EKONOMIKA ENERGETIKE


1. PODACI O PREDMETU


Naziv predmeta: Ekonomika energetike
Šifra predmeta: 48 EEN
Smer: Marketing
Godina i semestar: IV godina VII semestar
Status predmeta: Izborni
Fond časova: 90 ( 60 časova predavanja i 30 časova vežbi )


2. CILJ, OSNOVNI SADRŽAJ, MESTO I ZNAČAJ PREDMETA U OBRAZOVANJU STUDENATA


Energija je jedan od najvažnijih činilaca razvoja i funkcionisanja privrede i društva, osnovni pokretač i sastavni deo svih ljudskih aktivnosti. Raspoloživost, korišćenje postojećih i iznalaženje novih izvora energije, racionalna transformacija u finalne oblike potrošnje, stabilnost i sigurnost upotrebe presudno utiče na dinamiku razvoja i rasta privrede, pojedinih društvenih zajednica i sveta u celini. Zbog borbe oko pristupa pojedinim energetskim izvorima kroz istoriju je dolazilo do brojnih sukoba uključujući i ratove, a energetske krize su dovodile do poremećaja i kriza na globalnom nivou. O značaju energije govori i činjenica da su se industrijske revolucije razlikovale, pre svega, po otkrićima i primeni novih izvora energije. Prva po primeni vodene pare, druga po otkriću i primeni nafte i električne energije, a treća, pored usavršavanja postojećih po otkriću i primeni nuklearne energije.
Izučavanje energije je predmet različitih nauka i naučnih disciolina uključujući i ekonomsku nauku. Ekonomisti su uvek znali da prepoznaju mesto i značaj energije u razvoju privrede i društva naročito posle naftnih kriza sedemdasdetih i osamdesetih godina prošlog veka.U okviru ekonomskih nauka energija se, pre svega, izučava u okviru Ekonomike energetike, kao posebne i relativno nove naučne discipline.
U okviru izučavanja predmeta Ekonomika energetike nastoji se da se reafirmiše i pojača interes studenata i stručne javnosti za izučavanje različitih aspekata razvoja energije i ekonomike energetike kod nas. Materija koja se izučava je podeljena na sedam tematskih celina u kojima su detaljno razmatraju odabrana tematska područja:
(I) Energetske osnove i energetski bilans,
(II) Proizvodnja i potrošnja energije
(III) Energetska politika i privredni razvoj,
(IV) Ekonomija proizvodnje i upotrebe energije,
(V) Ekonomske karakteristike energetskog sektora,
(VI) Energetika, prirodna i radna sredina,
(VII) Strategija i politika dugoročnog razvoja energetike.

Ključna znanja koja će studenti steći nakon što odslušaju i polože ovaj predmet odnose se na:

Mesto i značaj energije u razvoju privrede i društva;
Oblike, izvore i jedinice za energiju;
Indikatore razvoja i energetske bilanse;
Kretanje proizvodnje i potrošnje energije u svatu i kod nas;
Ekonimiju proizvidnje i upotrebe pojedinih vidova energije;
Formiranje i kretanje cena energije i energetskim paritetima;
Uticaju proizvodnje i upotrebe energije na životnu i radnu sredinu;
Energetski potencijal i strukturu energetskog sektora SCG;
Upravljanje energetskim resursima na naivou preduzeća i nacionalne ekonomoje;
Instrumente politike i strategije razvoja energetike.


3. SADRŽAJ STRUKTURA PREDMETA


ENERGETSKE OSNOVE I ENERGETSKI BILANS / 4 + 2 /

Pojam ekonomike energetike
Uloga i značaj energetike
Oblici energije i jedinice za energiju
Izvori primarne energije
Snaga sistema, stepen korisnog dejstva
Energetski bilansi
Indikatori razvoja energetike u SCG i pozicija u svetu


PROIZVODNJA I POTROŠNJA ENERGIJE / 8 + 4 /
Razvoj energetskih kapaciteta
Finansiranje razvoja energetike
Rezerve energetskih izvora prema izvorima i regionima
Proizvodnja energije prema izvorima i regionima
Uvoz i izvoz energije - energetska zavisnost
Potrošnja energije (prema izvorima i regionima)

