EKONOMIKA TRGOVINE

Smer: MEĐUNARODNA EKONOMIJA I SPOLJNA TRGOVINA
IV g. Letnji semestar


I CILJ PREDMETA I NJEGOVO MESTO U OBRAZOVANJU STUDENATA


Cilj predmeta je da studentima obezbedi osnovna teorijska i prakticna znanja iz oblasti funkcionisanja trgovine i ostalih kanala marketinga u razvijenim tržišnim privredama. Težište se stavlja na trgovinu kao primarnu marketinšku instituciju na tržištu roba i usluga. Pored trgovine izucavaju se i ostale institucije koje se direktno i indirektno javljaju na tržištu roba i usluga. Nakon savladivanja materije iz ovog predmeta studenti treba da se upoznaju sa osnovnom strukturom modernih tržišnih privreda i nacinom njenog funkcionisanja u sektoru distribucije roba i usluga.

Znanja koja sticu u okviru ovog predmeta cine osnovu za osposobljavaje studenata za rad na poslovima prometa robe i usluga. Studenti treba da se posebno upoznaju sa sledecim pitanjima:

§ kako funkcioniše moderno tržište roba i usluga?
§ koje se sve institucije javljaju na tržištu roba i usluga?
§ koje funkcije obavljaju posrednici na tržištu?
§ kako se uspostavljaju poslovni odnosi izmedu clanova kanala marketinga na unutrašnjem i medunarodnom tržištu?
§ koji su dometi i perspektive razvoja elektronske trgovine?
§ koje su strategije internacionalizacije trgovine?
§ koji su aktuelni tokovi u trgovini na jedinstvenom tržištu Evropske unije, SAD i ostalih tržišnih privreda i privreda u tranziciji?
§ šta je sa trgovinom državne zajednice Srbije i Crne Gore?
§ kako izgleda moderna trgovinska politika u razvijenim tržišnim privredama?
§ koje mere i institucije treba da se formiraju za moderno vodenje trgovinske politke kod nas? itd.

Sa izucavanjem navedenih i njima slicnih pitanja studenti treba da steknu realnu sliku nacina funkcionisanja modernih tržišta robe i usluga. Pored teorijskih znanja treba da se upoznaju i sa prakticnim problemima odnosa izmedu brojnih aktera i institucija na pojedinim trištima robe i usluga.


II STRUKTURA I SADRŽAJ PREDMETA

Struktura predmeta sadrži sledece cetiri kljucne oblasti:

§ Struktura kanala marketinga;
§ Upravljanje kanalima marketinga;
§ Institucije kanala marketinga; i
§ Funkcionisanje kanala marketinga.

U okviru prve oblasti izlaže se problematika izgradnje strukture kanala marketinga. Uvodna predavanja su posvecena pojmovnom definisanju tržišta, kanala marketinga i funkcija koje trgovina i ostali ucesnici u kanalima marketinga obavljaju. Nakon toga se obraduju kljucni ucesnici u kanalima marketinga, od primarnih (trgovinskih) institucija do razlicitih specijalizovanih posrednika. Na kraju prvog dela izložu se i specificni kanali marketinga: kanali za promet usluga, medunarodni kanali marketinga i elektronski kanali marketinga.

Druga oblast posvecena je upravljanju kanalima marketinga. Izlažu se standardni sadržaji u oblasti analize okruženja kanala marketinga, planiranja i dizajniranja kanala marketinga, kao i vodenja, analize i kontrole u kanalima marketinga. Na ovaj nacin se citav proces upravljanja kanalima obrazlaže u standardnom algoritmu strategijskog upravljanja, uz predstavljanje specificnih metoda planiranja i mera kontrole koje se pojavljuju samo u uže strucnoj literaturi iz ove oblasti. Posebna tema je posvecena strategijskim partnerstvima u marketing kanalima.

U trecoj oblasti celovito se izucavaju institucije kanala marketinga. Posebna pažnja je posvecena evoluciji institucija i teorijama koje objašnjavaju njihov nastanak, uspon i opadanje na tržištu. U nastavku predavanja bliže se izucavaju primarne institucije kanala marketinga i to: trgovina na malo, trgovina na veliko, institucije direktnog marketinga, institucije elektronske trgovine i na kraju posebne tržišne institucije. U sklopu ove oblasti izlaže se i znacajna problematika koja se odnosi na lokaciju institucija kanala marketinga.

Cetvrti oblast posvecena je funkcionisanju kanala marketinga u savremenim tokovima na globalnom tržištu. Akcenat se stavlja na medusobne interakcije kanala marketinga i ekonomskog okruženja u kome ovi kanali funkcionišu. Na predavanju i vežbama analiziraju se faktori ekonomskog okruženja i njihov uticaj na formiranje i delovanje kanala marketinga. Posebno se izlaže sadržaj trgovinske revolucije i njeni efekti na funkcionisanje savremenih marketinških kanala. Poslednji stadijum velikih promena u kanalima marketinga obraduje se u temi o internacionalizaciji maloprodaje. Završni delovi predavanja posveceni su sagledavanju uticaja državne politike i regulative na fizionomiju kanala marketinga. Predavanja se završavaju sa izucavanjem kanala marketinga u Evropskoj uniji i u našoj zemlji.

Sa izucavanjem navedene cetiri oblasti student stice osnovna znanja o kljucnim pitanjima funkcionisanja trgovine i ostalih kanala marketinga u razvijenim tržišnim privredama. Upoznaje se sa nacinom uspostavljanja odnosa izmedu trgovine i potrošaca, trgovine i proizvodaca i trgovine i države i trgovine i ostalog makro i mikro okruženja.

 

III PLAN IZVOĐENJA NASTAVE
 

Redni

broj

Datum- po rasporedu

Nazvi tema

Predavac

1.

 

Pojam i funkcije trgovine kao marketinške i tržišne institucije

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

2.

 

Trgovina kao tercijarna aktivnost u makroekonomiji

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

3.

 

Faktori razvoja trgovine i robnog prometa

 

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

4.

 

Tržišne strukture i konkurencija kao faktori razvoja trgovine

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

5.

 

Zakonitosti u evoluciji institucija trgovine i trgovinske mreže

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

6.

 

Tržišne institucije kao faktori razvoja robnog prometa

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

7.

 

Berze - klasicne i elektronske

 

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

8.

 

Sajmovi i privredne izložbe

 

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

9.

 

Primarni ucesnici kanala marketinga

 

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

10.

 

Specijalizovani posrednici za pružanje trgovinskih usluga

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

11.

 

Organizacija i funkcionisanje trgovine na veliko

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

12.

 

Organizacija i funkcionisanje trgovine na malo

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

13.

 

Teorijske osnove funkcionisanja kanala marketinga

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

14.

 

Dizajniranje i vodenje kanala marketinga

 

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

15.

 

Kooperacija i integracija u kanalima marketinga

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

16.

 

Promene odnosa snaga izmedu clanova kanala marketinga

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

17.

 

Razvoj strategijskog partnerstva u kanalima marketinga

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

18.

 

Medunarodni kanali marketinga

 

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

19.

 

Elektronska trgovina i elektronski kanali marketinga

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

20.

 

Savremeni tokovi u globalizaciji svetskog tržišta i trgovine

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

21.

 

Osnovni tokovi koji obeležavaju trgovinsku revoluciju

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

22.

 

Teorijske osnove lokacije trgovine

 

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

23.

 

Metodologija lokacije trgovinske mreže

 

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

24.

 

Modeli procene potencijala tržišnog podrucja

 

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

25.

 

Trgovina Evropske unije

 

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

26.

 

Trgovina zemalja u tranziciji

 

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

27.

 

Trgovina Državne zajednice Srbije i Crne Gore

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

28.

 

Trgovinska politika - pojam, znacaj, nacela

 

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

29.

 

Trgovinska politika u razlicitim fazama privrednog razvoja

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

30

 

Trgovinska politika Republike Srbije

 

Lovreta/ Petkovic/ Bogetic

 

PLAN IZVOÐENJA VEŽBI:

 

Redni

broj

Datum- po rasporedu

Teme vežbi

Nastavnici i saradnik

1.

 

Analiza osnovnih indikatora razvijenosti trgovine i kanala marketinga- Metod poslovnog slucaja

Bogetic/ Stojkovic

2.

 

Analiza funkcionisanja tržišta i trgovine pojedinih zemalja Evropske unije- Metod poslovnog slucaja

Bogetic/ Stojkovic

3.

 

Trgovina u zemljama OECD- Metod poslovnog slucaja

Bogetic/ Stojkovic

4.

 

Analiza razvijenosti trgovine i trgovinske mreže u Republici Srbiji

Bogetic/ Stojkovic

5.

 

SWOT analiza trgovinskih preduzeca na tržištu Srbije- Metod poslovnog slucaja/ Prezentacije

Bogetic/ Stojkovic

6.

 

Ekonomsko-finansijska analiza trgovine Srbije- Metod poslovnog slucaja

Bogetic/ Stojkovic

7.

 

Aktuelni tokovi u tranziciji trgovinskog sektora u istocno-evrposkim zemljama-

Bogetic/ Stojkovic

8.

 

Analiza konkretnih tržišnih institucija u Republici Srbiji

Bogetic/ Stojkovic

9.

 

Politika razvoja elektronske trgovine u Republici Srbiji- Metod poslovnog slucaja/Prezentacije

Bogetic/ Stojkovic

10.

 

Stanje interneta i elektronske trehnologije u trgovinskim preduzecima u Srbiji

Bogetic/ Stojkovic

11.

 

Strategija razvoja male privrede u trgovini Srbije

Bogetic/ Stojkovic

12.

 

Svojinska, poslovna i organizaciona transformacija trgovine Srbije

Bogetic/ Stojkovic

13.

 

Upoznavanje sa osnovnim rešenjima trgovinske politke u Evropskoj uniji i Republici Srbiji- Metod poslovnog slucaja/ Prezentacije

Bogetic/ Stojkovic

14.

 

Studija slucaja: "Marks & Spencer" - primer moderne trgovine

Bogetic/ Stojkovic

15.

 

Studija slucaja: "Marks & Spencer" - primer moderne trgovine

Bogetic/ Stojkovic

 

IV OBLICI I NACIN RADA NA PREDMETU

Predvideni plan i program rada realizovace se putem predavanja i vežbi.
§ Predavanja ce biti koncipirana tako da studentu što bliže približi realno funkcionisanje trgovine i ostalih kanala marketinga u razvijenim tržišnim privredama. Pored objašnjavanja teorijskih postavki i odredenih metodoloških rešenja, namera je da se u što je moguce vecoj meri izlažu konkretni primeri iz razvijenih tržišnih privreda. Isto tako, namera je da se izlažu što aktuelniji tokovi u funkcionisanju trgovine i ostalih kanala marketinga u citavom trgovinskom sektoru i td. Kroz konkretne primere izlagace se brojni odnosi koji se uspostavljaju na relaciji trgovina - potrošac i trgovina - proizvodac.
§ Vežbe ce još u vecoj meri biti usmerene na konkretne probleme trgovine i nacina njenog funkcionisanja. Izucavace se struktura trgovine pojedinih zemalja Evropske unije, SAD, Japana i ostalih zemalja OECD. Posebno ce se izucavati i konkretni primeri veceg broja poznatih trgovinskih kompanija u svetu. Primeri ce se odnositi na odnose koje velike trgovinske korporacije uspostavljaju sa proizvodacima i sa potrošacima. Rad na vežbama treba da bude veoma raznovrstan i da maksimalno ukljuci studente. Predvidaju se sledeci oblici rada:
§ Razmatranje i diskusija slucajeva iz prakse konkretne strukture trgovine razvijenih tržišnih privreda i privreda u tranziciji;
§ Izlaganje i diskusija slucajeva iz prakse (case study) odnosice se na konkretne trgovinske kompanije i njihove kanale nabavki i plasmana;
§ Ilustracije ce se odnositi na konkretne institucije trgovine; i
§ Grupne prezentacije omogucice studentima da u okviru organizovanih timova pripremaju obradu strukture kanala marketinga odredene zemlje iz Evropske unije.

Predavanja i vežbe odvijace se na osnovu knjige koja je pripremljena za ovaj predmet pod nazivom „Kanali marketinga”. Knjiga je formalno strukturirana u 30 poglavlja, sa standardnom dužinom i sadržajem. Takav broj poglavlja u potpunosti odgovara vremenskom okviru od 15 sedmica, tj. 30 dvocasa predavanja, koliko traje nastava na ovim univerzitetskim predmetima. Nadalje, dužina poglavlja je strogo kontrolisana i iznosi 12 strana, odnosno 6 strana po jednom casu predavanja, koliko je i standardima izvedenim iz Bolonjske deklaracije predvideno kao prihvatljivo opterecenje studenta.

