Šoškić dr Branislav, akademik, redovni profesor u penziji

Rođen je 1922. godine u Gusinju. Školovao se u Novom Pazaru i u Beranama. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1951. godine. Doktorirao je 1954. godine.

Izabran je za doktoranta i asistenta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1951. godine. U zvanje docenta izabran je 1955. godine. Zvanje vanrednog profesora stekao je 1960., a zvanje redovnog profesora na predmetu Ekonomske doktrine odnosno Razvoj i savremena ekonomska misao i (poslediplomskom) Zaposlenost i stabilizacija, 1965. godine.

Dve godine (1955-57) je proveo na post-doktorskom usavršavanju na univerzitetima u Velikoj Britaniji, a jednu (1962/63) u SAD. Više puta je bio profesor po pozivu na stranim univerzitetima, najviše i SAD.

Na Ekonomskom fakultetu i Univerzitetu u Beogradu bio je, pored ostalog, šef katedre, predsednik Veća poslediplomskih studija, predsednik Saveta i dekan fakulteta, predsednik Saveta Univerzitetskog Međunarodnog centra za društvene nauke. bio je direktor Instituta za ekonomska istraživanja u Beogradu, član ekonomskih saveta Srbije i Crne Gore, Saveznog ekonomskog saveta, Međunarodnog komiteta za izučavanje savremenog kapitalizma i ekonomske teorije, Upravnog odbora Naučne sekcije Saveza ekonomista Jugoslavije, naučni sekretar Naučnog društva Srbije, član Matičarske komisije za izbor prvih članova društva za nauku i umetnost Crne Gore, član redakcije naših i međunarodnih časopisa, zbornika i enciklopedija, predsednik Odbora za ekonomske nauke Crnogorske akademije nauka i umetnosti , član Savezne komisije za izradu Dugoročnog programa ekonomske stabililzacije, član Savezne Stabilizacione komisije, predsednik Crnogorske akademije nauka i umetnosti, predsednik Saveta akademija nauka i umetnosti SFRJ.

Obavljao je, uz to, i mnoge istaknute javne funkcije. Bio je poslanik savezne Skupštine i predsednik Odbora za visoko školstvo i Odbora za obrazovanje prosvetno-kulturnog veća, predsednik Republičke zajednice obrazovanja SR Srbije, član i predsednik Predsedništva SR Crne Gore, predsednik Saveta "Enciklopedije Crne Gore", predsednik Jugoslovenske komisije za UNESKO. Sada je predsednik NDEJ-a, član Evropske ekonomske asocijacije, redovni član Naučnog društva Srbije, redovni član Crnogorske akademije nauka i umetnosti, predsednik Odbora za ekonomske nauke, član Saveta i redakcija više naših i međunarodnih časopisa i redovni član Evropske akademije nauka i umetnosti.

Dobitnik je nagrade Beogradskog univerziteta za najbolje univerzitetske udžbenike (1970); Oktobarske nagrade Beograda za najbolja dostignuća u oblasti nauke (1971); Trinaestojulske nagrade za najbolja naučna ostvarenja (1977); Nagrade AVNOJ-a za stvaralaštvo i rad od opšteg značaja za razvitak Jugoslavije u oblasti ekonomskih nauka (1984). Takođe je dobitnik povelje (1967) i povelje i plakete (1977) Ekonomskog fakulteta u Beogradu i povelje (1980) u Kragujevcu, plakete Kolarčevog narodnog univerziteta (1977), zahvalnice Saveza ekonomista Srbije (1979) i Jugoslavije (1982).

Odlikovan je sa više ratnih i mirnodopskih odlikovanja: Medalja za hrabrost, Orden za hrabrost, Orden zasluga za narod, Orden Republike sa srebrnim vencem (1965), Orden rada sa crvenom zastavom (1978), Orden Republike sa zlatnim vencem (1986) kao i nekih inostranih.

U penziji je od 1988. godine.

Važniji radovi

Razvoj ekonomske misli, Beograd, 1965, 1970, 1972, 1974, 1978.

Proizvodnja, zaposlenost i stabilizacija, savremena makro-ekonomska analiza, Beograd, 1970, 1972.

