početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


PETROVIĆ DR PAVLE redovni profesor
Rođen je 1947. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Ekonomski fakultet u Beogradu završio je 1969. godine. Odbranio je magistarski rad sa temom "Proizvodne funkcije i tehnički progres" (1973), a doktorirao sa temom "Višesektoriski modeli i njihova primena u analizi jugoslovenske privrede" (1979). Prvo zaposlenje dobio je u Institutu za ekonomiku industrije, a asistent-pripravnik postaje 1971. godine. Za asistenta na Ekonomskom fakultetu izabran je 1972, za docenta 1979, za vanrednog profesora 1985. godine, dok redovan profesor postaje 1991. godine. Na stručnom usavršavanju boravio je u Mančesteru (1971/72), Cambridge-u (1984), Cornell University (1987) i na Princeton Utiversity (1988). U nastavi na četvorogodišnjim studijama na našem fakultetu izvodi nastavu iz predmeta Ekonometrija, a kao asistent izvodio je vežbe iz predmeta Politička ekonomija. Predavao je i na Addis Ababa University, u okviru osnovnih i poslediplomskih studija. Angažovan je i na poslediplomskim studijama, gde na magistarskom kursu Ekonomska teorija predaje Primenjenu ekonometriju, Ekonometriju i Teoriju cena. Član je Evropske ekonomske asocijacije, Evropsko ekonometrijskog društva i Evropske asocijacije za uporedne privredne sisteme.

Reference:
1. Ravnotežni rast i cene, empirijska istraživanja u privredi Jugoslavije, Institut za ekonomiku industrije, Beograd, 1979.
2. Uvod u ekonometriju, Ekonomski fakultet, Beograd, 1982.
3. Deoničarski kapital u Jugoslaviji, koeditor sa M. Simoneti, Ekonomski institut, Beograd, 1990.
4. Inflacija u privredi Jugoslavije: Teorija i ekonometrijske ocene, Ekonomski institut, Beograd, 1991.
kabinet: 624
telefon: 3021131
vreme prijema: petak 13-15
e-mail: pavle_petrovic@ekof.bg.ac.rs

Obaveštenja

Download
nema obaveštenja
nema datoteka
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF