početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
katedre
računovodstvo i poslovne finansije
statistika i matematika
ekonomska teorija i analiza
ekonomska politika i razvoj
poslovna ekonomija i menadžment
međunarodni ekonomski odnosi
Katedra za međunarodne ekonomske odnose

ISTORIJA KATEDRE

Katedra za Međunarodne ekonomske odnose ustanovljena je 1966. godine. Te godine je na studije uveden spoljnotrgovinski smer, za koji je Katedra za spoljnu trgovinu bila zadužena. Prvi šef Katedre bio je prof. dr Sava Obradović.

Prestankom radnog odnosa profesora Obradovica, šef Katedre je postao prof. dr Ljubiša Adamović, koji je citav svoj radni vek bio angažovan u naucnoj oblasti Međunarodnih ekonomskih odnosa i ucestvovao u radu niza međunarodnih tela i organizacija. Na tridesetak stranih univerziteta, akademija i instituta održao je predavanja.

Po odlasku profesora Adamovica u penziju, šef Katedre je postao prof. dr Oskar Kovac . Bio je dekan Fakulteta, clan jedne i potpredsednik druge savezne vlade.

Šef Katedre za međunarodne ekonomske odnose, u periodu od 1996-1998. godine, bio je prof. dr Mladen Kovacevic . Profesor Mlađen Kovačević, autor velikog broja radova iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa, međunarodne trgovine i učesnik mnogih domaćih i međunarodnih skupova ekonomista.
U periodu od 1998-2004. godine šef Katedre je prof. dr Predrag Jovanović Gavrilović, autor brojnih radova iz oblasti međunarodnog poslovnog finansiranja i učesnik brojnih naučnih skupova.

U periodu od 2004-2006. godine šef Katedre je prof. dr Jelena Kozomara , koja je autor brojnih radova iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa, međunarodne trgovine i spoljnotrgovinskih poslova. Na Ekonomskom fakultetu je razvila novi predmet Spoljnotrgovinsko poslovanje, koji je nastao na osnovama predmeta Organizacija i poslovanje u spoljnoj trgovini.

Šef Katedre u periodu od 2006. do juna meseca 2008. godine bio je prof. dr Branislav Pelević.

Od oktobra meseca 2009. godine, po drugi put je šef Katedre za međunarodne ekonomske odnose prof. dr Jelena Kozomara .


Predmeti na katedrama
[+]Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
[+]Katedra za statistiku i matematiku
[+]Katedra za ekonomsku teoriju i analizu
[+]Katedra za ekonomsku politiku i razvoj
[+]Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
[+]Katedra za međunarodne ekonomske odnose

 

Šef katedre: Prof. dr Jelena Kozomara, redovni profesor
Sekretar katedre: Ivana Popović Petrović

ČLANOVI KATEDRE ZA MEĐUNARODNE EKONOMSKE ODNOSE

u periodu od oktobra 2009. godine su:

  1. Prof. dr Jelena Kozomara , Spoljnotrgovinsko poslovanje, Međunarodno poslovno finansiranje
  2. Prof. dr Radovan Kovačević, Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom Međunarodne finansije
  3. Dr Predrag Bjelić, vanr. prof ., Međunarodna trgovina, Ekonomika Evropske unije
  4. Prof. dr Jelena Perović, Međunarodno privredno pravo
  5. Dr Marija Džunić Drinjaković, vanr. prof., Francuski jezik
  6. Dr Nadežda Silaški, vanr. prof., Engleski jezik
  7. Dr Tatjana Djurović, vanr. prof., Engleski jezik
  8. Dr Sandra Stojadinović Jovanović, doc., Međunarodno poslovno finansiranje
  9. Dr Ivana Popović Petrović, asistent

Katedra pokriva naucnu oblast Međunarodni ekonomski odnosi, predmete na modulu Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina na osnovnim studijama, diplomskim akademskim studijama i doktorskim studijama, kao i za sve strane poslovne jezike, što ukljucuje sledece predmete:

1. Predmeti na osnovnim akademskim studijama

 

