početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
katedre
računovodstvo i poslovne finansije
statistika i matematika
ekonomska teorija i analiza
ekonomska politika i razvoj
poslovna ekonomija i menadžment
međunarodni ekonomski odnosi
Katedra za ekonomsku politiku i razvoj
Katedra za ekonomsku politiku i razvoj postoji još od prvog katedarskog grupisanja predmeta na Ekonomskom fakultetu posle Drugog svetskog rata. Formirana je pod nazivom Katedra za ekonomiku FNRJ. Krajem pedesetih godina promenjen joj je naziv u Katedra za ekonomsku politiku, a u drugoj polovini osamdesetih proširena je i postaje Katedra za ekonomsku politiku i razvoj. Danas je na nastavnim disciplinama Katedre angažovano 29 nastavnika i saradnika, a od toga je 19 birano za užu naučnu oblast u čijem je određenju Ekonomska politika i razvoj. U dugoj istoriji Katedre izmenjao se veći broj nastavnika u funkciji šefa i saradnika kao sekretara. Oktobra 2004. za šefa Katedre izabran je prof. dr Gojko Rikalović, a za sekretara Emilija Đoković.
Predmeti na katedrama
[+]Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
[+]Katedra za statistiku i matematiku
[+]Katedra za ekonomsku teoriju i analizu
[+]Katedra za ekonomsku politiku i razvoj
[+]Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
[+]Katedra za međunarodne ekonomske odnose
Šef katedre:Prof. dr Biljana Jovanović Gavrilović redovni profesor
Sekretar katedre: Mirjana Gligorić

Osnovne studije

Postdiplomske studije Delovanje Katedre u području organizovanja naučno-istraživačkog rada
Katedra za ekonomsku politiku i razvoj pokriva veoma široko područje izučavanja makroekonomskih tokova i regulacije, imajući u vidu ekonomsku stvarnost naše zemlje. Pored socijalističkog samoodređenja, uvođenje makroekonom-skog nivoa u ekonomsku teoriju i analizu, afirmacija države kao ekonomskog subjekta u tržišnim privredama, prvenstveno njene regulativne funkcije, te sistematskog, sve šireg statističkog obuhvata celine privrednih tokova, učinili su opravdanim grupisanje i međusobnu koordinaciju odgovarajućih teorijskih i primenjenih makroekonomskih disciplina u sastavu Katedre. Sve sa ciljem da se studentima obezbedi kvalitetna nastava, uključe u praćenje svetskih trendova primenom savremenih metoda, te približi, olakša spoznaja i osposobe za aktivnu primenu na ekonomsku stvarnost zemlje.
Aktivnost Katedre na poslediplomskoj nastavi ogledala se i u više desetina magistarskih radova koji su urađeni pod mentorskim rukovodstvom njenih nastavnika. Brojne su doktorske disertacije u kojima su mentori bili sa Katedre za ekonomsku politiku i razvoj. Time je dat značajan doprinos formiranju naučnog kadra u zemlji. Više je kurseva kojima rukovode nastavnici sa Katedre za ekonomsku politiku i razvoj, izvodeći najveći deo nastave. To su aktuelni magistarski kursevi – Aktuarstvo, Bankarski i finansijski menadžment, Fiskalni i monetarani menadžm-ent i upravljanje društvenim delatnostima, Ruralna ekonomija i agrobiznis, Teorija i politika privrednog razvoja.
Ekonomski fakultet je bio i ostao visokoškolska institucija koja je brojnim nitima povezana sa svojim društvenim i ekonomskim okruženjem. Dva su ključna kanala kojima se ta veza ostvarivala i danas se ostvaruje. Najpre on je visokoškolska ustanova otvorena za sve vrhunske poznavaoce disciplina koje spadaju u njegov naučni i stručni delokrug. Druga vrsta povezanosti fakulteta sa okruženjem je rad na projektima za koje je ispoljavan interes od strane okruženja - projekti Ministarstva za nauku i tehnologiju, brojnih drugih ministarstava i organa republike/federacije, te užih teritorijalnih celina, asocijacija ili oni što su ih realizovali konzorcijumi ekonomskih fakulteta/instituta.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
copyright ERC ekof.bg.ac.yu