ENERGETSKA POLITIKA I PRIVREDNI RAST / 8 + 4 /

Energetika i privredni razvoj
Energetska politika i strategija

EKONOMIJA PROIZVODNJE UPOTREBE ENERGIJE / 8 + 4 /
Ekonomija proizvodnje i upotrebe uglja
Ekonomija proizvodnje i upotrebe električne energije
Ekonomija proizvodnje i upotrebe nafte i derivata i prirodnog gasa


EKONOMSKE KARAKTERISTIKE ENERGETSKOG SEKTORA / 12 + 6 /
Produktivnost rada u energetskim granama
Korišćenje kapaciteta kao faktor ekonomije
Cene energije i energetski pariteti
Transport energije kao faktor ekonomije u energetici
Ekonomija korišćenja energije
Kriterijumi izbora oblika energije


ENERGETIKA I PRIRODNA I RADNA SREDINA / 8 + 4 /
Energetika kao izvor zagađivanja prirodnog okruženja
Opšti model zagađenja i zaštite životne sredine
Mogućnosti zaštite od zagađenja životne sredine
Troškovi zaštite životne sredine

STRATEGIJA I POLITIKA RAZVOJA ENERGETIKE / 12 + 6 /

Projekcija i strategija dugoročnog razvoja energetike u svetu
Projekcija dugoročnog razvoja energetike u Evropskoj uniji
Projekcija i dugoročni razvoj energetike u zemljama u tranziciji
Strategija i projekcija dugoročnog razvoja energetike u Srbiji
Iskustva pojedinih zemalja u restruktuiranju elektroprivrede
Modeli restruktuiranja elektroprivrede
Remontovanje, racionalizacija i revitalizacija objekata i opreme


4. PLAN RADA SA DINAMIKOM IZVOĐENJA NASTAVE

Nastava će se izvoditi po izloženom redosledu sadržaja predmeta u proseku sa šest časova nedeljno od čega su četiri ćasa predavanja a dva časa vežbe do ukupnog fonda od 90 časova, odnosno 60 časova predavanja i 30 časova vežbi. U tački tri Sadržaj struktura predmeta u zagradama je dat broj časova predavanja i vežbi po pojedinim tematskim oblatima. Pošto je predmet izborni u slučaju da je broj studenata manji od 10 nastava će se izvoditi konsultativno u vreme prijema studenata ili u posebno zakazanim terminima.

Raspored časova:

Predavanja:

Vežbe:


5. OBLICI AKTIVNOSTI I NAČIN RADA NA PREDMETU


Pod aktivnostima na predmetu podrazumeva se: predavanja, vežbe, obrada studija slučajeva, kolokvijum, prezentacija individualnih i timskih radova studenata, pitanja, rasprave, disksije i konsultacije u vreme prijema studenata. Drugi oblici kao što su posete pojedinim institucijama mogu se posebno dogovoriti.


6. NAČIN OCENJIVANJA

Ukupna ocena predstavlja zbir:

1. Rezultata rada na časovima nastave,
2. Rezultata na usmenom ispitu.

Rezultat rada na časovima nastave utvrđuju se na bazi vrednovanja:

Prisustva i opšte aktivnosti studenata na časovima,
Rezultata ostvarenog na kolokvijumu.
Individualno pripremljenog i prezentiranog rada,
Timski pripremljenog i prezentiranog rada.


a) Aktivnost studenata na nastavi vrednuje se na sledeći način:

Prisustvo na nastavi 0 20 bodova,
Kolokvijum 0 20 bodova,
Individualni rad 0 10 bodova,
Timski rad (2- 3) učesnika 0 10 bodova,
Maksimalni mogući broj do 55 bodova.

b) Usmeni ispit:

Polaže se klasično, izvlačenjem na slučaj ispitne cedulje,
Ispitna pitanja su unapred poznata studentima,
Ispitna cedulja sadrži tri pitanja,
Rezultati ostvareni na časovima nastave su polazna osnova za usmeni ispit,


7. LITERATURA

Osnovna literatura za pripremu ispita je udžbenik:: EKONOMIKA ENERGETIKE, AutorI: Prof. dr Milenko Nikolić, Dr Zorana Mihajlović - Milanović i dr Šahin Mandal, vanredni profesor.8. PODACI O NASTAVNICIMA I SARADNICIMA


Predmetni nastavnik: Dr Šahin Mandal, vanredni profesor.
Kabinet: 614 VI sprat.
Vreme prijema studenata: Sreda 12 14 h.
Telefon: 3021-004.
E mail: mandal@one.ekof.bg.ac.yu