EKONOMIJA RADA

IV godina
Smer – Makroekonomska analiza i politika
Letnji semestar
Nastavni fond: 60 časova predavanja i 30 časova vežbi

SADRŽAJ PREDMETA


Ekonomija rada je posebno područje ekonomije koje izučava organizaciju, funkcionisanje i rezultate tržišta rada, kao i javne mere koje se odnose na zaposlenost i plaćanje resursa rada. Studenti će se upoznati sa primenom ekonomske analize na ponašanje poslodavaca i zaposlenih i njihove medjusobne odnose. Izlaganje prati standardnu strukturu modernih udžbenika i obuhvata sledeće celine-poglavlja: teorije tržišta rada; tražnja za radom; ponuda rada; ravnoteža na tržištu rada; ljudski kapital i ekonomija personala; plate i produktivnost; kolektivno pregovaranje i ekonomska teorija sindikata; diskriminacija, nejednakost i segmentirana tržišta rada; institucije i tržište rada, mobilnost rada; nezaposlenost. Uz to, imajući u vidu značaj primene teorijskih koncepata na za Srbiju relevantan empirijski kontekst, biće obradjena i teorija optimalne brzine tranzicije, kao i uporedni pregled tržišta rada u tranziciji, Srbiji i u Evropskoj uniji.

PLAN RADA NA PREDMETU

Ekonomija rada 2005 – 60 časova predavanja i 30 časova vežbi

Uvod – Osnovni koncepti ekonomije rada i tržišta rada. Pozitivna i normativna ekonomija. Statisticko testiranje hipoteza o delovanju tržištu rada

2

Pregled tržišta rada. Tržište rada – kupci i prodavci, statusne definicije, sekularni trendovi. Kako funkcioniše tržište rada.

2

Ekonomske teorije tržišta rada

0+2

Tražnja za radom – jednostavni model.

2

Modifikovani modeli tražnje za radom – monopol na tržištu proizvoda, monopson na tržištu rada. Dugorocna tražnja. Više od dva faktora.

2+2

Regulisanje minimalnih plata

2

Elasticnost tražnje za radom

2

Kvazi-fiksni troškovi rada i njihov uticaj na tražnju

2

Kompenzirajuce razlike u platama na tržištu rada

2

Ponuda rada – teorija izbora izmedju rada i dokolice. Efekti dohotka i supstitucije

2

Ponuda rada – empirijski trendovi participacije u radnoj snazi

2

Investiranje u ljudski kapital – osnovni pojmovi

2

Tražnja za obrazovanjem

2+2

Ekonomija personala

2

Plate i produktivnost. Ugovor o zaposlenju. Produktivnost i sekvencioniranje plata. Životni dohodak. Promotivni turniri. Teorija efikasne nadnice.

4+2

Nejednakost u platama

2

Pol i etnicitet na tržištu rada

2+2

Sindikati i kolektivno pregovaranje – istorijski i institucionalni pregled

2

Ekonomska analiza sindikata i njihovog uticaja

4

Korporativizam i socijalni dijalog

2+2

Mobilnost rada – fluktuacija i migracije

2+2

Nezaposlenost – stok-tok model. Sekularni trendovi i tipovi nezaposlenosti

2

Efekti naknada za nezaposlenost

2

Borba protiv nezaposlenosti – aktivne mere na tržištu rada

2+2

Institucije na tržištu rada – pregled i aktuelna debata. Fleksibilnost i rigidnost na tržištu rada

2+2

Nacionalni modeli tržišta rada

2+2

Optimalna brzina tranzicije. Problemi tržišta rada u zemljama u tranziciji

2+4

Problemi tržišta rada u Srbiji

4+4

Tržište rada u Evropskoj uniji

2+2


NAČIN RADA NA PREDMETU

S obzirom da predmet slušaju studenti četvrte godine, podela na predavanja i vežbe je samo indikativna, pošto su oni uglavnom već imali prilike da se upoznaju (često i u naprednijem obliku) sa mnogim konceptima i teorijskim modelima koji čine polaznu osnovu predavanja. Stoga će većina predavanja biti zasnovana na interaktivnom (razgovornom) pristupu, što je olakšano i optimalnom veličinom grupe. Svako predavanje biće praćeno odgovarajućim pitanjima za razmišljanje ili praktičnim zadacima, u prosečnom trajanju trajanju od 15 minuta po času. Na časovima vežbi studenti će imati i sopstvene prezentacije, na bazi širokog izbora tekstova koji će im biti ponudjen na početku nastave. Posebna pažnja biće posvećena praktičnim implikacijama teorijskih modela i korišćenju primera vezanih za tržište rada u Srbiji.

OCENJIVANJE STUDENATA

Oblici rada koji će se ocenjivati su redovnost i angažovanje na nastavi, uspeh na kolokvijumu (redovni će biti održan desete, a popravni četrnaeste nedelje predavanja), kao i završni ispit. Redovnost će učestovati sa 10% u konačnoj oceni, angažovanje sa 20%, kolokvijum sa 30%, a završni ispit sa 40%.

LITERATURA

Obavezna literatura:
Grečić, Vladimir, 2004 (2001): Ekonomija rada, CID, Ekonomski fakultet u Beogradu.

Dopunska literatura:
Arandarenko, Mihail, 2005 (2004): Ekonomija rada. Beleške sa predavanja (interni materijal, biće dostupan studentima u kopijama i na sajtu fakulteta)
Vlada Republike Srbije (2005), Nacionalna strategija zapošljavanja Republike Srbije.
Vlada Republike Srbije (2003), Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji.

NASTAVNICI I SARADNICI NA PREDMETU

Mihail Arandarenko,
prijem studenata sredom 16-18,
broj kabineta 716, telefon 3021023,
e-mail arandarenko@yahoo.com