početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: Ekonomika biznisa
Rukovodilac: prof. dr Nikola Malenović
Naziv predmeta Semestar P r e d a v a Č
1. Ekonomska efikasnost i performanse preduzeća 1 dr Nikola Malenović
dr Dragana Pokrajčić
2. Teorije troškova 1 dr Milenko Nikolić
dr Dragiša Grozdanović
3. Preduzetništvo i ekonomika malog biznisa 1 dr Dragana Pokrajčić
dr Nikola Malenović
4. Strategijsko upravljanje 2 dr Jovan Todorović
dr Momčilo Milisavljević
5. Savremena organizacija biznisa (struktura, kultura i ponašanje preduzeća) 2 dr Mirjana Petković
dr Nebojša Janićijević
6. Upravljanje ljudskim resursima 2 dr Biljana Bogićević - Milić
dr Panta Kovačević
7. Investicije u preduzeću 3 dr Blagoje Paunović
dr Zorka Zakić
8. Poslovni informacioni sistem 3 dr Rade Stankić
dr Hasan Hanić
9. Zaključivanje ugovora o kupoprodaji 3 dr Lucija Spirović
dr Mladen Draškić

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada

grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF