KVANTITATIVNE FINANSIJE

Predavači: dr. Dejan Šoškić i dr. Branko Urošević
45+30 časova


Osnovni cilj predmeta Kvantitativne finansije je da upozna studente koji žele da se profesionalno ili akademski bave finansijama sa primenama metoda Finansijske ekonomije u finansijskoj praksi, pre svega u korporacijskim finansijama. Naglasak u ovom kursu je pre svega na primeni cuvene teorije CAPM i metoda za procenu vrednosti opcija na razumevanje problema strukture kapitala, agencijske teorije, i savremenih kvantitativnih metoda za procenu vrednosti kompanija i složenih korporacijskih hartija od vrednosti. Dobro razumevanje ovog kursa obezbeđuje zaintesovanim studentima najbolju moguću pripremu u slučaju da žele da se zaposle u nekoj banci ili kompaniji u širokoj lepezi zanimanja, kao i ukoliko žele da nastave školovanje nastave na International Masters in Quantitiative Finance (www.seccf.org) programa Ekonomskog fakulteta u Beogradu ili na nekom drugom elitnom magistaskom ili doktorskom programu iz finansija u inostranstvu.


Predmet Kvantitativne finansije će sadržati sledeće teme:

1. Ravnotežna procena dugoročnih rizičnih hartija od vrednosti. Dinamičko kompletiranje tržišta (3+2 časa)
2. Primena na binomialni metod procene vrednosti opcija (3+2 časa)
3. Primena na Black-Scholes metod procene vrednosti opcija. (3+2 časa)
4. Put-Kol paritet (3+2 časa)
5. Uvod u teoriju kapitalne strukture preduzeća. Modigliani-Miller teorema I i II (bez rizika) (3+2 časa)
6. Modigliani-Miller teorema I i II (u uslovima rizika). (3+2 časa)
7. Modigliani-Miller teorema III (3+2 časa)
8. Tradeoff teorija. Miller teorema (3+2 časa)
9. Druge teorije kapitalne strukture (problem agencije, itd) (3+2 časa)
10. Dva metoda procene vrednosti kompanija (APT i WACC) (3+2 časa)
11. Primeri valuacije kompanija (3+2 časa)
12. Procena vrednosti korporativnih i suverenih rizičnih obveznica. Spread. Bonitet (3+2 časa)
13. Procena vrednosti varanta (3+2 časa)
14. Procena vrednosti konvertibilnih obveznica preduzeća (3+2 časa)
15. Vrednost pod rizikom (Value at Risk) (3+2 časa)


Ocena za kurs će se sastojati iz sledećih elemenata:

a) Prisutstvo i aktivnost na času: 10%
b) Domaći zadaci: 30%
c) Kolokvijum: 20%
d) Završni ispit (pismeni): 40%

Kao udžbenik će se koristiti skripata prof. Branka Uroševića iz Kvantitativniih finansija kao i eventualne dopunske literature.