početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi
katedre
računovodstvo i poslovne finansije
statistika i matematika
ekonomska teorija i analiza
ekonomska politika i razvoj
poslovna ekonomija i menadžment
međunarodni ekonomski odnosi
Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Katedra za računovodstvo i poslovne finansije je osnovana 1962. godine. Danas je na Katedri angažovano 7 nastavnika i 10 saradnika. Šef Katedre je prof. dr Milorad Ivanišević, a sekretar Savka Vučković. Katedra razvija naučne discipline iz oblasti računovodstva, revizije i poslovno-finansijskog upravljanja. Ove discipline se izučavaju u okviru četrnaest predmeta na osnovnim studijama i osam predmeta na poslediplomskim studijama.
Predmeti na katedrama
[+]Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
[+]Katedra za statistiku i matematiku
[+]Katedra za ekonomsku teoriju i analizu
[+]Katedra za ekonomsku politiku i razvoj
[+]Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
[+]Katedra za međunarodne ekonomske odnose

 

Šef katedre: Prof. dr Radojko Lukić redovni profesor
Sekretar katedre: Dragana Draganac asistent

Osnovne studije

Poslediplomske studije Delovanje Katedre u području organizovanja naučno-istraživačkog rada
Predmeti koji se izučavaju na osnovnim studijama mogu se grupisati u tri grupe: a) obavezni za sve studente, b) obavezni za studente određenih smerova i c) obavezni samo za studente smera za računovodstvo, reviziju i finansijsko upravljanje. Zavisno od usmerenja studenti dobijaju različite nivoe kompetencija iz ovih naučnih disciplina. Studenti osnovnih studija na smeru za računovodstvo, reviziju i finansijsko upravljanje stiču teorijska i praktična znanja neophodna za: pripremanje i prezentovanje internih i eksternih finansijskih izveštaja, finansijsko upravljanje, reviziju finansijskih izveštaja, organizaciju računovodstvenog informacionog sistema i tako dalje. Ova znanja utemeljena su na savremenim dostignućima iz oblasti računovodstva, revizije i finansijskog upravljanja.

 Katedra organizuje poslediplomski kurs Finansijsko-računovodstvena analiza na kojem studenti, osim produbljivanja znanja stečenih na osnovnim studijama, stiču i znanja iz oblasti procene vrednosti preduzeća, vrednovanja za potrebe poreskog bilansiranja, pripremanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, politike dobiti i tako dalje.

Članovi Katedre angažovani su u projektima Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, kao i u projektima Naučno-istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta. Rezultate svog naučno-istraživačkog rada članovi Katedre prezentuju na svim značajnim domaćim kongresima, simpozijumima i savetovanjima, kako računovođa i poslovno-finansijskih eksperata, tako i ekonomista, pa i na kongresima, konferencijama i sličnim stručnim skupovima u inostranstvu. O naučno-istraživačkom radu članova Katedre govori i veliki broj objavljenih naučnih i stručnih radova. U budućnosti Katedra svoju ulogu vidi u daljem akademskom razvoju postojećih kao i novih naučnih disciplina iz svog domena. Pored toga intencija Katedre je i značajnije učešće u profesionalnoj edukaciji računovođa.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
copyright ERC ekof.bg.ac.yu