početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: RURALNA EKONOMIJA I AGROBIZNIS
Rukovodilac: prof. dr Gojko Rikalović
Naziv predmeta Semestar P r e d a v a Č
1. Strateško upravljanje ruralnom ekonomijom 1

dr Gojko Rikalović
dr Časlav Ocić
dr Vlade Zarić

2. Stanovništvo i radna snaga u ruralnim područjima

1 dr Biljana Jovanović-Gavrilović
dr Dragoslav Mladenović
dr Biljana Radivojević

3. Agrobiznis i integralni ruralni razvoj

1 dr Gojko Rikalović
dr Zorka Zakić
dr Žaklina Stojanović
4. Preduzetništvo i kooperacija 2 dr Blagoje Paunović
dr Zorka Zakić
dr Dragana Pokrajčić
5. Marketing menadžment u agrobiznisu 2 dr Branko Maričić
dr Branko Rakita
dr Zoran Njegovan
6. Finansijski menadžment u agrobiznisu 2 dr Žaklina Stojanović
dr Milorad Ivanišević
dr Dejan Erić
dr Zorica Vasiljević

7. Ekonomika tranzicije i veliki agrosistemi

3 dr Božidar Cerović
dr Nikola Malenović
dr Rajko Bukvić
8. Tehnološki progres i organska poljoprivreda 3 dr Stevan Devetaković
dr Šahin Mandal
dr Slobodan Kotlica
9. Tržište prehrambenih proizvoda 3 dr Stipe Lovreta
dr Goran Petković
dr Miladin Ševarlić

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada

 

grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF