FRANCUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE IV (35STJ)

Fond časova : 30 + 30
Smerovi : Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina, Marketing, Trgovina, Turizam i hotelijerstvo, Menadžment


CILJ I SADRŽAJ PREDMETA


Program predmeta Francuski jezik za ekonomiste IV treba da omogući da studenti steknu odgovarajuće jezičke kompetencije koje su neophodne ne samo za uspešno obavljanje poslova u njihovoj struci, već i za svoje dalje (samo)obrazovanje i (samo)usavršavanje u oblasti kojom će se baviti (spoljna trgovina, marketing, turizam i hotelijerstvo, menadžment, bankarstvo i osiguranje). Cilj programa je, dakle, podizanje nivoa već stečenih komunikativnih kompetencija iz oblasti poslovog jezika, sa težištem na ovladavanju specifičnom terminologijom iz oblasti za koju se studenti specijalizuju.

Da bi se dostigao ovaj cilj, nastava na predmetu koncipirana je prevashodno na temelju principa koji važe u oblasti nastave francuskog jezika u funkciji struke, tj. jezika za specifične ciljeve (français fonctionnel). To znači da jezičku građu koja se obrađuje čini korpus izvornih ili delimično prerađenih tekstova u kojima se razmatraju neke od ključnih tema iz oblasti spoljne trgovine, marketinga, turizma, menadžmenta i bankarstva. Oni su uvek praćeni objašnjenjima novouvedenih stručnih pojmova i termina, kao i nizom vežbanja koje su u funkciji usvajanja ekonomskog vokabulara i najfrekventnijih gramatičkih konstrukcija karakterističnih za francuski poslovni jezik.


OBLICI I NAČIN RADA

Selektivno obnavljanje i obrada gramatičke građe u funkciji usvajanja struktura karakterističnih za diskurs ekonomske struke. Dalje razvijanje sposobnosti razumevanja složenijih jezičkih struktura koje se pojavljuju u tekstovima i njihova primena u usmenoj komunikaciji. Vežbanja koja imaju za cilj razvijanje komunikativne kompetencije : simulacija poslovnih sastanaka, intervjua, diskusija itd. Prevođenje sa srpskog na francuski. Sastavljanje rezimea. Pisanje kraćih sastava na zadatu temu iz oblasti relevantnih za određeni smer. Ovladavanje formama logičnog povezivanja iskaza u okviru jednog pasusa; organizovanje pasusa u koherentan tekst, strukturiranje teksta kroz uvod, razradu i zaključak.

PLAN RADA: u proseku četiri časa za jednu tematsku celinu:

1. Réussir la transition
2. De Bretton-Woods au système actuel
3. La BERD : une banque pour l’Est
4. Les cartes de paiement
5. Financement de l’investissement
6. Les multinationales
7. Trouver les bons créneaux
8. La publicité
9. Théorie et modèles d’acheteurs
10. Le marketing
11. Les choix de marketing
12. Cycle de vie

Kolokvijum.

NAČIN OCENJIVANJA NA PREDMETU:

Predispitna obaveza: polaganje dva testa (kraj I i početak II semestra) ili kolokvijum u II semestru.
Aktivnost na času: 25 % od ukupne ocene.
Testovi ili kolokvijum: 25 % od ukupne ocene.
Ispit (pismeni i usmeni deo) 50% od ukupne ocene.

LITERATURA:
M. Džunić-Drinjaković, Francuski za ekonomiste, Ekonomski fakultet, Beograd 1998.

NASTAVNIK:
Džunić-Drinjaković dr Marija