Operaciona istraživanja

Operaciona istraživanja

Cilj kursa

Informaciona revolucija svuda je oko nas. Nove tehnolgije otvaraju velike mogućnosti ali i prete da eliminišu veliki broj aktivnosti koje tradicionalno obavljaju ljudi. To važi i za ekonomiste. Od nas zavisi da li ćemo biti pasivni ili aktivni učesnici u ovom procesu. Ukoliko ne naučimo da programiramo osuđeni smo na pasivnost.

Cilj kursa Operaciona istraživanja jeste da vas nauči kako da programirate u programskom jeziku Wolfram Langugage (Mathematica) kao i da primenjujete stečeno znanje u rešavanju različitih interesantnih problema iz ekonomije, finansija, matematike i statistike.

Obuku programiranja za ekonomiste integrišemo u proces učenja matematičkih i ekonomskih modela. Na taj način znanje i programiranja i tih modela postaje konkretnije, dublje, i mnogo lakše primenljivo u praksi. Pošto najveći broj polaznika nema nikakvog predznanja iz programiranja, ključno je da se programski jezik u kome radimo pažljivo izabere. Tako je izbor pao na Wolfram Language ili skraćeno WL.

Struktura kursa

Predavanja i vežbe rade se u kompjuterskom centru (Sala D), primenom programskog jezika WL. Ovaj jezik se koristi u kreiranju interaktivnih učila, prilikom izrade studenskih prezentacija kao i na kolokvijumima i na ispitima.

U prvom delu kursa učite da programirate u WL . Prvo se upoznajete sa najvažnijim predefinisanim funkcijama. Učimo kroz zabavu, na raznim interesatnim primerima. Kada savladamo osnovne pojmove, učimo kako se pravilno pišu kratki programi u WL. Naučićete, između ostalog, kako da transformišete izraze, prepoznajete oblike (pattern recognition), radite sa podacima i pišete sopstvene korisničke funkcije. Materijali za obuku iz programiranja u WL bazirani su, dobrim delom, na Elementary Introduction to Wolfram Language tvorca ovog programskog jezika, Stephena Wolframa.

Pošto savladate osnove programiranje u WL, počinje drugi ne manje važni deo. Naime, učite kako da primenite WL u rešavanju interesatnih problema. Naučićete kako da diferencirate, integralite, i rešavate diferencijalne jednačine bez ikakvih teškoća, kako da vizualizujete matematičke i ekonomske koncepte i pravite interaktivne prezentacije i animaciju. Videćete kako je lako razumeti verovatnoću i statistiku kada se radi u WL. Analiziraćete podatke iz raznih oblasti oblasti života. Naučićete kako da optimizujete finansijska portfolija. Naučićete i nešto o stohastičkim procesima kao i kako se oni primenjuju u modernim finansijama.