Metod ekonomske analize

3.3. Kvantitativni metodi u ekonomiji

3.3.3. Empirijska istraživanja u savremenoj ekonomskoj nauci