početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: EKONOMETRIJA
Rukovodilac: prof. dr Milena Jovičić
Naziv predmeta Semestar P r e d a v a Č
1. Matematika 1

dr Branislav Boričić

2. Matematička statistika 1

dr LJiljana Petrović

3. Baze i analiza podataka 1

dr Rade Stankić

4. Teorija odlučivanja 2

dr Dubravka Pavličić

5. Teorijska ekonometrija 2

dr Milena Jovičić

6. Makroekonomski modeli 2

dr Danica Popović

7. Modeli poslovnog odlučivanja

3

dr Marko Backović

8. Analiza vremenskih serija 3

dr Zorica Mladenović

9. Primenjena ekonometrija 3

dr Radmila Dragutinović Mitrović

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada

 

dr Branislav Boričić i dr.

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 casova, ukupno 300 casova
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF