FINANSIJSKO PRESTRUKTUIRANJE PREDUZEĆA

CILJ I OSNOVNI SADRŽAJ PREDMETA, NJEGOVO MESTO I ZNAČAJ U OBRAZOVANJU STUDENATA

Osnovni cilj predmeta je da pruži uvid u kompleksnu problematiku transakcija restrukturiranja preduzeća i da razvije sposobnosti ocene strategijske potrebe za restrukturiranjem i efekata pojedinih transakcija restrukturiranja na vrednost preduzeća.

U okviru predmeta obrađuju se pitanja vezana za pojedine oblike poslovnog restrukturiranja preduzeća, uključujući i merdžere i akvizicije, kao i raznovrsni oblici finansijskog restrukturiranja preduzeća. Prilikom razmatranja svakog od oblika restrukturiranja ističu se strategijski i finansijski aspekti pojedinih transakcija restrukturiranja u cilju potpunog razumevanja njihovog uticaja na vrednost preduzeća. Sadržaj predmeta predstavlja razrada pitanja: ekonomske i strategijske suštine restrukturiranja; načina procene isplativosti različitih transakcija restrukturiranja u skladu sa strategijom preduzeća; načina identifikacije i merenja potencijalnih koristi restrukturiranja; razmatranja i ocene internih i eksternih prilika i ograničenja finansiranja; uloge menadžera i mehanizama korporativnog upravljanja u procesima restrukturiranja; efekata transakcija restrukturiranja na akcionare, ostale učesnike u procesu i ekonomiju u celini i sl. Fokus predmeta je na interakciji strategijskog planiranja, planiranja i upravljanja vrednošću, finansijskih strategija i investicionih odluka u životnom ciklusu (rasta i kontrakcije) preduzeća.

Materija koju pokriva predmet predstavlja, u suštini, sastavni deo predmeta Poslovne finansije, ali se zbog obima ovog predmeta najčešće i na univerzitetima u svetu izučava kroz izdvojene predmete koji nose naziv Specijalna pitanja poslovnih finansija, Poslovne finansije II, Primenjene poslovne finansije, Napredni kurs poslovnih finansija ili Korporativno restrukturiranje. Ovi predmeti uobičajeno se izučavaju na «starijim» godinama studija, četvrtoj ili petoj, ili kroz tzv. MBA studije, a izuzetno retko na trećoj godini studija.

Značaj predmeta u obrazovanju studenata ogleda se u detaljnom objašnjavanju kompleksnih problema finansijskog i strategijskog menadžmenta koji nisu mogli biti pokriveni u potrebnoj meri u dotadašnjem studiranju, ali i u razvijanju novih sposobnosti studenata. Uspešnim savladavanjem predmeta studenti će biti osposobljeni da:
- razumeju ulogu menadžera i mehanizama korporativnog upravljanja u procesu kreiranja vrednosti i procesima restrukturiranja;
- shvate uticaj ekonomskih, poreskih i zakonskih okolnosti na izbor i ishode pojedinih formi restrukturiranja;
- primene osnovne procedure procene vrednosti preduzeća i analiziraju uticaj različitih strategijskih odluka preduzeća na vrednost preduzeća;
- razumeju izvore kreiranja vrednosti u različitim transakcijama poslovnog i finansijskog restrukturiranja;
- razumeju ulogu finansijskih inovacija u poboljšanju strukture kapitala preduzeća i sl.;


STRUKTURA PREDMETA

Osnovne oblasti koje pokriva predmet su sledeće:

I CILJ PREDUZEćA, KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I STRATEGIJSKI ASPEKTI RESTRUKTURIRANJA
Cilj preduzeća
Sistem korporativnog upravljanja
Uloga sistema korporativnog upravljanja u iniciranju restrukturiranja
Identifikacija potrebe za dobrovoljnim restrukturiranjem

II POSLOVNO RESTRUKTURIRANJE
Merdžeri i akvizicije
1. Pojam i istorijat
2. Strategijski aspekti i oblici kombinovanja
3. Motivi transakcija
4. Procena vrednosti transakcije
5. Metodi plaćanja transakcija i finansiranje transakcija
6. Troškovi transakcije i isplativost transakcije
7. Tržište korporativne kontrole i taktike preuzimanja
8. Taktike odbrane od preuzimanja
9. Poreski i računovodstveni aspekti
10. Problemi postakvizicione integracije i mogućnosti poboljšanja uspešnosti transakcija
11. Efekti transakcija na učesnike u transakcijama
12. Uticaj na vrednost za akcionare i izvori vrednosti
13. Alternative merdžera i akvizicija
Drugi oblici poslovnog restrukturiranja
1. Strategijski aspekti i motivi transakcija
2. Prodaja delova preduzeća
3. Izdvajanje delova preduzeća
4. Stavljanje zavisnog preduzeća u javni promet
5. Podela preduzeća
6. Efekti transakcija na učesnike u transakcijama
7. Uticaj na vrednost za akcionare i izvori vrednosti

III FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE
1. Relevantne odrednice teorija o strukturi kapitala
2. Otkup akcija
3. Dokapitalizacija drugom klasom akcija
4. Ponude za zamenu hartija od vrednosti
5. Dokapitalizacija visokim iznosom dugova
6. Otkup finansiran dugovima (LBO)
7. Restrukturiranje preduzeća u finansijskim teškoćama
8. Efekti transakcija na učesnike u transakcijama
9. Uticaj na vrednost za akcionare i izvori vrednosti


PLAN RADA SA DINAMIKOM IZVODJENJA NASTAVE PO TEMAMA


 

Tema

Oblik rada (broj casova = 2)

Predavac

Datum izvodjenja

Cilj preduzeca i sistem korporativnog upravljanja

Predavanja

MI

18.02.

Uloga sistema korporativnog upravljanja u iniciranju restrukturiranja i identifikacija potrebe za dobrovoljnim restrukturiranjem

Predavanja

MI

18.02.

Pojam i istorijat merdžera i akvizicija (M&A)

Predavanja

MI

25.02.

Strategijski aspekti i oblici kombinovanja

Predavanja

MI

25.02.

Motivi M&A transakcija

Vežbe – d

MT

03.03.

Procena vrednosti M&A transakcije

Predavanja

MI

03.03.

Procena vrednosti M&A transakcije

Vežbe – rz

MT

10.03.

Metodi placanja M&A transakcija, finansiranje transakcija, troškovi transakcija i isplativost transakcija

Predavanja

MI

10.03.

Motivi, procena vrednosti i finansiranje transakcije – primer iz poslovne prakse

Vežbe – aspp

MT

17.03.

Tržište korporativne kontrole i taktike preuzimanja

Predavanja

MI

17.03.

Taktike odbrane od preuzimanja

Vežbe–d

MT

24.03.

Taktike preuzimanja i odbrane od preuzimanja – primer iz poslovne prakse

Vežbe – aspp

MT

24.03.

Poreski i racunovodstveni aspekti M&A transakcija

Predavanja

MI

31.03.

Problemi postakvizicione integracije i mogucnosti poboljšanja uspešnosti M&A transakcija i alternative M&A

Vežbe–d

MT

31.03.

Efekti M&A transakcija na ucesnike u transakcijama, uticaj na vrednost za akcionare i izvori vrednosti

Predavanja

MI

07.04.

Problemi postakvizicione integracije – primer iz poslovne prakse

Vežbe – aspp

MT

07.04.

Strategijski aspekti i motivi drugih oblika poslovnog restrukturiranja

Predavanja

MI

14.04.

Prodaja, izdvajanje delova preduzeca i podela preduzeca

Vežbe–d

MT

14.04.

Stavljanje zavisnog preduzeca u javni promet i ostali oblici poslovnog restrukturiranja

Vežbe–d

MT

21.04.

Efekti drugih oblika poslovnog restrukturiranja na ucesnike u transakcijama, uticaj na vrednost za akcionare i izvori vrednosti

Predavanja

MI

21.04.

Drugi oblici poslovnog restrukturiranja – primer iz poslovne prakse

Vežbe – aspp

MT

28.04.

Kolokvijum

Vežbe – rz

MT

28.04.

Relevantne odrednice teorija o strukturi kapitala

Predavanja

MI

05.05.

Otkup akcija i dokapitalizacija drugom klasom akcija

Vežbe–d

MT

05.05.

Ponude za razmenu i dokapitalizacija visokim iznosom dugova

Vežbe–d

MT

12.05.

Otkup finansiran dugovima (LBO)

Predavanja

MI

12.05.

Otkup finansiran dugovima (LBO)

Vežbe–d

MT

20.05.

Restrukturiranje preduzeca u finansijskim teškocama

Predavanja

MI

20.05.

Efekti finansijskog restrukturiranja na ucesnike u transakcijama, uticaj na vrednost za akcionare i izvori vrednosti

Predavanja

MI

27.05.

Finansijsko restrukturiranje – primer iz poslovne prakse

Vežbe – aspp

MT

27.05


* d – diskusija
rz – rešavanje zadataka
aspp – analiza slučajeva iz poslovne prakse
MI – prof. dr Milorad Ivanišević
MT – mr Miroslav Todorović


OBLICI I NAČIN RADA NA PREDMETU

U toku izvodjenja nastave na predmetu biće kombinovani različiti oblici rada koji uključuju teorijsko izlaganje tema (predavanja), rešavanje zadataka, analize primera iz poslovne prakse (studije slučajeva), diskusije, individualne i grupne prezentacije. Svi oblici rada izuzev predavanja podrazumevaju aktivno učestvovanje studenata. Iako časovi predavanja ne podrazumevaju aktivno učestvovanje studenata, niti njihovu prethodnu pripremu za časove, oni mogu uključivati diskusije na upravo izloženu temu ili neku od ranije izloženih tema. Svi studenti treba da učestvuju u rešavanju zadataka na časovima vežbi. Od svakog studenta se očekuje da u toku semestra uradi dva primera iz poslovne prakse, jedan iz merdžera i akvizicija i jedan iz drugih oblika restrukturiranja, koje će prezentovati, individualno ili grupno, drugim studentima. Takodje, od svakog studenta se očekuje da u toku semestra uradi kratak rad (esej) na odabranu temu.

NAČIN OCENJIVANJA NA PREDMETU

Konačna ocena studenta sastoji se od ocene rada u toku semestra i ocene na samom ispitu. Oblici rada u toku semestra koji se ocenjuju su: uspešnost u rešavanju zadataka na vežbama i periodičnim proverama stečenog znanja (kolokvijumima), prezentacija primera iz poslovne prakse i kratak rad (esej) na odabranu temu. Mogućnost sticanja bodova na svakom obliku rada studenata tokom semestra nije uslovljen prethodnim sticanjem bodova na drugom obliku rada studenata. Medjutim, student ne može pristupiti polaganju završnog ispita ukoliko ne ostvari zadovoljavajući broj bodova na bazi ocene rada u toku semestra.

LITERATURA

Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća, udžbenik u pripremi, Ekonomski fakultet u Beogradu.

Odabrana poglavlja iz knjige: Weston, J.F., Siu, J.A., Johnson, B.A., 2001, Takeovers, Restructuring and Corporate Governance, 3rd ed., Prentice Hall, 2001.

Odabrana poglavlja iz knjige: Gaughan, P., 1996, Merger, Acquisitions and Corporate Restructuring, John Wiley & Sons, Inc.

PODACI O NASTAVNICIMA I SARADNICIMA NA PREDMETU

Nastavnik:
Prof. dr Milorad Ivanišević,
vreme prijema: utorak 12–14 h,
kabinet 308 (III sprat),
telefon 30–21–053

Saradnik:
mr Miroslav Todorović,
vreme prijema: sreda 12–16 h,
kabinet 719 (VII sprat),
telefon 30–21–123