početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
katedre
računovodstvo i poslovne finansije
statistika i matematika
ekonomska teorija i analiza
ekonomska politika i razvoj
poslovna ekonomija i menadžment
međunarodni ekonomski odnosi
Katedra za statistiku i matematiku

Kako je Ekonomski fakultet matičan u obrazovanju kadrova i za statističke nauke, Katedra u svojim aktivnostima ima višestruke zadatke: objedinjuje mnoge nastavne discipline (na sve četiri godine redovnih studija, kao i na poslediplomskim studijama) iz oblasti kvantitativne analize u ekonomiji: matematike, statistike, informatike, ekonometrije, operacionih istraživanja, demografije, aktuarstva, itd.), razvija metodologiju i primenu svih disciplina u okviru Katedre, obezbeđuje razvoj profesionalnih statističara i dr .... [<...>]

Predmeti na katedrama
[+]Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
[+]Katedra za statistiku i matematiku
[+]Katedra za ekonomsku teoriju i analizu
[+]Katedra za ekonomsku politiku i razvoj
[+]Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
[+]Katedra za međunarodne ekonomske odnose
Šef Katedre: Prof. dr Ljiljana Petrović redovni profesor
Sekretar Katedre: mr Jelena Stanojević

Razvoj Katedre

Angažovanje Katedre u oblasti postdiplomske nastave Delovanje Katedre u području organizovanja naučno-istraživačkog rada
Ime Katedre za statistiku i matematiku postoji od januara 1963, kada je nastala potreba da se predmeti kvantitativne analize u ekonomiji grupišu u jednu katedru, koja će preuzeti brigu o razvoju predmeta i saradnika, pedagoškom pristupu, literaturi itd. U ranijem periodu matematički i statistički predmeti bili su u okviru Katedre za planiranje, statistiku i evidenciju, a od novembra 1951. do januara 1963. u sastavu Katedre za statistiku i ekonomiku preduzeća. Naziv Katedre se nije menjao više od 30 godina, iako je u međuvremenu viseštruko uvećan broj nastavnika i saradnika, kao i nastavnih predmeta, postavljene... [<...>]
U okviru poslediplomskih studija Ekonomskog fakulteta, izvode se magistarski i specijalisticki kursevi kojima rukovode nastavnici Katedre za statistiku i matematiku. Do sada je, po svim nastavnim planovima, upisano preko 500 kandidata (oko 400 za magistarske i oko 100 za specijalisticke studije). Magistarski rad odbranilo je 96 kandidata, a specijalistički 29 - prema tome, ukupno 125 kandidata (ili 25% od ukupnog broja upisanih) zavrsilo je poslediplomske studije na kursevima kvantitativne analize. Tematska područja odbranjenih magistarskih i specijalističkih radova mogu se, čak i u gruboj podeli, klasifikovati u preko 30 različitih područja. Veći broj tema bio je iz oblasti statistike. ... [<...>]
U relativno kratkom roku brzi razvoj naučnih disciplina, brojnih nastavnika i naučnih radnika u oblasti statistike i kvantitativne analize u ekonomiji, sledio je iz dobre osnove i dobre postavke Katedre. Može se s pravom konstatovati da su tu dobru osnovu činili velikani Katedre - profesori Sava Obradović, Gojko Grđić i Branislav Ivanović, koji su svojim znanjem, autoritetom, velikim zalaganjem i organizacionim sposobnostima unapred sagledali i ostvarili decenije razvoja naučnih disciplina, njihove primene i povezanosti naučnih oblasti. Školske 1933/34 godine na Ekonomskom tečaju Kolarčevog narodnog univerziteta u Beogradu dr Sava Obradović je održao predavanja... [<...>]
 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
copyright ERC ekof.bg.ac.yu