početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


MANIĆ DR EMILIJA vanredni profesor

Emilija Manić (rođ. Đoković) rođena je 21.aprila 1977. godine u Užicu. Diplomirala je i magistrirala na Geografskom fakultetu Beogradu, gde je 2008. godine odbranila i doktorsku tezu. Tokom studija bila je korisnik više različitih stipendija, a u toku rada na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu boravila je na stručnom usavršavanju u Nemačkoj (2002) i SAD (2005).
Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu kao docent, na predmetima Ekonomska geografija i Organizacija i zaštita prostora u turizmu (osnovne studije) i Upravljanje prostorom u turizmu (master studije). Uža oblast interesovanja je ekonomska geografija, primena GIS-a u prostornim analizama, korišćenje, planiranje i upravljanje prostorom u turizmu.
Napisala je veći broj naučnih radova, a učestvovala je u značajnom broju naučnih i stručnih projekata.

Detaljniju biografiju možete videti ovde (pdf verzija ).

Curriculum Vitae (evropski format).

Izabrani radovi:

Knjige:
1. Manić E., „Geografski informacioni sistemi i prostorne analize u trgovini“. CID - Ekonomski fakultet, Beograd, 2010.
2. Manić E. (koautor), „Uvod u geografiju turizma sa osnovama prostornog planiranja“. CID – Ekonomski fakultet, Beograd, 2006.
3. Đoković E. (koautor), „Ekonomska geografija sveta – priručnik“. CID - Ekonomski fakultet, Beograd, 2003.
4. Đoković E. (koautor), „Regionalna ekonomska geografija I – Evropa“. CID - Ekonomski fakultet, Beograd, 2002.

Članci:
1. Manić E., „Geografski informacioni sistemi (GIS) u poslovnom okruženju i lokalnoj upravi“. U Tematskom zborniku radova „Ekonomska politika i razvoj“ (red. Jovanović Gavrilović B., Antić-Rakonjac T.), CID – Ekonomski fakultet, Beograd, 2010., str. 105–124
2. Manić E., (koautor), „Spatial social-economic disparities in Serbia in the context of actual „statistical“ regionalization“. 3rd Conference of the adriatic Forum „Regional Development and Regionalization“, Vienna, 2010.
3. Manić E., (koautor), „Cross-border cooperation, protected geographic areas and extensive agricultural production in Serbia”. Ekonomika poljoprivrede, specijalni broj 1, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, IEP i Akademija ekonomskih nauka u Bukureštu, Beograd, SB – 1, 2010, str.79-90.
4. Manić E., (koautor), „Model for Managing Trade Policy in Creating Modern Market Economy“. Naučna monografija „Economic Policy and Global Recession“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, CID – Ekonomski fakultet, Beograd, 2009., str. 175-184.
5. Manić E., „Primena GIS-a u analizi trgovinskog područja“. Zbornik radova Instituta «Jovan Cvijić» - SANU, knjiga 59/1, Instituta «Jovan Cvijić», Beograd, 2009, str. 187-207.
6. Manić E., (koautor), „The Possibilities of cross-border cooperation in the Balkans – an example of Serbia and Bosnia and Herzegovina“. U monografiji „Razvojen priložnosti obmejnih območj Slovenije“ (ed.Gosar A.), Založba Annales Kopar, Kopar, 2009., pp. 303-315.
7. Manić E., (koautor). „Aspekt primene statističkih i prostornih informacionih sistema u cilju sagledavanja uloge i značaja trgovine u domenu prostornog planiranja.“ Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Regionalni razvoj, prostorno planiranje i strateško upravljanje", Institut za urbanizam i arhitekturu Srbije, Beograd, 2009, str. 451-472.
8. Manić E., „Characteristics of labor market in Serbia – View on the labor demand on Belgrade and Banat labor markets“. „China – USA Business Review“, Vol 8, No 2, D.P. co, Illinois, pp. 24-36.
kabinet: 331
telefon: 3021063
vreme prijema: UTORAK 10-12
e-mail: geografija@ekof.bg.ac.rs

Obaveštenja

Download
nema obaveštenja
nema datoteka
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF