EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

MULTIVARIJACIONA ANALIZA

 

I CILJ I OSNOVNI SADRŽAJ PREDMETA, NJEGOVO MESTO I ZNACAJ U OBRAZOVANJU STUDENATA

Osnovni cilj i sadržaj predmeta predstavlja kvantitativna statisticka analiza nad više promenljivih istovremeno, što znaci da se u analizu mora ukljuciti i njihovo medusobno (simultano) dejstvo.

Poslednjih godina svedoci smo široke primene metoda multivarijacione analize podataka u skoro svim naucnim oblastima. Dva su osnovna razloga za tako nešto. Prvi, razvoj kompjuterske tehnike i softverskih proizvoda koji su omogucili relativno jednostavnu primenu metoda multivarijacione analize, i drugi, sagledavanje potrebe mnogih naucnih istraživanja da se analiziraju simultane meduzavisnosti izmedu tri ili više promenljivih.

Metode multivarijacione analize primerene su svakom od sledecih ciljeva naucnog istraživanja:

1. Redukcija podataka ili strukturno pojednostavljenje.

2. Sortiranje i grupisanje.

3. Istraživanje zavisnosti izmedu promenljivih.

4. Predvidanje.

5. Konstrukcija hipoteza i testiranje.

 

II STRUKTURA ILI SADRŽAJ PREDMETA

1. Definicija i klasifikacija metoda multivarijacione analize, vrste podataka i merne skale.

2. Multivarijacioni generalni linearni model (ponovljenih merenja): Bartletov test sfericnosti, SSCP (skracenica za suma kvadrata i unakrsnih proizvoda) matrica izmedu grupa, Boksov test jednakosti kovarijacionih matrica, Mohlijev test sfericnosti, Test unutar grupa faktora, Koeficijenti transformacije (M matrica), Multivarijacioni testovi ocenjenih marginalnih sredina.

3. Klaster analiza: Hierarhijska klaster analiza (Principi grupisanja, Dendrogram, Postupak rasporeda ukrupnjavanja, Metoda kompletnog povezivanja, Žakardova mera odstojanja). K-sredina klaster analiza (Principi grupisanja, Inicijalni centri klastera, Finalni centri klastera, Mera rastojanja izmedu centara klastera). Dvostepena klaster analiza (Principi grupisanja, Postupak auto-grupisanja, Distribucija klastera, Profil klastera, Znacajnost promenljivih u klaserima).

4. Diskriminaciona analiza: Model diskriminacione analize, Kolinearnost promenljivih, Korelacija sredina i varijansi po grupama, Homogenost kovarijacione matrice, Znacajnost promenljivih u analizi, Matrica strukture, Stepenasta diskriminaciona analiza, Teritorijalna mapa.

5. Analiza glavnih komponenata: Metoda analize glavnih komponenata, Komunaliteti, Grafikon odrona, Objašnjenost ukupne varijanse, Matrica komponenti, Matrica roriranih komponenti

6. Faktorska analiza: Metode faktorske analize, Komunaliteti, Brtletov test, Kajzer-Majer-Olkinova mera adekvatnosti uzorka, Grafikon odrona, Objašnjenost ukupne varijanse, Matrica komponenti, Matrica roriranih komponenti.

7. Analiza kategorijskih glavnih komponenata: Kvatifikacija, Objašnjenost varijanse, Objektni skorovi, Korelacija promenljivih, Korelacija transformisanih promenljivih, Opterecenja komponenti, Projekcija centroida.

8. Nelinearna kanonicka korelaciona analiza: Marginalne frekvencije, Ponderi, Opterecenje komponenti, Ocenjivanje, Kvantifikacija, Centoidi, Objektni skorovi.

9. Korespodenciona analiza: Normalizacija, Tabela korespodencije, Dimenzionalnost, Dupli dijagram, Profili i odstojanja, Skorovi redova i skorovi kolona.

10. Višestruka korespodenciona analiza: Skorovi objekata, Mere diskriminacije, Kvantifikacije kategorija, Analiza grafikona objektnih skorova, Nestandardne opservacije.

11. Multidimenzionalno skaliranje: Odabiranje broja dimenzija, Mere stresa, Mere prilagodavanja, Finalne koordinate zajednickog prostora.

12. Analiza pouzdanosti: Deskriptivna statistika, Kronbahova alfa, Koeficijenti podeljenog uzorka, Gutmanove donje granice, Paralelni i strikno paralelni modeli

 

III PLAN RADA SA DINAMIKOM IZVOĐENJA NASTAVE PO TEMAMA (DATUMI PREDAVANJA I TEME) u školskoj 2006/2007. godini

Tema rada

Datum obrade

Predavanja
Vezbe

Definicija i klasifikacija metoda multivarijacione analize.

09.X - 13.X

 

Vrste podataka i merne skale.

09.X - 13.X

09.X - 13.X

Multivarijacioni generalni linearni model: Bartletov test sfericnosti, SSCP matrica izmedu grupa.

16.X - 20.X

 

Multivarijacioni generalni linearni model: Boksov test jednakosti kovarijacionih matrica, Mohlijev test sfericnosti, Test unutar grupa faktora.

16.X - 20.X

16.X - 20.X

Multivarijacioni generalni linearni model ponovljenih merenja: Koeficijenti transformacije (M matrica), Multivarijacioni testovi ocenjenih marginalnih sredina.

23.X - 27.X

 

Hierarhijska klaster analiza (Principi grupisanja, Dendrogram, Postupak rasporeda ukrupnjavanja, Metoda kompletnog povezivanja, Žakardova mera odstojanja).

23.X - 27.X

23.X - 27.X

K-sredina klaster analiza (Principi grupisanja, Inicijalni centri klastera, Finalni centri klastera, Mera rastojanja izmedu centara klastera).

30.X - 04.XI

 

Dvostepena klaster analiza (Principi grupisanja, Postupak auto-grupisanja, Distribucija klastera, Profil klastera, Znacajnost promenljivih u klaserima). Analiza više primera iz poslovne prakse (studije slucajeva).

30.X - 04.XI

30.X - 04.XI

Diskriminaciona analiza: Model diskriminacione analize, Kolinearnost promenljivih, Korelacija sredina i varijansi po grupama.

06.XI - 11.XI

 

Diskriminaciona analiza: Homogenost kovarijacione matrice, Znacajnost promenljivih u analizi, Matrica strukture, Stepenasta diskriminaciona analiza, Teritorijalna mapa. Analiza više primera iz poslovne prakse (studije slucajeva).

06.XI - 11.XI

06.XI - 11.XI

Analiza glavnih komponenata: Metoda analize glavnih komponenata, Komunaliteti, Grafikon odrona.

13.XI - 18.XI

 

Analiza glavnih komponenata: Objašnjenost ukupne varijanse, Matrica komponenti, Matrica roriranih komponenti. Analiza više primera iz poslovne prakse (studije slucajeva).

13.XI - 18.XI

13.XI - 18.XI

Faktorska analiza: Metode faktorske analize, Komunaliteti, Brtletov test, Kajzer-Majer-Olkinova mera adekvatnosti uzorka.

20.XI - 25.XI

 

Faktorska analiza: Grafikon odrona, Objašnjenost ukupne varijanse, Matrica komponenti, Matrica roriranih komponenti. Analiza više primera iz poslovne prakse (studije slucajeva).

20.XI - 25.XI

20.XI - 25.XI

Analiza kategorijskih glavnih komponenata: Kvatifikacija, Objašnjenost varijanse, Objektni skorovi, Korelacija promenljivih.

27.XI - 02.XII

 

Analiza kategorijskih glavnih komponenata: Korelacija transformisanih promenljivih, Opterecenja komponenti, Projekcija centroida. Analiza više primera iz poslovne prakse (studije slucajeva).

27.XI - 02.XII

27.XI - 02.XII

Nelinearna kanonicka korelaciona analiza: Marginalne frekvencije, Ponderi, Opterecenje komponenti, Ocenjivanje.

04.XII - 08.XII

 

Nelinearna kanonicka korelaciona analiza: Kvantifikacija, Centoidi, Objektni skorovi. Analiza više primera iz poslovne prakse (studije slucajeva).

04.XII - 08.XII

04.XII - 08.XII

Korespodenciona analiza: Normalizacija, Tabela korespodencije.

11.XII - 15.XII

 

Korespodenciona analiza: Dimenzionalnost, Dupli dijagram.

11.XII - 15.XII

11.XII - 15.XII

Korespodenciona analiza: Profili i odstojanja, Skorovi redova i skorovi kolona.

18.XII - 22.XII

 

Višestruka korespodenciona analiza: Skorovi objekata, Mere diskriminacije .

18.XII - 22.XII

18.XII - 22.XII

Višestruka korespodenciona analiza: Kvantifikacije kategorija, Analiza grafikona objektnih skorova.

25.XII - 29.XII

 

Višestruka korespodenciona analiza: Nestandardne opservacije. Analiza više primera iz poslovne prakse (studije slucajeva).

25.XII - 29.XII

25.XII - 29.XII

Multidimenzionalno skaliranje: Odabiranje broja dimenzija, Mere stresa.

01.I - 05.I

 

Multidimenzionalno skaliranje: Mere prilagodavanja, Finalne koordinate zajednickog prostora. Analiza više primera iz poslovne prakse (studije slucajeva).

01.I - 05.I

01.I - 05.I

Analiza pouzdanosti: Deskriptivna statistika, Kronbahova alfa, Koeficijenti podeljenog uzorka.

08.I - 12.I

 

Analiza pouzdanosti: Gutmanove donje granice, Paralelni i strikno paralelni modeli. Analiza više primera iz poslovne prakse (studije slucajeva).

08.I - 12.I

08.I - 12.I

 

IV OBLICI I NACIN RADA NA PREDMETU

Na predavanjima se vrši upoznavanje sa principima i postupkom multivarijacionih analiza u racunskom centru uz upotrebu statistickog softvera SPSS.

Na vežbama se vrši rešavanje složenih zadataka, uz pomoc primene naucene statisticke aparature, kako bi studenti razumeli dato gradivo, koje bi kasnije u praksi mogli da primene. Posebna pažnja se posvecuje rešavanju realnih primera iz poslovne prakse, gde se modeliranje vrši u racunskom centru pomocu statistickog softvera SPSS.

 

V NACIN OCENJIVANJA NA PREDMETU

Ispit se polaže u racunskom centru gde se vrši modeliranje odgovarajuce multivarijacione analize. Na formiranje konacne ocene uzimaju se u obzir i aktivnosti studenata na predavanjima i vežbama, kao i prezentacije studije slucajeva (analiza primera iz prakse).

 

VI LITERATURA

Zlatko Kovacic (1998). Multivarijaciona analiza . Beograd: Ekonomski fakultet.

Dodatna literatura

Manly, B.F.J. (1991). Multivariate Statistical Methods - A Primer . London: Chapman and Hall.
Mardia, K.V., Kent, J.T. i Bibby, J.M. (1979). Multivariate Analysis . London: Academic Press.
SPSS (2003). SPSS Advanced Models 12.0 . Chicago: SPSS Inc.

 

VII PODACI O NASTAVNICIMA I SARADNICIMA NA PREDMETU

dr Vladimir Vasic, docent

prijem studenata: ponedeljak 10-12.

kabinet 602, telefon 3021-150, e-mail: drvasic@yubc.net