METODE EKONOMSKE ANALIZE

Godina i semestar: II godina, II semestar
Smer: EKONOMSKA ANALIZA I POLITIKA
Status predmeta: obavezan na smeru
Fond časova: 60 + 30


CILJ I OSNOVNI SADRŽAJ PREDMETA, NJEGOVO MESTO I ZNAČAJ U OBRAZOVANJU STUDENATA

Predmet se bavi metodološkim postupcima ekonomske analize. Izučavajući ovu disciplinu nastavnici i studenti treba da pronađu odgovore na pitanje kako objasniti i spoznati ekonomske/društvene fenomene. Pored istraživanja razvoja metoda na osnovu dve vladajuće paradigme u ekonomskoj nauci, na predmetu je posebna pažnja posvećena i metodološkim novinama u okviru heterodoksnih ekonomskih teorija. Predmet treba da osposobi studente da svaku ekonomsku pojavu izučavaju sa aspekta teorije i metoda (metod i sadržaj su neodvojivi) kroz znalačko iščitavanje relevantne ekonomske literature kako bi, ovladavši metodološkim oruđima, bili u stanju da sagledaju i savremene aspekte izučavanih pojava.


STRUKTURA ILI SADRŽAJ PREDMETA

U strukturi predmeta dominiraju metod istraživanja i tumačenja ekonomskih zakonitosti i kategorija. Kao podsistem metoda društvenih nauka koriste se principi i faze opšteg metoda naučnog istraživanja. Apostrofira se metod analitičke – kvalitativne analize koji se koristi u društvenim naukama (pristup, postupak, verifikacija), ali u delimično izmenjenom obliku prilagođenom prirodi ekonomskih fenomena. Polazeći od teorijsko-filozofske osnove naučnog metoda, posebno su istaknuta obeležja metoda ekonomske analize i osnovni metodološki pravci u ekonomiji. Domet i ograničenja kvantitativnih metoda proučavaju se i kroz njihovu evaluaciju i primenu u istraživanjima heterodoksije. Osnovni metodološki pravci u ekonomiji istražuju se kroz analizu doprinosa dominantnih ekonomskih škola, odnosno u širem kontekstu metaekonomskih teorija. Pregled različitih aspekata metodoloških rasprava pokriva relevantna dostignuća u filozofiji nauke uopšte, ali i sporna pitanja logičke konzistentnosti (problem uvek aktuelnih kontroverzi) kojima obiluje metodologija ekonomskih nauka. Njihov cilj nije taksativno nabrajanje suštinskih pitanja povodom kojih postoje razmimoilaženja teoretičara ekonomije, već pokušaj rasvetljavanja kontroverzi apostrofiranjem metodoloških aspekata analiziranih problema. Polazeći od načela neodvojivosti metode i sadržaja, značajan deo predmeta posvećen je izučavanju prirode i suštine objašnjavanja i ekspliciranja osnovnih fenomena i zakonitosti ekonomskih procesa. Posebno se analizira primenjivost metoda razvijenih pod okriljem drugih disciplina u ekonomiji (čime potenciramo komunikaciju ekonomije i drugih nauka) i proučavanje onih fenomena koji nisu (ekskluzivno) ekonomskog karaktera, što može doprineti usavršavanju metodologije ekonomskog istraživanja i samog predmeta – metoda ekonomske analize.

PLAN RADA SA DINAMIKOM IZVOĐENJA NASTAVE PO TEMAMA

 

Termini predavanja i vežbi

Tematske celine

Prva nedelja (4+2)

Teorijsko filozofske osnove naucnog metoda – uvod u metode analize.

Nauka, metod i sistem naucnog mišljenja.

Pojam naucne istine – istina kao cilj naucnog istraživanja.

Metode zakljucivanja.

Druga nedelja (4+2)

Naucno-istraživacki programi/linije istraživanja.

Kunova paradigma.

Lakatoševi naucno-istraživacki programi.

Treca nedelja (4+2)

Metodologija versus istorija.

Poperovo nacelo falsifikovanja.

Metodološki monizam i njegove konsekvence.

Cetvrta nedelja (4+2)

Karakter metoda ekonomske analize.

Kvalitativne i kvantitativne metode u ekonomiji.

Empirijska istraživanja, kvantitativni metodi i modeli u ekonomiji.

