početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
AIESEC
SUEF
SSEF
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
 

Matični naučni odbor za društvene nauke

 1. Panoeconomicus M23
 2. Psihologi ja M23
 3. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (Annals of Facult y of Law in Belgrade – Belgrade Law Review) M24
 4. Ekonomski anali M24
 5. Engrami M24
 6. Filozofski godišn ja k M24
 7. Politikologi ja regije M24
 8. Sociologi ja M24
 9. Sociološki pregled M24
 10. Srpska politicka misao M24
 11. Stanovništvo M24
 12. Teme M24
 13. Theoria M24
 14. Yugoslav Journal of Operations Research M24
 15. Zbornik Instituta za pedagoška istraživan ja M24
 16. Zbornik Matice srpske za društvene nauke M24
 17. Andragoške studije M51
 18. Arhe M51
 19. Ekonomika poljoprivrede M51
 20. Ekonomika preduzeca M51
 21. Ekonomske teme M51
 22. Philotheos M51
 23. Filozofi ja i društvo M51
 24. Godišnjak Fakulteta politickih nauka M51
 25. Godišnjak srpske akademije obrazovan ja M51
 26. Industri ja M51
 27. Medunarodni problemi M51
 28. Megatrend revi ja M51
 29. Nacionalni interes M51
 30. Nastava i vaspitanje M51
 31. Nova srpska politicka misao M51
 32. Pedagogi ja M51
 33. Politicka revi ja M51
 34. Pravni život M51
 35. Psihijatrija danas M51
 36. Treci program M51
 37. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotica M52
 38. Beogradska defektološka škola M52
 39. Bezbednost M52
 40. SM Casopis za upravl ja nje komunikaci ja ma M52
 41. Computer Science and Information Systems – ComSIS M52
 42. Demografi ja , Institut za demografiju, Geografski fakultet M52
 43. Facta Universitatis. Series: Economics and Organization M52
 44. Finansije M52
 45. Godišnjak Filozofskog fakulteta Novi Sad M52
 46. Godišnjak za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu M52
 47. Info M M52
 48. Inovacije u nastavi, Beograd M52
 49. Kultura polisa M52
 50. Ljudska bezbednost M52
 51. Management – casopis za teoriju i praksu menadžmenta M52
 52. Marketing M52
 53. Medunarodna politika M52
 54. Nauka, bezbednost i polici ja – Žurnal za kriminalistiku M52
 55. Pedagoška stvarnost M52
 56. Poslovna ekonomi ja M52
 57. Pravo i privreda M52
 58. Racunovodstvo M52
 59. Religija i toleranci ja M52
 60. Review of International Affairs M52
 61. Revijaza kriminalogiju i krivicno pravo M52
 62. Revizor M52
 63. Serbian Journal of Management M52
 64. Socijalna misao M52
 65. Specijalna edukacija i rehabilitacija M52
 66. Strani pravni život M52
 67. Strategijski menadžment M52
 68. Tehnika – Management M52
 69. Temida M52
 70. Vojno delo M52
 71. Zbornik instituta za sociološka i kriminološka istraživan ja M52
 72. Zbornik radova Pravnog fakulteta Novi Sad M52
 73. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Niš M52
 74. Zbornik Uciteljskog fakulteta Užice M52
 75. Žurnal za sociologiju M52
 76. Bogoslovlje M53
 77. Communications in dependability and quality menagement M53
 78. Direktor M53
 79. Evropski pravnik M53
 80. Evropsko zakonodavstvo M53
 81. Ekonomika M53
 82. Ekonomski vidici M53
 83. Ekonomski horizonti M53
 84. Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology and Psychology M53
 85. Facta Universitatis. Series: Physical Education and Sport M53
 86. Fizicka kultura M53
 87. Gerontologi ja M53
 88. Glasnik Advokatske komore Vojvodine M53
 89. Godišnjak za psihologiju M53
 90. Godišnjak Fakulteta za bezbednost M53
 91. Godišnjak Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje M53
 92. Heretikus M53
 93. Hotel link M53
 94. Metodicka praksa M53
 95. Nastava i istori ja M53
 96. Norma M53
 97. Obrazovna tehnologi ja M53
 98. Pravo – Teorija i praksa M53
 99. Revija za bezbednost M53
 100. Sabornost M53
 101. Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini M53
 102. Sociološki godišn ja k M53

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF