FRANCUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE III (35STJ)

Fond časova: (30 + 30)
Predmet se sluša na trećoj godini studija (dva semestra) na smerovima Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina, Marketing, Trgovina, Turizam i hotelijerstvo, Menadžment, dok se na smeru Bankarstvo i osiguranje sluša na IV godini studija, takođe u oba semestra).


CILJEVI I SADRŽAJ

Uspešno savladan program predmeta Francuski jezik za ekonomiste III treba da omogući da studenti steknu odgovarajuće jezičke kompetencije koje su neophodne ne samo za uspešno obavljanje poslova u njihovoj struci, već i za svoje dalje (samo)obrazovanje i (samo)usavršavanje u oblasti kojom će se baviti (spoljna trgovina, marketing, turizam i hotelijerstvo, menadžment, bankarstvo i osiguranje). Cilj programa je, dakle, podizanje nivoa već stečenih komunikativnih kompetencija iz oblasti poslovog jezika, sa težištem na ovladavanju specifičnom terminologijom iz oblasti za koju se studenti specijalizuju.

Da bi se dostigao ovaj cilj, nastava na predmetu koncipirana je prevashodno na temelju principa koji važe u oblasti nastave francuskog jezika u funkciji struke, tj. jezika za specifične ciljeve (français fonctionnel). To znači da jezičku građu koja se obrađuje čini korpus izvornih ili delimično prerađenih tekstova u kojima se razmatraju neke od ključnih tema iz oblasti spoljne trgovine, marketinga, turizma, menadžmenta i bankarstva. Oni su uvek praćeni objašnjenjima novouvedenih stručnih pojmova i termina, kao i nizom vežbanja koje su u funkciji usvajanja ekonomskog vokabulara i najfrekventnijih gramatičkih konstrukcija karakterističnih za francuski poslovni jezik.


OBLICI I NAČIN RADA:

Selektivno obnavljanje i obrada građe relevantne za diskurs francuskog poslovnog jezika. Pored prevođenja tekstova sa srpskog na francuski (version), prevoćenje kraćih tekstova i sa srpskog na francuski (thème). Razni oblici usmene komunikacije u poslovanju: zakazivanje poslovnih sastanaka, organizovanje seminara i poslovnih putovanja, pregovori i diskusije; simulacije ovakvih situacija. Pismena komunikacija: uvod u poslovnu korespondenciju, Upit, circular, porudžbina, reklamacija, ponuda, uslovi plaćanja i isporuke. Ček, menica, akreditiv.

PLAN RADA
(U proseku četiri časa za jednu tematsku celinu, tj. ukupno 40 časova).

1. Commerce extérieur
2. Epargner ou dépenser.
3. Les stratégies de développement
4. De la prospérité à l’insécurité
5. Les mystères de l’inflation du XX siècle
6. Banque
7. Les rouages contemporains du crédit
8. Les comptes en banque
9. Bourse
10. Tendances de l’économie mondiale
Poslovna korespondencija: ukupno 20 časova

Présentation de la lettre commerciale
L’entrée en relation
Télégramme et télex
Circulaire
Lettres relatives à l’offre et à la demande
Commande
Lettres de réclamation
Incoterms
Modalités de transport
Conditions de paiement
Les règlements dans le commerce (chèque, virement bancaire, lettre de change)

NAČIN OCENJIVANJA NA PREDMETU:

Predispitna obaveza: polaganje dva testa (kraj I i početak II semestra) ili kolokvijum u II semestru.
Aktivnost na času: 25 % od ukupne ocene.
Testovi ili kolokvijum: 25 % od ukupne ocene.
Ispit (pismeni i usmeni deo) 50% od ukupne ocene.

LITERATURA:
M. Džunić-Drinjaković, Francuski za ekonomiste, Ekonomski fakultet, Beograd 1998.

NASTAVNIK:
Džunić-Drinjaković dr Marija