INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U RAČUNOVODSTVU


RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, OPCIONA GRUPA: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA/ IV GODINA/VIII SEMESTAR/ 60+60 ČASOVA


I CILJ PREDMETA

Osnovni cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje studenata sa automatizovanom obradom podataka u računovodstvu, odnosno najvažnijim konceptima i komponentama računovodstvenog informacionog sistema podržanog obradom podataka uz pomoć računara. Poseban cilj je primena računara u računovodstvenom planiranju i analizi, tj. razvijanje računovodstvenih modela i sistema za podršku odlučivanju.


II SADRŽAJ PREDMETA

Predmet sadrži devet tematskih celina. Prva obuhvata razjašnjenje najvažnijih pojmova kao što su kontrola, organizacija i računovodstveni informacioni sistem, a u drugoj se razmatra tehnologija obrade podataka. Treća tematska celina posvećena je razvoju informacionih sistema i posebno aspektima razvoja koji tangiraju primenu savremenih informacionih tehnologija. Četvrta celina obuhvata razmatranje mikroorganizacionog strukturiranja računovodstvene i finansijske funkcije u odnosu na zahteve koje postavlja primena informacionih tehnologija. Najviše prostora (peta i šesta celina) posvećeno je razmatranju komponenti računovodstvenog informacionog sistema i obradi podataka koja se izvodi u tri osnovna ciklusa: prihodnom, rashodnom i konverzionom. U sedmoj tematskoj celini posebno se razradjuje funkcionisanje računovodstva u uslovima računarske obrade podataka, a osma je posvećena primeni informacionih tehnologija u računovodstvenom planiranju i analizi. Na kraju, u devetoj celini, razmatraju se iskustva u korišćenju informacionih tehnologija u računovodstvu.


III PLAN RADA NA PREDMETU
 

TEMA RADA

DATUM OBRADE

PREDAVANJA

VEŽBE

1. Kontrola, organizacija i racunovodstveni informacioni sistemi

14-18 II

 

14-18 II

 

 

2. Tehnologija obrade podataka

21-25 II

 

21-25 II

 

 

3. Razvoj informacionih sistema

28 II – 4 III

 

28 II – 4 III

 

4. Mikroorganizaciono strukturiranje racunovodstvene i finansijske funkcije u uslovima primene racunara

 

7-11 III

 

7-11 III

5. Komponente racunovodstvenog informacionog sistema (prvi deo)

 

14-18 III

14-18 III

6. Komponente racunovodstvenog informacionog sistema (drugi deo)

 

21-25 III

21-25 III

7. Komponente racunovodstvenog informacionog sistema (treci deo)

 

28 III – 1 IV

28 III – 1 IV

8. Obrada racunovodstvenih podataka (prvi deo)

 

4-8 IV

4-8 IV

9. Obrada racunovodstvenih podataka (drugi deo)

 

11-15 IV

11-15 IV

10. Funkcionisanje racunovodstva u uslovima racunarske obrade podataka (prvi deo)

 

18-22 IV

18-22 IV

11. Funkcionisanje racunovodstva u uslovima racunarske obrade podataka (drugi deo)

25-29 IV

25-29 IV

12. Racunari u racunovodstvenom planiranju i analizi (prvi deo)

2-6 V

2-6 V

13. Racunari u racunovodstvenom planiranju i analizi (drugi deo)

 

9-13 V

9-13 V

14. Racunari u racunovodstvenom planiranju i analizi (treci deo)

 

16-20 V

16-20 V

15. Iskustva u korišcenju racunara u racunovodstvu

 

23-27 V

 

23-27 V

 

 

IV NAČIN RADA NA PREDMETU

Studenti će pored predavanja imati vežbe koje će obuhvatati: osvežavanje gradiva i proveru znanja, kao i analizu primera iz prakse. Na vežbama će takodje biti organizovana obuka za korišćenje Microsoft Excel-a koja će se izvoditi u Računskom centru Fakulteta.


V OCENJIVANJE STUDENATA


Studenti će biti ocenjivani na osnovu rezultata pismenog ispita. Na ispitu će biti postavljeno pet pitanja na koja će se odgovarati pismeno, a svako pitanje će nositi odredjeni broj bodova.


VI LITERATURA

1. H.Hanic, V.Poznanić, M.Stanišić i R.Stankić, Računari u računovodstvu (Računovodstveni informacioni sistemi), Ekonomski fakultet Beograd, Beograd 1998.

2. V. Poznanić, Skripta sastavljena od prezentacionog materijala sa predavanja


VII NASTAVN1CI I SARADN1CI NA PREDMETU

Dr Vladimir Poznanić, vanredni profesor, kabinet 416, telefon 011/3021157

Bojan Branković, asistent