početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
magistarski kursevi
- Bankarski i finansijski menadzment
- Aktuarstvo
- Ekonomika biznisa
- Tržišna ekonomija i upravljanje državom
- Strategijski menadžment
- Organizacija i menadžment
- Međunarodna ekonomija
- Ruralna ekonomija i agrobiznis
- Ekonometrija
- Teorija i politika privrednog razvoja
- Fiskalni i monetarni menadzment
- Međunarodni menadžment i marketing
- Statistička analiza
- Upravljanje i informacioni sistemi
- Operaciona istraživanja
- Menadžment u trgovini
- Demografija
- Marketing menadžment
- Menadžment u turizmu
- Finansijsko računovodstvena analiza
Magistarski kurs: BANKARSKI I FINANSIJSKI MENADžMENT
Rukovodilac: prof. dr Đorđe Đukić
Naziv predmeta Semestar P r e d a v a Č
1. Bankarski menadžment

1

dr Đorđe Đukić
dr Vojin Bjelica
dr Života Ristić

2. Finansijsko tržište

1

dr Boško Živković
dr Branko Vasiljević
dr Stojan Dabić

3. Poslovne finansije

1

dr Milorad Ivanišević
dr Dejan Malinić

4. Finansijska matematika

1

dr Jelena Kočović
dr Dragan Vugdelija
dr Miodrag Ivović

5. Evaluacija investicionih projekata

2

dr Blagoje Paunović
dr Dragan Đuričin

6. Analiza rizika i portfolio strukture

2

dr Danijel Cvjetićanin
dr Dejan Šoškić

7. Međunarodne finansije

2

dr Predrag Jovanović Gavrilović
dr Oskar Kovač

8. Monetarna politika

3

dr Đorđe Đukić
dr Aleksandar Živković

Izborni predmeti (bira se jedan)a) Fiskalna politika

3

dr Božidar Raičević
dr Dejan Popović

b) Analiza osiguranja

3

dr Jelena Kočović
dr Predrag Šulejić

v) Statistička analiza

3

dr Dubravka Paviličić
dr Mileva Žižić

10. Metodologija naučno-istraživačkog rada

 

grupa nastavnika

* Student je obavezan da u toku studija odbrani dva seminarska rada.
* Fond za svaki predmet iznosi 30 časova.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF