA PREVOZNIKA U TRANSPORTNOM PROBLEMU

U ovom radu izložen je jedan specifican problem optimizacije izbora prevoznika u transportnom problemu. Osnovne karakteristike ovog problema ogledaju se u tome što postoje ogranicenja kapaciteta svih saobracajnica, a jedinicni troškovi transporta su rašclanjeni i poznati za svaku saobracajnicu. Ovi troškovi se odreduju na osnovu ponuda potencijalnih prevoznika. Takav transportni problem se rešava pomocu odgovarajuce transportne mreže i primenom metode za minimizaciju troškova realizacije nehomogenog protoka u mreži zadate velicine. Njegovim rešavanjem optimizira se izbor prevoznika, odnosno, odreduju se oni prevoznici koji ce od svih proizvodacko-skladišnih do svih potrošackih centara transportovati odredenu kolicinu datog proizvoda uz minimalne ukupne transportne troškove.

Četvrtak, 05. jun 2003. godine, u 10.00 časova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): Ivana Prica (Ekonomski fakultet, Beograd):

Merenje stepena liberalizacije u sektoru usluga
- Primer finansijskih usluga -

I z razloga specificne prirode usluga, u poredenju sa robom, mnogo je teže definisati stepen liberalizacije u oblasti usluga odredene privrede. Jedan moguci pristup je objašnjen u ovom radu i primenjen na sektor finansijskih usluga 8 zemalja u tranziciji Centralne i Istocne Evrope i Srbije. Komparativna analiza pokazuje da i posle obimnih reformi u bankarskom sektoru u Srbiji, indeks liberalizacije ovog sektora je tri puta niži od proseka ostalih 8 posmatranih zemalja.

U Beogradu, 02. jun 2003. godine.

Sekretar seminara                                                                Rukovodilac seminara
dr Vladimir Vasić s.r.                                                                   dr Jovo Vuleta s.r.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
KATEDRE ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
MAJ 2003. GODINE

TERMIN: ČETVRTAK OD 10 ČASOVA

Četvrtak, 08. maj 2003. godine, u 10.00 časova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): dr Branislav Boričić (Ekonomski fakultet, Beograd):

MERENJE POUZDANOSTI LOGICKOG ZAKLJUCIVANJA

Pojam pouzdanosti se egzaktno tretira u kontekstu teorije verovatnoca u slucaju kada se definišu funkcija rizika i funkcija pouzdanosti. U ovom radu cemo se baviti problemom egzaktnog definisanja pouzdanosti zakljucka izvedenog, u okviru jednog logickog sistema ciji je stepen pouzdanosti poznat. U tom cilju definišemo racune sekvenata LKrlb i LJrlb, koji predstavljaju proširenja Gentzenovih sistema LK i LJ klasicne i Hevtingove logike iskaza. Za uvedene sisteme LKrlb i LJrlb se dokazuje teorema o eliminaciji secenja.

Četvrtak, 08. maj 2003. godine, u 10.00 časova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): Dragan Azdejković (Ekonomski fakultet, Beograd):

GLASANJE I DRUŠTVENI IZBOR

Izbor pravila glasanja je jedno od glavnih etickih pitanja sa dalekosežnim posledicama na ponašanje vecine politickih i drugih institucija. Ovde cemo tražiti prakticno pravilo glasanja koje možemo preporuciti sa nekog teoretskog aspekta. Analiziracemo osobine razlicitih pravila glasanja iz aksiomatskog ugla. Kada su dva kandidata u trci, obicno glasanje kada se odlucuje vecinom je nesumljivo najbolji izbor. Ovaj princip je referenca demokratskog donošenja odluka. Ovde razmatramo izbor izmedu tri i više kandidata. Koje ce pravilo glasanja na pravi nacin proširiti vecinsko glasanje?

U Beogradu, 05. maj 2003. godine.

Sekretar seminara                                                                Rukovodilac seminara
dr Vladimir Vasić s.r.                                                                   dr Jovo Vuleta s.r.

EKONOMSKI FAKULTET
KATEDRA ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
KAMENIČKA 6, 11000 BEOGRAD

PLAN RADA SEMINARA
KATEDRE ZA STATISTIKU I MATEMATIKU
APRIL 2003. GODINE

TERMIN: ČETVRTAK OD 10 ČASOVA

Četvrtak, 03. april 2003. godine, u 10.00 časova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): dr Dubravka Pavličić(Ekonomski fakultet, Beograd):

NESAGLASNOST REZULTATA TOPSIS METODE SA
PREFERENCIJAMA DONOSIOCA ODLUKE

U izlaganju se ispituje saglasnost rezultata TOPSIS metode sa preferencijama donosioca odluke (DO) prema posmatranim alternativama. Definisani su specijalni problemi izbora koji omogucuju da se porede izbori DO-a, zasnovani na preferencijama, sa odgovarajucim izborima TOPSIS metode. Definisana su dva uslova saglasnosti rezultata MADM metoda sa preferencijama DO-a i na primerima je pokazano da ih TOPSIS metoda ne zadovoljava.

Četvrtak, 03. april 2003. godine, u 10.00 časova (Ekonomski fakultet, sala 10/I): Vladimir Vasić (Ekonomski fakultet, Beograd):

OCENJIVANJE METODOM NAJVEĆE VERODOSTOJNOSTI PARAMETARA STATISTIČKOG MODELA KOJI IMA OPŠTI OBLIK NERASPOLOŽIVOSTI PODATAKA UPOTREBOM EM POSTUPKA

U izlaganju se razmatra problematika EM postupka u okviru ocenjivanja nepoznatih parametara modela sa nedostajucim podacima. EM postupak predstavlja uopšteni iterativni algoritam za ocenjivanje metodom najvece verodostojnosti u slucajevima sa nedostajucim podacima. Svaka iteracija EM postupka se sastoji od koraka ocenjivanja i od koraka maksimizacije. Ove korake nije teško teorijski izvesti, tako da se sam postupak izracunavanja može isprogramitari. Takode svaki korak ima direktnu statisticku interpretaciju. Dodatna prednost postupka je ta, da on pouzdano konvergira, to jest da svaka iteracija povecava vrednost prirodnog logaritma funkcije verodostojnosti.

U Beogradu, 31. mart 2003. godine.

Sekretar seminara                                                                Rukovodilac seminara
dr Vladimir Vasić s.r.                                                                   dr Jovo Vuleta s.r.

 
 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF