FRANCUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE I/II (23STJ)
Fond časova : 60 + 60

CILJEVI I SADRŽAJ PREDMETA

Uspešno savladan program predmeta Francuski jezik za ekonomiste I/II treba da omogući da studenti, budući diplomirani ekonomisti, steknu odgovarajuće jezičke kompetencije koje su neophodne ne samo za uspešno obavljanje poslova u njihovoj struci, već i za svoje dalje (samo)obrazovanje i (samo)usavršavanje. Prvenstveni cilj programa je, dakle, sticanje specifičnih komunikativnih kompetencija iz oblasti poslovnog jezika, ali i dostizanje takvog nivoa poznavanja francuskog jezika koji omogućuje da se studenti samostalno služe stranom literaturom i da taj način prate značajna dostignuća u oblasti ekonomske prakse i ekonomske nauke.

Da bi se dostigao ovaj cilj, nastava na predmetu koncipirana je na temelju principa koji važe u oblasti nastave jezika u funkciji struke, tj. jezika za specifične ciljeve (français fonctionnel). To znači da jezičku građu koja se obrađuje čini korpus izvornih ili delimično prerađenih tekstova u kojima se razmatraju neke od ključnih tema iz oblasti ekonomije. Oni su uvek praćeni objašnjenjima novouvedenih stručnih pojmova i termina, kao i nizom vežbanja koje su u funkciji usvajanja ekonomskog vokabulara i najfrekventnijih gramatičkih konstrukcija karakterističnih za poslovni francuski jezik, ali i za diskurs ekonomske nauke uopšte.

OBLICI I NAČIN RADA

Obnavljanje, sistematizacija i ujednačavanje već stečenih znanja.
Postepeno uvođenje u one segmente gramatičke i leksičke građe koji su karakteristični za francuski poslovni jezik.
Razvijanje sposobnosti razumevanja teksta, kao i sposobnosti definisanja stručnih pojmova kroz upotrebu sinonima i antonima.
Prevođenje kraćih ekonomskih tekstova s francuskog na srpski.
Razvijanje sposobnosti numeričkog izražavanja.
Interpretacija vizuelnih podataka datih posredstvom grafikona i tabela.
Razvijanje komunikativne kompetencije kroz konverzaciju i simulaciju nekih od karakterističnih situacija vezanih za posao budućih ekonomista.
Uvežbavanje najfrekventnijih retoričkih formi koje predstavljaju odraz strukture mišljenja u oblasti ekonomskih nauka.
Kontinuirana provera rada studenata.

PLAN RADA

(U proseku po dva časa za svaku od navedenih oblasti iz gramatike, tj. ukupno 44 časova):
Les articles
Les adjectifs et les pronoms démonstratifs
Les adjectifs et les pronoms possessifs
Les adjectifs et les pronoms indéfinis
Les pronoms personnels
Les pronoms relatifs
Le présent
L’infinitif
Le participe présent, le gérondif et l’adjectif verbal
Les temps du passé
Le discours indirect
Le conditionnel
Les temps du futur
L’expression de l’hypothèse et de la condition
L’expression du but
L’expression de la comparaison
Le subjonctif
La forme passive
L’expression du temps
L’expression de l’opposition
L’expression de la concession
L’expression du but
(U proseku po četiri časa za svaku od navedenih tematskih celina, tj.ukupno 70 časova):
1. Université: ou trouver l’argent ?
2. Le travail
3. Le monde du travail
4. Le Problème du chômage
5. Gravelines
6. Troc ou emploi de monnaie
7. La Monnaie
8. Engager une conversation téléphonique
9. Entreprise. SA. SARL.
10. Investissement.
11. Mieux gérer son temps
12. Les activités touristiques : un atout décisif pour la balance des paiements
13. Les services
14. La population française au XX siècle
15. Une Europe sans frontières

Test I / Test II
Kolokvijum (ukupno 6 časova)

NAČIN OCENJIVANJA NA PREDMETU:

Predispitna obaveza: polaganje dva testa (kraj I i početak II semestra) ili kolokvijum sredinom drugog semestra.
Aktivnost na času: 25 % od ukupne ocene
Testovi ili kolokvijum: 25 % od ukupne ocene
Ispit (pismeni i usmeni deo) 50% od ukupne ocene


LITERATURA:
M. Džunić-Drinjaković, Francuski za ekonomiste, Ekonomski fakultet, Beograd 1998.

NASTAVNIK:
Džunić-Drinjaković dr Marija