Peta nedelja (4+2)

Razvoj ekonomske analize i osnovni metodološki pravci u ekonomiji.

Metaekonomske teorije.

Klasicna i neoklasicna ekonomija.

Kritika vulgarne ekonomije i socijalisticke apologetike

Šesta nedelja (4+2)

Heterodoksne ekonomske teorije (neorikardijanska, austrijska, postkejnzijanska, marksisticka, radikalna, institucionalisticka).

Sedma nedelja (4+2)

Istorija i predistorija ekonomske metodologije.

Mainstream XX veka: ultraempirizam, apriorizam, povratak esencijalizmu.

Osma nedelja (4+2)

Pozitivna i normativna ekonomska nauka.

Metodološke versus vrednosne procene

Ekonomista kao tehnokrata

Deveta nedelja (4+2)

Metodološka ocena neoklasicne ekonomske teorije.

Teorija ponašanja potrošaca.

Opšta teorija ekonomske ravnoteže

Deseta nedelja (4+2)

Kapital u ekonomskoj teoriji.

Teorija marginalne produktivnosti.

Jedanaesta nedelja (4+2)

Teorija firme.

Postulat racionalnosti.

Dvanaesta nedelja (4+2)

Kriza moderne ekonomske nauke.

Trinaesta nedelja (4+2)

Uspon institucionalizma.

Primenjena ekonometrija.

Cetrnaesta nedelja (4+2)

Petnaesta nedelja (4+0)

Prodor metodologije drugih disciplina u ekonomsku nauku.

Metod ekonomske analize kao imperijalni metod.

Petnaesta nedelja (0+2)

Repetitorij

 

OBLICI I NAČIN RADA NA PREDMETU

Predavanja na predmetu realizuju jedan redovni profesor i jedan docent.
Svaki čas predavanja sadrži eksplikaciju teme koja je posebno ilustrovana analizom stavova iz relevantne ekonomske literature.
Časovi vežbi sadrže kratku eksplikaciju teme kroz osvežavanje gradiva i diskusije, podržanu analizom primera iz literature, ali i problema iz savremenog sveta koji zahtevaju produbljeno razumevanje.
Studentima će na časovima vežbi biti omogućeno da samostalno ili u grupama prezentiraju određene teme.
Na časovima su česti kratki testovi čiji je cilj da upute studenta na samostalno promišljanje nastavnih sadržaja, a da istovremeno podstaknu njihov aktivan odnos prema fenomenima sveta koji ih okružuje.


NAČIN OCENJIVANJA NA PREDMETU

Ispit na predmetu Metode ekonomske analize se polaže usmeno. Nastavnici razmatraju mogućnost polaganja putem testa. Opredeljenje će zavisiti od iskustva koje se stekne na kolokvijumu koncipiranom na navedeni način.

Na ispitu se vrednuju:
a) aktivno učešće u nastavi i njeno redovno pohađanje – do 10 poena;
b) kolokvijum (planiran za kraj aprila/početak maja meseca) – do 20 poena;
c) pristupni ili seminarski rad – do 15 poena;
d) poznavanje ispitne materije (ispit) – do 55 poena.


LITERATURA

a) Obavezna

M.Blaug, The Methodology of Economics, Cambridge (USA), 1994. (prevod na srpski u pripremi


b) Dopunska

1. R. Aničić, S. Zarić, Metode ekonomske analize, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005. (u pripremi).
2. Časopis: Journal of Economic Methodology, (urednik Mark Blaug), University of Amsterdam, ISSN 1350 – 178 X.
3. Odabrani tekstovi na sajtu predmeta:
www.ekof.bg.ac.yu (izabrati Studentski servis i Page Down do Metode ekonomske analize)
ili direktno na sajt predmeta:
www.ekof.bg.ac.yu/predmet/MEAPODACI NASTAVNICIMA I SARADNICIMA NA PREDMETU


Nastavnici: 1. Prof. dr Siniša Zarić
prijem studenata
vreme: sreda, 08,30 –10,30
kabinet: 417
tel: 3021-147
E-mail: sinisa@one.ekof.bg.ac.yu

2. Dr Slavica Manić, docent
prijem studenata
vreme: sreda, 12 - 14
kabinet: 627
tel. 3021-039
E-mail: slavica@one.ekof.bg.ac.yu