INTERNI OBRAČUN

SMER RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, OPCIONA GRUPA: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, IV GODINA, OSMI SEMESTAR, FOND ČASOVA 60+30


I CILJ PREDMETA

Predmet Interni obračun fokusira se na interni život preduzeća. Apostrofiraju se osnovne pretpostavke i principi pravilnog ustrojstva i uspešnog sprovođenja obračuna troškova i učinaka u proizvodnom preduzeću, njegove najvažnije organizacione komponente (kontni plan i dokumentacija o troškovima i učincima), kao i njegovo funkcionisanje. Pri tome posebno akcentiranje ustrojstva celishodnih kontnih planova od fundamentalnog je značaja, s obzirom na to da se izborom računa u kontnom planu preduzeća definiše struktura ciljnih podataka. Time je, u najvećoj meri determinisana i ukupna iskazna moć računovodstvenog informacionog sistema. Relevantna znanja iz predmeta Interni obračun treba da doprinesu da se studenti osposobe da, kroz kreiranje optimalnih organizacionih rešenja, uspešno ustroje i efikasno sprovode odnosni obračun u preduzeću.

II SADRŽAJ PREDMETA

Opšta pitanja internog obračuna
Pojam, zadaci i predmet internog obračuna. Učesnici u sprovođenju internog obračuna. Pretpostavke i principi za pravilno ustrojstvo i uspešno sprovođenje internog obračuna.

Organizacione komponente internog obračuna
Kontni plan kao putokaz u radu svih učesnika u internom obračunu. Kontni okvir kao zajednička osnova za izradu kontnih planova. Kreiranje kontnog plana – postupci i determinišući faktori. Dokumentacija u internom obračunu. Kreiranje celishodnih internih obrazaca kao potencijalnih dokumenata. Cirkulacija knjigovodstvenih dokumenata. Vrste dokumenata. Šifriranje dokumenata.

Funkcionisanje internog obračuna
Obuhvatanje vrsta troškova. Obuhvatanje troškova materijala. Trebavanje materijala kao osnovica za obuhvatanje troškova materijala. Izdavanje trebovanog materijala. Obrada trebovanja materijala u materijalnom knjigovodstvu. Obračun troškova zarada (plata) izrade. Radna lista kao osnovica za obuhvatanje troškova rada. Obrada radnih lista u odeljenju za obračun zarada. Obračun troškova amortizacije. Obuhvatanje ostalih vrsta primarnih troškova. Obuhvatanje sekundarnih troškova. Konačan obračun nosilaca troškova.

Organizaciono ustrojstvo pogonskog knjigovodstva (organizacioni odnos između pogonskog i finansijskog knjigovodstva)
Zajedničko finansijsko i pogonsko knjigovodstvo. Samostalno pogonsko knjigovodstvo. Samostalno-izdvojeno pogonsko knjigovodstvo. Samostalno-izolovano pogonsko knijgovodstvo. Tabelarno statistički postupci u pogonskom knjigovodstvu.

Podaci pogonskog knjigovodstva i utvrđivanje periodično poslovnog rezultata
Suština i varijante metode troškova prodatih učinaka. Suština, varijante i koncepcija metode ukupnih troškova.

III PLAN RADA NA PREDMETU

Predavanja: 

TEMA RADA

DATUM OBRADE

Pojam, zadaci i predmet internog obracuna.

Prva nedelja

Pretpostavke i principi ustrojstva i sprovodenja internog obracuna

Druga nedelja

Organizacione komponente internog obracuna. Kontni okvir kao zajednicka osnova za izradu kontnih planova.

Treca nedelja

Kontni plan i njegovo ustrojstvo. Postupci kreiranja i determinišuci faktori.

Cetvrta nedelja

Kontni plan pogonskog knjigovodstva. Definisanje horizontalne i vertikalne dimenzije.

Peta nedelja

Interni obrasci kao potencijalni dokumenti. Principi kreiranja celishodnih obrazaca.

Šesta nedelja

Dokumentacija u internom obracunu. Cirkulacija knjigovodstvenih dokumenata. Vrste i šifriranje dokumenata.

Sedma nedelja

Funkcionisanje internog obracuna-kroz prizmu uloge i znacaja pojedinih ucesnika, kao izvora dokumentacije odnosno relevantnih podataka o troškovima i ucincima.

