početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs:UPRAVLJANJE I INFORMACIONI SISTEMI
Rukovodilac: prof. dr Hasan Hanić
Naziv predmeta

Semestar

P r e d a v a Č

1. Teorija i modeli odlučivanja

1

dr Dubravka Pavličić
dr Milan Eremić

2. Računarstvo

1

dr Rade Stankić
dr Nenad Mitić

3. Baze i analiza podataka

1

dr Jasna Soldić-Aleksić
dr Rade Stankić

4. Strategijsko upravljanje

2

dr Momčilo Milisavljević
dr Jovan Todorović

5. Upravljački informacioni sistem

2

dr Hasan Hanić
dr Stevica Krsmanović
dr Jasna Soldić-Aleksić

6. Projektovanje informacionih sistema

2

dr Branislav Lazarević
dr Nenad Mitić

7. Inteligentni sistemi za poslovno odlučivanje

3

dr Jasna Soldić-Aleksić
dr Dragan Radojević

8. Elektronsko poslovanje

3

dr Hasan Hanić
dr Rade Stankić
dr Stipe Lovreta

9. Izborni predmet
a. Matematika

3

dr Miodrag Ivović
dr Branislav Boričić

b. Matematička statistika

3

dr Vladislav Milošević
dr Nebojša Marić

c. Operaciona istraživanja

3

dr Danijel Cvjetićanin
dr Marko Backović
dr Pavle Petrović

d. Nove informacione tehnologije

3

dr Dušan Starčević
dr Dragan Ćosić

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada


grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF