početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

 

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Na Ekonomskom fakultetu realizuju se programi osnovnih istraživanja koje finansira Ministarstvo nauke i životne sredine Republike Srbije:

  1. «Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije»
  2. «Primena savremenih metoda menadžmenta i marketinga u unapredenju konkurentnosti preduzeća u Srbiji u procesu njene integracije u Evropsku uniju»
  3. «Rizici finansijskih institucija i tržišta u Srbiji – mikroekonomska i makroekonomska analiza»
  4. «Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji»

Pored projekata Ministarstva nauke Republike Srbije, na Fakultetu se realizuju i projekti primenjenih istraživanja za privredu, kao i komercijalni projekti. Veci broj projekata se realizuje za Ministarsvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, kao i za preduzeća iz javnog sektora.

Pored projekata, naučnoistraživacka delatnost Fakulteta uključuje i realizaciju većeg broja kurseva, seminara i stručnih savetovanja radi transfera znanja i obezbedenja kontinuiranog stručnog osposobljavanja. Na kursevima i seminarima učestvuje veći broj nastavnika i saradnika Fakulteta. Prisutni su i naučni seminari koje na odredene teme organizuju kateredre Fakulteta.

Fakultet organizuje i naučna savetovanja i konferencije, samostalno i li kao suorganizator sa drugim stručnim i naučnim institucijama, među kojima su i redovna godišnja savetovanja organizovana sa Naučnim društvom ekonomista.

Rezultati naučnoistraživačke delatnosti objavljuju se u okviru Centra za izdavačku delatnost Fakulteta, reč je o monografijama, zbornicima radova sa savetovanja, naučnim knjigama.

Kontinuirano se sprovodi i nabavka naučne i stručne literature iz inostranstva i pristup elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka.

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF