početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF

 

 Studentski parlament Fakulteta je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu.

Studentski parlament:

1. bira i razrešava predsednika i potpredsednika Studentskog parlamenta;
2. donosi Statut Studentskog parlamenta;
3. obrazuje ili formira radna tela koja se bave pojedinim poslovima iz nadležnosti Studentskog parlamenta;
4. bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Fakulteta;
5. donosi plan i program aktivnosti Studentskog parlamenta;
6. razmatra pitanja u vezi sa unapređenjem mobilnosti studenata, zaštitom
7. prava studenata i unapređenjem studentskog standarda;
8. organizuje i sprovodi programe vannastavnih aktivnosti studenata;
9. učestvuje u postupku samovrednovanja Fakulteta;
10. ostvaruje studentsku međufakultetsku i međunarodnu saradnju;
11. bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima drugih ustanova i udruženja u kojima su zastupljeni predstavnici studenata Fakulteta u skladu sa opštim aktom ustanove, udruženja, odnosno Fakulteta; usvaja finansijski plan i izveštaj o finansijskom poslovanju Studentskog parlamenta;
12. usvaja godišnji izveštaj o radu koji podnosi predsednik Studentskog parlamenta;
13. bira i razrešava članove komisija koje razmatraju pitanja od interesa za Studentski parlament;
14. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Fakulteta.

Studentski parlament ima statut kojim uređuje svoju organizaciju, način rada i druga pitanja od značaja za svoj rad.

Studentski parlament ima sledeće resore:

1. Resor za nastavu i ispite
2. Resor za studentski standard
3. Resor za stručno usavršavanje i praksu
5. Resor za PR i odnose sa javnošću

Na čelu studentskog parlamenta nalaze se predsednik i potpredsednik
zajedno sa rukovodiocima resora.

PREDSEDNIK STUDENTSKOG PARLAMENTA
Ime i prezime: Sofija Mladenović
Godina studija: IV
Smer: Ekonomska analiza i politika
Kontakt e-mail: sofija.mladenovic.ekof@gmail.commailto:n.biocanin@yahoo.comPOTPREDSEDNIK STUDENTSKOG PARLAMENTA
Ime i prezime: Filip Krstić
Godina studija: IV
Smer: Turizam i hotelijerstvo
Kontakt e-mail: krsticfilip007@gmail.com


SEKRETAR STUDENTSKOG PARLAMENTA
Ime i prezime: Milica Gavrić
Godina studija: III
Smer: Statistika, informatika i kvantitativne finansije
Kontakt e-mail: gavricmilica92@gmail.com

Rukovodilac resora za nastavu i ispite
Ime i prezime: Stefana Stošović
Godina studija: IV
Smer: Ekonomska analiza i politika
Kontakt e-mail: stefi_90@live.com


Rukovodilac resora za studentski standard
Ime i prezime: Katarina Stanisavljević
Godina studija: IV
Smer: Trgovinski menadžment i marketing
Kontakt e-mail: skatarina91@gmail.com

Rukovodilac resora za stručno usavršavanje i praksu
Ime i prezime: Miloš Gavrilović
Godina studija: II
milosgavrilovic.ekof@gmail.com

Rukovodilac resora za PR i odnose sa javnošću
Ime i prezime: Mihajlo Dabić
Godina studija: II
Smer: Trgovinski menadžment i marketing
Kontakt e-mail: mihajlo.star@live.com
ČLANOVI STUDENTSKOG PARLAMENTA (Lista sa koje su izabrani):

Prva godina:
1. Sofija Matić
2. Katarina Nerandžić
3. Miloš Gavrilović
4.Dušan Stojanović

Druga godina:
1. Slobodan Milojković
2. Stefan Trifković
3. Milica Gavrić
4. Jovan Komazec
5. Mihajlo Dabić

Treća godina:

1. Sofija Mladenović
2. Bojana Milojević
3. Katarina Stanisavljević
4. Stefana Stošović
5. Ana Tomić
6. Kristina Kedžić

Četvrta godina:
1. Filip Krstić
2. Nikola Biočanin
3. Marina Stanikić
4. Monika Rudan
5. Ivan Ćuković
6. Nevena Španović

Master:
1. Miloš Zeljković
2. Aleksandar Petrović


Delegati Ekonomskog fakulteta u Studentskom parlamentu Beogradskog Univerziteta:
1. Nikola Biočanin
2. Sofija Mladenović
3. Tijana Vukićević

E-MAIL: spekof@ekof.bg.ac.rs
TELEFON: 3021-161

Posetite nas u kancelariji Studentskog parlamenta koja se nalazi levo pre šaltera kod A1 svakog radnog dana od 11 do 16 časova.

Zvanična FACEBOOK stranica link www.facebook.com/spekof

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF