početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

 

UVOD

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, kao visokoškolska i naučnoistraživačka ustanova akreditovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa u naučnoj obalsti društvenih nauka, odlukom Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije od 19.02.2007. (br. 021-01-61/34), realizuje sve oblike naučnoistraživačkog rada.

Naučnoistraživački rad predstavlja jedan od osnovnih zadataka Ekonomskog fakulteta , određen u okviru dugoročnih ciljeva i zadataka Ekonomskog fakulteta donetih od strane Saveta Ekonomskog fakulteta .

Organi Ekonomskog fakulteta u Beogradu Savet Ekonomskog fakulteta i Nastavno-naučno vece, doneli su odgovarajuca akta na osnovu kojih se realizuje naučnoistraživačka delatnost Fakulteta.

Realizacija naučnoistraživačkog rada vrši se kroz:

  1. realizaciju projekata iz programa osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja,
  2. primenjena istraživanja za potrebe privrede i društva,
  3. naučna i primenjena istraživanja u saradnji sa inostranim partnerima,
  4. stalno unapredenje naučnih oblasti za koje je Ekonomski fakultet matičan,
  5. proširenje naučno informativne dokumentacije i bibliotečko informacionog centra kao osnove naučnoistraživačke delatnosti,
  6. obavljanje transfera znanja i tehnologije,
  7. posticanje razvoja naučnoistraživačkog podmlatka za naučne oblasti za koje je matičan Ekonomski fakultet.

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF