početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: ORGANIZACIJA i MenadŽment
Rukovodilac: prof. dr Mirjana Petković
Naziv predmeta Semestar P r e d a v a Č
1. Organizaciona struktura (Dizajn organizacije). 1

dr Mirjana Petković
dr Nebojša Janićijević

2. Organizaciono ponašanje

1 dr Nebojša Janićijević
dr Mirjana Petković

3. Strategijski marketing

1 dr Momčilo Milisavljević
dr Branko Maričić
4. Upravljanje ljudskim resursima 2 dr Biljana Bogićević - Milikić
dr Panta Kovačević
5. Upravljanje finansijama preduzeća 2 dr Milorad Ivanišević
dr Nikola Stevanović
6. Menadžersko odlučivanje (Donošenje odluka) 2 dr Dubravka Pavličić
dr Dragana Pokrajčić

7. Upravljanje projektima i investicijama

3 dr Dragan Đuričin
dr Blagoje Paunović
8. Menadžment i organizacija u međunarodnom poslovnom okruženju (međunarodni biznis menadžment) 3 dr Branko Rakita
dr Jelena Kozomara
9. Poslovna etika 3 dr Ranko Orlić
dr Svetlana Čizmić

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada

grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
* Student je obavezan da za svaki ispit napiše pristupni rad na odabranu temu u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
* Smer je u postupku usvajanja.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF