početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: MEĐUNARODNA EKONOMIJA
Rukovodilac: prof. dr Predrag Jovanović Gavrilović
Naziv predmeta

Semestar

P r e d a v a Č

1. Savremene tendencije u svetskoj privredi

1

dr Predrag Jovanović Gavrilović
dr Radovan Kovačević

2. Teorija i politika privrednog razvoja

1

dr Jurij Bajec
dr Biljana Jovanović Gavrilović
dr Diana Dragutinović

3. Međunarodne finansije

2

dr Oskar Kovač
dr Predrag Jovanović Gavrilović

4. Analiza spoljne trgovine

2

dr Mlađen Kovačević
dr Jelena Kozomara

5. Međunarodna trgovina i privredni razvoj

2

dr Branislav Pelević
dr Danica Popović

6. Teorija i politika platnog bilansa

3

dr Oskar Kovač
dr Branislav Pelević

7. Svetski trgovinski sistem

3

dr Jelena Kozomara
dr Mlađen Kovačević

8. Međunarodno privredno pravo

3

dr Mladen Draškić
dr Predrag Šulejić

9. Izborni predmeti (student bira jedan od sledećih predmeta)a. Operaciona istraživanja

1

dr Tomislav Zečević
dr Marko Backović
dr Danijel Cvjetićanin

b. Multivarijaciona analiza

2

dr Pavle Petrović
dr Vladimir Vasić
dr Radmila Njegić
dr Mileva Žižić

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada


grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF