početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs:STATISTIČKA ANALIZA
Rukovodilac: prof. dr Ljiljana Petrović
Naziv predmeta

Semestar

P r e d a v a Č

1. Matematika

1

dr Miodrag Ivović
dr Branislav Boričić

2. Matematička statistika

1

dr Ljiljana Petrović
dr Vladislav Milošević
dr Pavle Mladenović, Matematički fakultet

3. Teorija odlučivanja

1

dr Dubravka Pavličić
dr Nahod Vuković, FON

4. Teorija statističkog zaključivanja

2

dr Vladislav Milošević
dr Vesna Jevremović, Matematički fakultet
dr Stevan Stojanović

5. Multivarijaciona analiza

2

dr Vladimir Vasić
dr Nahod Vuković, FON

6. Analiza varijanse i planiranje eksperimenata

2

dr LJiljana Petrović
dr Dubravka Pavličić
dr Tomislav Zečević

7. Teorija klasifikacije

3

dr Branislav Ivanović
dr Srđan Bogosavljević

8. i 9. Izborni: (u okviru navedenih predmeta biraju se dva)
a. Teorija uzoraka

3

dr LJiljana Petrović
dr Miladin Kovačević

b. Statistički sistemi

3

dr Mileva Žižić
dr Vladislav Đolević

c. Statistički softver

3

dr Jasna Soldić-Aleksić
dr Rade Stankić

d. Ekonometrija

3

dr Milena Jovičić
dr Pavle Petrović

e. Analiza vremenskih serija

3

dr Zorica Mladenović
dr Jovan Mališić
dr Vesna Jevremović, Matematički fakutet

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada


grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF