početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
katedre
računovodstvo i poslovne finansije
statistika i matematika
ekonomska teorija i analiza
ekonomska politika i razvoj
poslovna ekonomija i menadžment
međunarodni ekonomski odnosi
Katedra za ekonomsku teoriju i analizu
Po široko korišćenoj međunarodnoj klasifikaciji Katedra za ekonomsku teoriju i analizu pokriva naučne oblasti, odnosno discipline na kojima počiva univerzitetsko obrazovanje u domenu ekonomije, poslovne ekonomije, te ekonomske statistike i informatike. Ovo se pre svega odnosi na sledeće dve fundamentalne oblasti: mikroekonomiju i makroekonomiju, kao i oblast ekonomskih sistema. Predmeti sa ove katedre u postojećem nastavnom planu su: 1. Osnovi ekonomije, 2. Razvoj i savremena ekonomska misao (Osnovi makroekonomije) Na kraju, ali ne i na poslednjem mestu, sa bitnim konceptima nauke o društvu studenti se upoznaju na predmetu Sociologija sa sociologijom rada.
Predmeti na katedrama
[+]Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
[+]Katedra za statistiku i matematiku
[+]Katedra za ekonomsku teoriju i analizu
[+]Katedra za ekonomsku politiku i razvoj
[+]Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
[+]Katedra za međunarodne ekonomske odnose
Šef katedre: Prof. dr Siniša Zarić redovni profesor
Sekretar katedre: Đorđe Mitrović, asistent 

Razvoj Katedre

Angažovanje Katedre u oblasti postdiplomske nastave Delovanje Katedre u području organizovanja naučno-istraživačkog rada
S razvojem ekonomskih nauka u toku 60-godišnjeg postojanja Fakulteta menjali su se nastavni planovi, pa samim time i struktura Katedre u smislu obuhvata nastavanih disciplina koje su se razvijale u njenim okvirima. Dovoljno je s tim u vezi podsetiti da je ova Katedra od svog nastanka doživela čitav niz transforamcija koje se delimično mogu sagledati i iz promena njenog naziva. Ona se najpre javlja kao Katedra za političku ekonomiju (u periodu od 1947-1966), zatim kao Katedra za opštu ekonomsku teoriju (u vremenu od 1966-1992. ), da bi se, najzad, oformila kao Katedra za ekonomsku teoriju i analizu, pod kojim imenom i danas deluje. Interesantno je podsetiti se da je Katedra za političku ekonomiju... [<...>]

Katedra je uvek pridavala najveći značaj adekvatnom i efikasnom rešavanju pitanja procesa nastave. U tom smislu ona je aktivno učestvovala u pripremama svih dosad donetih planova, nastojeći da u koordinaciji sa drugim katedrama obezbedi na Fakultetu odgovarajući fond teorijskih i analitičih disciplina. U ovom kontekstu ne mogu, a da se ne spomenu imena dva nastavnika koji su krajem pedesetih godina inicirali izučavanje savremene mikroekonomije i makroekonomije na našem Fakultetu.

Reč je o profesorima dr Zoranu Pjaniću, koji je osnovao predmet Teorija i politika cena (danas Teorija cena)... [<...>]

Pored bavljenja pitanjima nastavnog procesa, Katedra je najznačajniji deo energije svojih članova usmeravala i usmerava na naučno-istraživački rad. Verovatno se to može objasniti i činjenicom da je među članovima Katedre uvek bilo pojedinaca koji su svojim naučnim ugledom i stručnim shvatanjima o određenim pitanjima ekonomske teorije pobuđivali pažnju šire stručne i naučne javnosti. Tako je Katedra aprila 1965. godine organizovala raspravu o istorijskom obliku delovanja zakona vrednosti u robnoj proizvodnji svojstvenoj socijalizmu, u kojoj su učestvovali glavni protagonisti različitih shvatanja o ovom složenom i tada u našim naučnim krugovima ključnom teorijskom problemu. U stvari, ova rasprava je na određeni način bila nastava... [<...>]
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
copyright ERC ekof.bg.ac.yu