početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
časopis
publikacije
forum
linkovi

MAster STUDIJSKI PROGRAM - MAKROEKONOMIJA PRIVREDA U TRANZICIJI

 

MASTER STUDIJSKI PROGRAM

MAKROEKONOMIJA PRIVREDA U TRANZICIJI

Ekonomski fakultet u Beogradu 

Fakultet za pravo, politièke nauke, ekonomiju i menadžment Univerziteta u Nici – Sophia Antipolis

<<LINK>> )

objavljuju KONKURS za UPIS studenata na

Master studijski program

Makroekonomija privreda u tranziciji  
Les politiques macro é conomiques dans les pays en transition

Diploma 
Master ekonomije 
Master économie-gestion (Grade de Master - Master's degree)

Program je namenjen svima koji žele da studirajuæi na moderan naèin, u grupi od 25 studenata, unaprede svo ja znan ja iz oblasti makroekonomije, razumevan ja procesa tranzicije, kreiranja i realizacije makroekonomske politike i njenog utica ja na uslove poslovan ja .

Program omoguæava sticanje dve diplome i to:

•  Master ekonomije (diploma Univerziteta u Beogradu)

•  Master Economie-Gestion (diploma Univerziteta u Nici – Sophia Antipolis).

Upis na studijski program je moguæ za sve studente koji su diplomirali na nekom od državnih i/ili akreditovanih fakulteta, i ostvarili 240 ESPB bez obzira na struku. Za francusku diplomu neophodno je odgovarajuæe znanje francuskog jezika. Za sve polaznike biæe obezbeðeni udžbenici na engleskom i francuskom jeziku .

Nastava se odvi ja u posebno opremljenim prostori ja ma Ekonomskog fakulteta u Beogardu, a izvode je profesori Univerziteta iz Nice – Sophia Antipolis (Francuska), Univerziteta iz Koimbre (Portugali ja ) i Ekonomskog fakulteta iz Beograda.

Cena studi ja iznosi 2.000 evra i plaæa se u èetiri rate u dinarskoj protivvrednosti.

Kontakt osoba: Iva Dimitrijevic, kancelari ja 409/IV sprat, tel. 011/3021-169, e-mail: iva@ekof.bg.ac.rs

Pri ja vljivanje

Pri ja va treba da sadrži :

•  Popunjen  formular 

•  Biografiju na francuskom ili engleskom jeziku (CV)

•  Pismo o motivaciji (Lettre de motivation) na francuskom ili engleskom jeziku

•  Overenu fotokopiju fakultetske diplome (ili Uveren ja o steèenoj diplomi)

•  Prepis ocena (original ili overena fotokopija)

Prijavljivanje na konkurs vrši se do kraja oktobra 2013. godine  na adresu:

Ekonomski fakultet  
(Meðunarodni master kurs Makroekonomi ja privreda u tranziciji/kancelari ja br. 409)  
Kamenièka 6  
11000 Beograd

Nakon što sve pri ja ve budu detaljno pregledane, napraviæe se uži izbor kandidata koji æe biti pozvani na razgovor sa Komisijom. 

Dodatna obavešten ja možete naæi na sajtu Ekonomskog fakulteta.

Nije svako znanje isto...

Master kurs Makroekonomi ja privreda u tranziciji koji se realizuje od 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, zajedno sa Fakultetom za pravo, politièke nauke, ekonomiju i menadžment (Centar za studije makroekonomije i meðunarodnih finansi ja – CEMAFI;http://www.unice.fr/CEMAFI/  ) Univerziteta iz Nice – Sophia Antipolis (Francuska) i Univerzitetom iz Koimbre (Portugali ja ).

Diploma

Svi studenti koji polože ispite i odbrane završni rad ekvivalentno 60 ESPB dobi ja ju diplomu beogradskog unverziteta . Studenti koji polože ispite kod stranih profesora na francuskom jeziku i odbrane završni rad na francuskom jeziku dobi ja ju i drugu diplomu – Univerziteta u Nici – Sophia Antipolis . Za ove studente su predmeti na izbornim pozici ja ma obavezni .

Nastava

•  Nastava na master kursu Makroekonomi ja privreda u tranziciji realizuje se na srpskom i francuskom jeziku (direktno ili konferencijskom vezom).

Napomena: Prisustvo èasovima je OBAVEZNO!

Nastavni plan i ispiti

Rukovodilac kursa je prof.dr Miomir Jakšić.

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 628-923
copyright ERC EKOF