EKONOMSKA ISTORIJA

Smer: Ekonomska analiza i politika
Godina i semestar: IV godina, II semestar
Status predmeta: obavezan
Fond časova: 60 + 30

I CILJ PREDMETA

Cilj izučavanja predmeta je da se studentima upoznajući se sa najvažnijim kretanjima u ekonomskoj istoriji omogući razumevanje savremenih ekonomskih i društvenih kretanja. Mnoga makroekonomska pitanja i koncepti koje su studenti tokom studija već upoznali, na ovom predmetu će dobiti konkretizaciju kroz razmatranje najvažnijih ekonomskih kretanja u prošlosti. Pored toga, na predmetu će se studenti upoznati i sa nekim od najvažnijih teorijskih koncepata razvoja u ekonomskoj istoriji.

II SADRŽAJ PREDMETA

Višelinijski razvoj u ekonomskoj istoriji
Prostorno i vremensko širenje istorije
Dva modela kapitalizma
Obeležja i perspektive svetskog sistema
Centar i periferija: odnos ekonomske i političke instance
Kritika teorije svetskog sistema
Od merkantilističkog sistema ka globalističkom svetu
Razvoj gradova i nastanak kapitalizma
Industrijska revolucija i privredni razvoj
Ekonomska politika liberalnog kapitalizma
Ekonomske posledice I svetskog rata
Velika ekonomska kriza 1929. godine: karakteristike i načini prevazilaženja
Ekonomske posledice II svetskog rata
Ciklična kretanja privreda tokom XX veka
Ekonomska politika državne intervencije u XX veku
Javni radovi u ekonomskoj istoriji sveta
Cenovne revolucije u ekonomskoj istoriji sveta

III PLAN RADA SA DINAMIKOM IZVOĐENJA NASTAVE


   

Red. br.

NAZIV TEMATSKE JEDINICE

PREDAVANJA

VE ŽBE

1

Višelinijski razvoj u ekonomskoj istoriji

14. – 17. II

14.- 18. II

2

Prostorno i vremensko širenje istorije

14. – 18. II

14. – 18. II

3

Dva modela kapitalizma

21.- 25. II

21.- 25. II

4

Obeležja i perspektive svetskog sistema

28. II – 4. III

28. II – 4. III

5

Centar i periferija: odnos ekonomske i politicke instance

7. – 11. III

7. – 11. III

6

Kritika teorije svetskog sistema

14. – 18. III

14. – 18. III

7

Od merkantilistickog sistema ka globalistickom

21.– 25. III

21.– 25. III

8

Razvoj gradova i nastanak kapitalizma

28. III – 1. IV

28. III – 1. IV

9

Industrijska revolucija i privredni razvoj

4. – 8. IV

4. – 8. IV

10

Ekonomska politika liberalnog kapitalizma

11. – 15. IV

11. – 15. IV

11

Ekonomske posledice I svetskog rata

18. – 22. IV

18. – 22. IV

12

Velika ekonomska kriza 1929. godine: karakteristike i nacini prevazilaženja

18. – 22. IV

25. – 29. IV

18. – 22. IV

25. – 29. IV

12

Ekonomske posledice II svetskog rata

25. – 29. IV

25. – 29. IV

 

KOLOKVIJUM

 

2. – 6. V

13

Ciklicna kretanja privreda tokom XX veka

2. – 6. V

2. – 6. V

14

Ekonomska politika državne intervencije u XX veku

9. – 13. V

9. – 13. V

15

Javni radovi u ekonomskoj istoriji sveta

16. – 20. V

16. – 20. V

16

Cenovne revolucije u ekonomskoj istoriji sveta

23. – 27. V

23. – 27. V

 

 Tematske jedinice se izvode na časovima predavanja/vežbi.

IV OBLICI I NAČIN RADA NA PREDMETU

Na časovima predavanja i vežbi koriste se raznovrsni oblici rada. Studenti učešće mogu uzeti preko izlaganja u formi Power Point prezentacija koje pripremaju. Na časovima vežbi se organizuju debate na teme koje predstavljaju ispitno gradivo. Takođe, studenti na časovima vežbi izlažu svoje seminarske radove. Na časovima vežbi se organizuju i repeticije gradiva na kojima se studentima za učešće pruža šansa da dobiju poene, ali i da se detaljnije razmotre najznačajnija pitanja. Časovi predavanja i vežbi se prilagođavaju potrebama studenata, tako da se gradivo predmeta realizuje na kompleksan, ali i potpun način.
Seminarski radovi koji se na predmetu rade:
Obim seminarskog rada je 15 kucanih stranica. Rok za predaju: tokom nastave. Predaje se neposredno na času predmetnom nastavniku.

V NAČIN OCENJIVANJA NA PREDMETU

Bodovanje aktivnosti studenata na časovima vežbi i predavanja:

1. Prisustvo predavanjima 15 poena
* 15 nedelja po 1 poen
2. Prisustvo vežbama 15 poena
* 15 nedelja po 1 poen
3. Domaći zadatak na predavanjima 10 poena
4. Seminarski rad na vežbama 10 poena
5. Debate na vežbama max 10 poena
6. Repeticija na vežbama max 10 poena
7. Kolokvijumi max 10 poena
Maksimum poena pre ispita: 70 poena
VAŽNA NAPOMENA: Aktivnosti pod tačkom 3. i 4. su alternativne.

Ispit se polaže usmeno i sastoji se iz 3 pitanja.

Način polaganja ispita:
1. Predispitna obaveza je neophodna u prvom - junsko-julskom ispitnom roku.
2. Za potpis je neophodno da student ima 20 poena, minimum 6 poena na kolokvijumu;
3. U junsko-julskom ispitnom roku studenti imaju sledeće olakšice:
• 65 – 70 poena: oslobođen 2 ispitna pitanja;
• 50 – 65 poena: oslobođen 1 ispitnog pitanja;

VI LITERATURA

Osnovna literatura:
N. Vučo, Ekonomska istorija sveta, Ekonomski fakultet
dr M. Jakšić, PC EKONOMIJA, CD-ROM, Ekonomski fakultet, 2004.

VII NASTAVNICI NA PREDMETU

prof. dr Miomir Jakšić, dr Aleksandra Praščević, docent