Pored osnovnog teksta na 360 strana (30 poglavlja x 12 strana), svako poglavlje sadrži potrebna pedagoška pomagala. Svako poglavlje pocinje ciljevima, tj. objašnjenjem šta ce student u tom poglavlju da nauci. Sledi uvodna ilustracija, kratka vinjeta na jednoj strani u kojoj je dat slucaj iz prakse koji pomaže da se bolje oseti kontekst u kome se pojavljuju problemi, institucije ili koncepti opisani u tom poglavlju. Nakon toga je izložen osnovni tekst, posle koga su priloženi rezime poglavlja na jednoj strani, pitanja za proveru znanja, kljucni pojmovi, internet adrese vezane za to poglavlje i korišcena literatura. Koristeci sva ova pomagala, student koji redovno pohada nastavu i cita odgovarajuce delove knjige, sa velikom verovatnocom bi trebalo da ostvari solidan uspeh na ispitu.

Za razliku od klasicnih udžbenika koji se ogranicavaju na pojmovnu interpretaciju nastavnih sadržaja, autori ovog udžbenika nastojali su da u što vecoj meri koriste problemski pristup. U ostvarivanju problemske interpretacije autori su nastojali da spoje teorijsko i prakticno, istorijsko i savremeno. U tom cilju na posebnom CD-u koji se obavezno prilaže uz knjigu dati su brojni primeri koji su sadržajno vezani za 30 osnovnih poglavlja u knjizi. Pored toga, izdanje na CD sadrži i šire tekstove koji nisu odštampani u knjizi i koji mogu da posluže onima koji imaju potrebe za širim pristupom problemima trgovine i ostalih kanala marketinga.


V NACIN OCENJIVANJA STUDENATA

Ocena rada studenata je kontinuirana.

Ocenjivanje studenata vrši se u poenima.

Za sledece aktivnosti studenata odreduje se sledeci broj poena:
§ redovan dolazak i aktivno ucešce na casovima predavanja i vežbi – zbirna ocena 20 poena (slucajevi, prezentacije, timski rad, inicijativa, ...);
§ kolokvijum - 30 poena ( da bi kolokvijum bio položen student mora dobiti najmanje 16 poena);
§ Finalni ispit (obavezan pristupni esej) – 50 poena

Da bi student izašao na ispit mora da položi kolokvijum i da zajedno sa aktivnostima ima najmanje 30 poena.

VI LITERATURA

Obavezna:

1. Lovreta S., Petkovic G. i Koncar J., Kanali marketinga (Trgovina i ostali kanali), Ekonomski fakultet, Beograd, 2006.


Dopunska:

2. Strategija trgovine i trgovinske politike Republike Srbije, rukovodilac istraživanja Lovreta S., Ekonomski fakultet, Beograd, 2003. Skracena verzija rezultata istraživanja (110 strana) studentima ce biti na raspolaganju i u elektronskoj formi;

3. Studentima ce biti na raspolaganju i poseban CD o trgovini pojedinih evropskih zemalja, kao i spisak e-mail adresa 200 najvecih trgovinskih kompanija u svetu.


VII NASTAVNICI I SARADNICI

1. Dr Stipe Lovreta, redovni profesor, prijem studenata: utorak od 16 do 18 casova, u kabinetu 622 na VI spratu, tel. 3021136, e-mail: slovreta@one.ekof.bg.ac.yu
2. dr Goran Petkovic, redovni profesor, prijem studenata: ponedeljak od 12 do 14 casova, u kabinetu 435 na IV spratu, tel. 3021130, e-mail: goranp@one.ekof.bg.ac.yu
3. dr Zoran Bogetic, docent, prijem studenata: sreda 10-12 casova, u kabinetu 619 na VI spratu, tel. 3021163, e-mail: bogeticz@one.ekof.bg.ac.yu
4. mr Stojkovic Dragan, asistent, prijem studenata: utorak 14-18 casova, u kabinetu 718 na VII spratu, tel. 3021013, e-mail: dstojkovic@one.ekof.bg.ac.yu