2. Predmeti na diplomskim akademskim studijama

Ekonomika Evropske unije

Izvozno poslovanje preduzeća

Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom

Međunarodne finansije 1-M

Međunarodna ekonomija

Međunarodni finansijski menadžment

Međunarodna trgovina

Međunarodni finansijski ugovori

Međunarodne finansije

Menadžment spoljnotrgovinskih poslova

Međunarodno poslovno finansiranje

Pravo EU

Međunarodno privredno pravo

Savremene tendencije u svetskoj privredi

Engleski jezik

Teorija i politika međunarodne trgovine

Engleski jezik za ekonomiste

Francuski jezik 1 i 2

Engleski jezik za ekonomiste 2

Francuski jezik za makroekonomiju

Engleski jezik za ekonomiste 3

 

Francuski jezik

 

Francuski jezik za ekonomiste 2

 

Francuski jezik za ekonomiste 3

 

Nemački jezik

 

Nemački jezik za ekonomiste 2

 

Nemački jezik za ekonomiste 3

 

Ruski jezik

 

Ruski jezik za ekonomiste 2

 

Ruski jezik za ekonomiste 3

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

 

 

3. Predmeti na doktorskim studijama

Medunarodna ekonomija 1

Medunarodna ekonomija 2

Medunarodna trgovina

 

 

KATEDRA AKTUELNA ZBIVANJA

Članovi Katedre za međunarodne ekonomske odnose su 10. decembra 2009. godine, u veselom raspoloženju ispratili 2009. godinu na radnom ručku u restoranu Ekonomskog fakulteta. Prenosimo detalje vesele i prijateljske atmosfere.

 

 

 

DODATNA ANGAŽOVANJA ČLANOVA KATEDRE

Pored angažovanja naših profesora i asistenata u nastavnom procesu i naučno istraživackom radu na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, brojna su i znacajna njihova angažovanja i van Ekonomskog fakulteta.

Želimo da istaknemo sledece članove naše Katedre koji su svojim radom zaslužili priznanja i izvan svoga fakulteta:

Dr Jelena Perović, vanr. prof. je :

•  Predsednik Komisije za Pravo međunarodne prodaje Međunarodne unije advokata u Parizu
•  Ekspert Komiteta za međunarodne poslovne model ugovore WTO/ITC u Ženevi
•  ( WTO/ ITC Committee on International Commercial Model Contracts for SMEs )
•  Ekspert Komisije za Privredno pravo i praksu Međunarodne trgovacke komore u Parizu – ICC ( ICC Commission on Commercial Law and Practice )
•  A rbitar u sporovima Arbitražnog suda Međunarodne trgovacke komore u Parizu (ICC)
•  Arbitar Stalnog Arbitražnog (izbranog) suda pri Privrednoj komori Srbije.

Dr Predrag Bjelić, vanr. prof. je:

•  Ekspert Svetske trgovinske organizacije (WTO)
(Predavanja na seminarima WTO o medunarodnoj trgovinskoj politici, IDLO, Rim oktobar 2009, ( Izlaganje ”Research Interests: Case of Serbia - International Trade and WTO” Workshop on WTO Matters for Academics from the Central and Eastern Europe, Central Asia and the Caucasus (CEECAC), World Trade Organization, Geneva, WTO Headquarters, 18 to 20 May 2009 )
•  Član Virtuelnog Instituta UNCTAD-a
(predavao na kursevima UNCTAD o međunarodnoj trgovinskoj politici)
•  Član Akademske mreže LSE za Balkan
(Panelista LSE Session - Academia Perspective on Building Regional Competitiveness IFC Regional Conference on Business Environment Reform in South East Europe “Weathering the Crisis and Looking Ahead” November 17 – 19, 2009 Sheraton Tirana, Albania).
•  Član je Udruženja za međunarodno prav

NOVA DEŠAVANJA

1. Predrag Bjelić je učestvovao na međunarodnoj konferenciiji "Western Balkans in 2020: Overcoming the Economic Crisis and Developing Competitive Economies" u organizaciji Regionalnog saveta za saradnju (Regional Cooperation Council - RCC) održanoj u Sarajevu 24-25. februara 2010. godine. Prof. Bjelic je o držao uvodno izlaganje na sesiji " Increased Integration within the Region and the Role of EU Accession: During and After the Crisis" 25. februara 2010. godine. Sazetak izlaganje mozete naci ovde.

