početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
katedre
računovodstvo i poslovne finansije
statistika i matematika
ekonomska teorija i analiza
ekonomska politika i razvoj
poslovna ekonomija i menadžment
međunarodni ekonomski odnosi
Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment je osnovana 1955. godine kao Katedra za statistiku, ekonomiku, organizaciju preduzeća i knjigovodstvo. Nepunu deceniju kasnije, 1962. godine, iz Katedre su se izdvojile kvantitativne i metodološke discipline i tako su formirane Katedra za statistiku i matematiku i Katedra za računovodstvo i Katedra za ekonomiku i organizaciju preduzeća. Taj naziv je zadržala do maja 1995. godine kada menja dotadašnji naziv u Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment. Na nastavnim disciplinama Katedre angažovano je 35 nastavnika i saradnika, tako da prema broju svojih članova i disciplinama koje joj pripadaju predstavlja najveću katedru na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za šefa Katedre oktobara 2004. godine izabrana je prof. dr Mirjana Petković a za sekretara Ana Aleksic.
 
Predmeti na katedrama
[+]Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
[+]Katedra za statistiku i matematiku
[+]Katedra za ekonomsku teoriju i analizu
[+]Katedra za ekonomsku politiku i razvoj
[+]Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
[+]Katedra za međunarodne ekonomske odnose
Šef katedre: Prof. dr Blagoje Paunović redovni profesor
Sekretar katedre: Kuč Vukašin asistent

Osnovne studije

Poslediplomske studije Delovanje Katedre u području organizovanja naučno-istraživačkog rada
Katedra pokriva najveći deo biznis i menadžment disciplina koje se izučavaju u okviru četiri studijska programa: Menadžment, Marketing, Trgovina, i Turizam i hotelijerstvo. Nastava na ovim smerovima izovodi se uz primenu najsavremenijih metoda u oblasti visokog obrazovanja i interaktivan odnos nastavnika i studenata, a u cilju adekvatne pripreme studenata za njihov budući poziv. Cilj Katedre za poslovnu ekonomiju i menadžment je da putem kvalitetne nastave, primenu savremenih metoda i praćenjem svetskih trenodova u oblasti obrazovanja, poslovne ekonomije i menadžmenta zadrži i ojača lidersku poziciju na tržištu visokoškolskih ustanova u ovoj oblasti.

 Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment od početka vrlo aktivno učestvuje u koncipiranju i realizaciji poslediplomskih studija. Katedra pokriva šest poslediplomskih kurseva: Organizacija i menadžment, Ekonomika biznisa, Marketing, Međunarodni menadžment, Strategijski menadžment, Trgovinski menadžment i Menadžment u turizmu. Takođe, Katedra ima i nekoliko specijalističkih kurseva u okviru kojih se polaznici osposobljavaju za obavljanje konkretnih poslova u organizacijama i rešavanje određenih problema. U područjima koje pokriva Katedra urađene su mnoge kvalitetne magistarske i doktorske teze tako da Katedre ima svoju prepoznatljivu misiju na tržištu akademskog i primenjenog obrazovanja za određene struke.

Tranzicija i privatizacija srpske privrede otvorili su brojne teme i istraživačke projekte nacionalnog i međunarodnog karaktera, na kojima su angažovani mnogi članovi Katedre za poslovnu ekonomiju i menadžment. Njihov doprinos ovim procesima je nesumnjiv i veoma značajan.U proteklom periodu članovi Katedre za poslovnu ekonomiju i menadzment bili su uključeni, preko NICEF-a ili individualno, u izradu brojnih projekata iz oblasti marketinga, menadžmenta i organizacije za potrebe preduzeća iz privrednih i neprivrednih delatnosti u našoj zemlji. Pored toga, članovi Katedre su autori i izvođači brojnih edukativnih i inovacionih kurseva i seminara prema konkretnim zahtevima preduzeća i drugih organizacija i institucija.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
copyright ERC ekof.bg.ac.yu