Osma, deveta i deseta nedelja

Organizacioni odnos izmedu pogonskog i finansijskog knjigovodstva-uslovljenost organizacionih rešenja tipom kontnih okvira.

Jedanaesta nedelja

Suština i funkcionisanje zajednickog finansijskog i pogonskog knjigovodstva.

Dvanaesta nedelja

Suština i funkcionisanje samostalnog-izdvojenog pogonskog knjigovodstva.

Trinaesta nedelja

Suština i funkcionisanje samostalnog-izolovanog pogonskog knjigovodstva

Cetrnaesta nedelja

Podaci pogonskog knjigovodstva i utvrdivanje periodicnog poslovnog rezultata. Suština i varijante metode troškova prodatih ucinaka. Suština, varijante i koncepcije metode ukupnih troškova

Petnaesta nedelja

 

 Vežbe:

 

TEMA RADA

DATUM OBRADE

Uvod u interni obracun.

Prva nedelja

Pretpostavke i principi ustrojstva i sprovodenje internog obracuna

Provera znanja studenata.

Druga nedelja

Organizacione komponente internog obracuna.

Primeri iz prakse preduzeca.

Treca nedelja

Kontni plan preduzeca. Kreiranje horizontalne i vertikalne dimenzije kontnog plana preduzeca.

Analiza primera iz prakse.

Cetvrta nedelja

Kontni plan pogonskog knjigovodstva. Kreiranje analitickog kontnog plana pogonskog knjigovodstva.

Primer iz prakse.

Peta nedelja

Kreiranje internih obrazaca kao potencijalnih dokumenata.

Provera znanja studenata

Šesta nedelja

Dokumentacija u internom obracunu.

Primeri iz prakse.

Sedma nedelja

Obuhvatanje troškova materijala (trebovanje materijala kao osnovica, izdavanje trebovanog materijala, obrada trebovanja u materijalnom knjigovodstvu).

Osma nedelja

Obuhvatanje troškova zarada (radna lista kao osnovica, obrada radnih lista u odeljenju za obracun zarada)

Deveta nedelja

Provera znanja studenata.

Deseta nedelja

Organizaciono ustrojstvo pogonskog knjigovodstva.

Provera znanja.

Jedanaesta nedelja

Zajednicko pogonsko i finansijsko knjigovodstvo.

Primer iz prakse.

Dvanaesta nedelja

Samostalno-izdvojeno pogonsko knjigovodstvo.

Primeri iz prakse.

Trinaesta nedelja

Samostalno-izolovano pogonsko knjigovodstvo.

Primeri iz prakse.

Cetrnaesta nedelja

Suština i funkcionisanje, varijante i koncepcije metoda utvrdivanja periodicnog poslovnog rezultata.

Provera znanja kroz primere.

Petnaesta nedelja

 

IV NAČIN RADA NA PREDMETU

Predavanja na predmetu Interni obračun predstavljaju kombinaciju sledećih oblika rada:
- teorijsko izlaganje;
- analiza slučajeva iz prakse i rešavanje problema sa interpretacijom rešenja;
- diskusije sa studentima na izloženu temu:
- eseji studenata.

Vežbe predstavljaju kombinaciju sledećih oblika rada:
- osveženje gradiva;
- analiza slučajeva iz prakse preduzeća;
- diskusije (postavljanje problema, sagledavanje mogućih rešenja problema i tumačenje dobijenih rezultata);
- periodična provera znanja studenata.


V OCENJIVANJE STUDENATA


Ocenjuju se sledeći oblici rada studenata:
- kolokvijumi i učešće u radu na časovima predavanja i vežbi;
- usmeni ispit.


Konačna ocena se izvodi iz ostvarenih ocena na usmenom ispitu i rezultata sa kolokvijuma i drugih oblika učešća studenata na časovima predavanja i vežbi. U izvođenju konačne ocene na ispitu prosečna ocena sa kolokvijuma i ostalih oblika učešća studenata u nastavi ima korektivnu ulogu (relativno učešće do 20%).


VI LITERATURA

Jablan Stefanović dr Radmila, Interni obračun, Ekonomski fakultet, Beograd, 2003.


VII NASTAVNICI I SARADNICI NA PREDMETU

Nastavnik: dr Radmila Jablan Stefanović
Vreme prijema studenata: sreda, 14-16 časova
Kabinet: 620
Tel.u kabinetu 3021 139