Raspodela dohotka u tržišnoj privredi, savremena mikro-ekonomska analiza, Beograd, 1970, Oktobarska nagrada grada Beograda, 1972, i 1973.

Teorija vrednosti, klasična ekonomska analiza, Beograd, 1971.

Ekonomska analiza I-II, Beograd, knj. I 1972, 1973, knj. II 1972, 1974.

Ekonomska cena obrazovanja, Beograd, 1974, 1983.

Ekonomske doktrine. Razvitak i osnovne savremene ekonomske analize, Institut za ekonomska istraživanja, Savremena administracija, Beograd, 1975.

Savremena ekonomska analiza, Neoklasična i kejnsijanska misao, Beograd, 1978.

Ekonomska misao i ekonomska politika, Beograd, 1978, 1980.

Razvoj i osnovne savremene ekonomske misli, Beograd, 1986.

Ekonomska misao - razvoj i savremeni principi, Savremena administracija, 1995.

A Yugoslav Vienj on the main Trends and Schools in Yugoslav Theory and Practice. Beograd, 1969.

Kendijsnskaja Ekonomičeskaja teorija a anticikličeskaja ekonomom češkaja politika meždunarodnaja konferencija ekonomistov, Bratislava, 1966, u Ctrvkturnue izmenenija i novye napravlenija v relvitii političeškoj ekonomii pri kapitalizme, Slovackaja kademija nauka, Bratislava, 1970.

Stag-flation Problems in Workers Salf-Management Economy: Yugoslav Case, Međunarodni naučni simpozijum, Nijenrode, 1976. In Welfare Aspects of Industrial markets min and H.W de Jong. Martines Nijhoff Social Science Division, Ligiden, 1977

Od Rikarda do Marksa i savremene ekonomske misli, uvodnik u zborniku: Rikardo, Marks, Lenjin i savremena ekonomska misao, Herceg Novi, 1977., Titograd, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 1980. B. Šoškić redaktor Zbornika.

Nauka i akademija nauka i umjetnosti u našem društvu, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 1973-1983, Titograd, 1983.

Zaposlenost, Ekonomska enciklopedija, Beograd, 1984.

The Way out of Economic Crises - The Yugoslave Economy - Development and Prospects - Socialist Though and Practice, 1986. (prevod na francuski, ruski, španski, nemački, italijanski i arapski jezik).

Makro-ekonomska teorija i ekonomska politika sa posebnim osvrtom na jugoslovensku samoupravnu privredu, naučni skup Makro-ekonomska teorija i ekonomska politika sa posebnim osvrtom na jugoslovensku samoupravnu privredu, Herceg Novi, 1986. Objavljeno u istoimenom zborniku CANU i Savet akademija nauke i umetnosti SFRJ, Titograd, 1987.

O potrebi različitih oblika svojine u samoupravnoj privredi - zbornik Subjekti društvene svojine i njihove ekonomske funkcije, SANU, Beograd, 1988.

Opšta pitanja reforme privrednog sistema, uvdonik u zborniku Organizacione nauke i reforma privrednog sistema I i II, FON, Beograd, 1989.

Tržište i cena radne snage u privrednom sistemu Jugoslavije, u zborniku Demografski, socijalni i ekonomski aspekti radne snage i zaposlenosti, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje, 1991.

Tri neophodne komponente anti-inflacionog programa - u zborniku Mogućnosti stabilizacije i razvoja SR Jugoslavije, Savez ekonomista Jugoslavije, Beograd, 1992.

Ekonomske funkcije države u uslovima naše tržišne privrede - uvodnik u zborniku Ekonomske funkcije države u uslovima naše tržišne privrede, CANU, Podgorica, 1992.

Naša stabilizaciona i razvojna politika: problemi i rešenja, uvodnik u zborniku, Ekonomska politika u Srbiji i Jugoslaviji, Ekonomski fakultet, Beograd, 1995.

Ključne komponente ekonomske politike Jugoslavije za 1997. godinu, u zborniku Ekonomska politika '97, NDEJ i Ekonomski fakultet, Beograd, 1997.

Privatizacija uz otplatu javnog duga države, u zborniku Kongresa ekonomista Jugoslavije Transformacija jugoslovenske privrede: prviredni sistem, preduzeća i banke, Ekonomski anali, jun, 1997.