2. Predrag Bjelić je u martu 2010. godine izvodio nastavu na predmetu European Intgration Policies na medjunarodnom master kursu "European and International Policies and Crisis Management" u organizaciji Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Rimu "La Sapienzza".

3. Jelena Perović - na XI Zimskoj skoli evropskog prava, odrzanoj na Zlatiboru, 22. februara 2010.godine, u organizaciji Centra za pravo Evropske unije, Privredne komore Srbije i nemacke organizacije za medunarodnu pravnu saradnju GTZ, koja okuplja oko 40 polaznika mahom iz republickih pravosudnih i izvrsnih organa, kao i pravnike iz privrede, dana, Jelena Perović je odrzala uvodno predavanje na temu "Pravo Srbije kao deo Evropskog prava".

4. Jelena Perović je u periodu od 29. marta do 01. aprila 2010. godine, u svojstvu medunarodnog arbitra, ucestvovala na takmicenju studenata "Vienna Arbitration Moot" koje se tradicionalno odrzava u Becu, u organizaciji Pravnog fakulteta u Becu i Pace University New York . Na takmicenju ucestvuje preko 200 univerziteta iz celog sveta, ukljucujuci i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ciji se timovi studenata, u poslednjih pet godina, redovno rangiraju u nekoliko najboljih ekipa Arbitration Moot-a. Kao profesor medunarodnog privrednog prava na Ekonomskom fakultetu, Jelena Perović je imala prilike da na ovo takmicenje dva puta povede i studente Ekonomskog fakulteta koji su pokazali odlicno znanje iz tog predmeta, a koji su takmicenju prisustvovali u svojstvu posmatraca i pruzanja podrske svojim kolegama s Pravnog fakulteta.

5. Kolegama sa Katedre za međunarodne ekonomske odnose dr Predrag Bjelić i mr Ivana Popović Petrović , u saradnji sa mr Sanjom Jelisavac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, izaçla je iz çtampe najnovija knjiga SAVREMENA MEÑUNARODNA TRGOVINA u izdanju Instituta za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda. Knjiga opisuje savremene tendencije u oblasti međunarodne trgovine, kao çto je promena proizvodne strukture ove aktivnosti, dominacija transnacionalnih kompanija kao glavnih nosilaca međunarodne trgovine, pojava novih proizoda u međunarodnoj trgovini - proizvoda intelektualne svojine i, između ostalog, objaçnjava novi pristup u analizi međunarodne trgovine. Recenzenti knjige su Prof. dr Mlađen Kovačević, Prof. dr Jelena Kozomara i Prof. dr Blagoje Babić. Promocija knjige je bila 17. novembra 2010. godine, a svi zainteresovani knjigu mogu naći u biblioteci i knji§ari Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Makedonska 25, Beograd.

6. Dr Predrag Bjelić, vanredni profesor i član Katedre, je dr§ao predavanja za Svetsku trgovinsku organizaciju, na regionalnom seminaru o međunarodnoj trgovinskoj politici, odr§anom u Istanbulu tokom oktobra 2010. godine, gde je odr§ao dva predavanja na engleskom jeziku: Non-tariff barriers (Necarinske barijere) i Trade facilitation (Olaksavanje trgovinskih tokova).

7. Katedra za međunarodne ekonomske odnose je u saradnji sa Naučnim druçtvom ekonomista Srbije i Ekonomskim fakultetom u Kragujevcu organizovala tradicionalno Savetovanja " Kako povećati konkurentnost privrede i izvoza Srbije - Preporuke za kreatore ekonomske politike " odr§anog na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, 30. septembra 2010. godine, a povodom 50 godina fakulteta u Kragujevcu. Skup je otvorio dekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, Prof. Slobodan Malinić, i Predsednik NDES, Prof. dr Bo§idar Cerović. Radom konferencije predsedavali su Prof. dr Mlađen Kovačević, Prof dr. Jelena Kozomara i Prof dr. Miroslav Ñorđević. Uvodne referate na savetovanju su imali članovi Katedre - Prof. dr Mlađen Kovačević, Prof. dr Jelena Kozomara, Prof. dr Radovan Kovačević, dr Predrag Bjelić, vanr. prof, kao i Prof. dr Vladimir Grečić.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
copyright ERC ekof.bg.ac.yu