početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
naučni seminari
linkovi
upis na fakultet
plan zgrade
vodič kroz grad
Student prodekan
Studentski parlament
MONOPOLIST
AIESEC
SUEF
SSEF
Marketing radionica
Debatni klub
Ekonomski fakultet

Dekanat Katedre Službe

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dužom od 70 godina. Osnovana je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u zemlji na području ekonomskih nauka. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 53 redovna profesora. Na Fakultetu je do sada diplomiralo oko 40000 studenata, oko 2170 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka dok je oko 730 steklo titulu doktora nauka.

Nastavni plan redovnih studija na Fakultetu obuhvata devet usmerenja i to:

Ekonomska analiza i politika
Marketing
Računovodstvo, revizija i finansijski menadžment
Trgovinski menandžment i marketing
Finansije, bankarstvo i osiguranje
Turizam i hotelijerstvo
Statistika, informatika i kvantitativne finansije
Menadžment
Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

Pored ovoga, na poslediplomskim studijama na Fakultetu postoji oko 20 kurseva u različitim oblastima ekonomije. Od 2001. na fakultetu radi i Poslediplomska poslovna škola MBA tipa, na kojoj predaju eminentni domaći i strani profesori.

Fakultet ima svoj naučno-istraživacki centar (NICEF) koji na brojnim projektima angažuje veliku većinu nastavnika i saradnika kao i jedan broj istaknutih eksperata izvan Fakulteta. Od osnivanja, u NICEF-u je urađeno preko 800 projekata za preduzeća i druge korisnike u oblastima restrukturisanja, procene vrednosti, privatizacije, investicija itd. kao i blizu 100 makroekonomskih projekata za vlade, pojedina ministarstva, fondove i dr.
NICEF je organizovan u više posebnih centara koji čine njegove sastavne delove:

- Centar za procenu vrednosti kapitala i privatizaciju
- Centar za preduzetništvo
- Centar za organizaciju i liderstvo
- Centar za hartije od vrednosti
- Centar za korporativne finansije
- Centar za izradu i ocenu investicionih programa
- Centar za marketing
- Centar za javne finansije

Posebnu celinu čini Centar za izdavačku delatnost koji je prerastao u najvećeg domaćeg izdavača ekonomske literature sa prosekom od oko 60 naslova godišnje. Ekonomski fakultet ima sopstvenu, vrlo bogatu biblioteku sa preko 120 000 naslova, pretežno u oblasti ekonomske literature od početka dvadesetog veka do danas.

Jedan od važnih angažmana Fakulteta je i organizovanje naučnih konferencija samostalno ili u saradnji sa Naučnim društvom ekonomista Jugoslavije (selektivnom naučnom organizacijom) kao i skupova i seminara sa preduzećima, bankama itd. Prilozi i referati sa ovih skupova i drugi naučni članci naših nastavnika i saradnika ali i autora izvan Fakulteta objavljuju se u časopisu 'Ekonomski anali', koji je kategorizovan u grupu časopisa od međunarodnog značaja.

Fakultet ima vrlo razvijenu saradnju sa većim brojem stranih univerziteta i instituta (SAD, Velika Britanija, Rusija, Francuska, Italija, Grčka itd.). Međunarodna saradnja Fakulteta se intezivira poslednjih godina i Fakultet ulazi u nove međunarodne projekte. Kao učesniku konzorcijuma sa još tri domaće i četiri evropske institucije Fakultetu je dodeljen, trenutno najveći u zemlji, međunarodni projekat "Policy and Legal Advice Centre" koji finansira Evropska agencija za obnovu (EAR), a neizostavno je potrebno pomenuti i projekat "Employment support programme" u saradnji sa Ministry of labour, employment and social affairs (MOLESA).

Mnogi nastavnici i saradnici Fakulteta angažovani su od strane domaćih instituta, fakulteta, konsultantskih firmi i dr. doprinoseći njihovom ugledu i jačanju njihove stručne osnove u poslovima koje obavljaju. Takođe, jedan broj naših nastavnika individualno je angažovan na pojedinim međunarodnim projektima sto potvrđuje njihov lični naučni ugled i akademski značaj čitavog Fakulteta.

 

 
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF