početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
publikacije
forum
linkovi
CENTRI EKONOMSKOG FAKULTETA

NICEF -Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta

Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta u Beogradu osnovan je 1974. godine. Do sada je preko NICEF-a realizovano preko 1000 projekata, inovacionih kurseva, kompanijskih kurseva, konsultantskih usluga, savetovanja i sl. NICEF je ostvario bogatu saradnju sa saveznim i republičkim institucijama radeći projekte od ključnog interesa za našu zemlju kao što su: Mere ekonomske politike, Politika deviznog kursa, Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća, Strategija unapređenja izvoza Srbije, Program razvoja malih i srednjih preduzeća, Ekonomsko merenje komparativnih prednosti, Program reformi Republike Srbije, Razvoj finansijskog tržišta u funkciji tranzicije privrede Srbije itd.

Sa 140 eksperata i istraživača od kojih 95 doktora nauka, kao i sa bogatim iskustvom u obavljanju fundamentalnih i primenjenih istraživanja NICEF je potpuno osposobljen za kvalitetnu i po osnovnim elementima (kvalitet, rokovi i cena) konkurentnu izradu naučno-istraživačkih i komercijalnih projekata iz svih segmenata ekonomske nauke. Pored velikog broja fakultetskih nastavnika i saradnika, NICEF angažuje i jedan broj istaknutih eksperata izvan Fakulteta.

Aktivnostima NICEF-a rukovodi Prof. dr Jelena Kočović.

Kontakti:
Prof. dr Jelena Kočović,
tel. 011-30-21-167,
e-mail: nicef@ekof.bg.ac.rs

Nevena Mutavdžić, dipl. ecc.,
tel. 011-30-21-167
mob: 065-84-32-178
email: procena@ekof.bg.ac.rs i nicef@ekof.bg.ac.rsNICEF je organizovan u više posebnih centara koji čine njegove sastavne delove:

- Centar za procenu vrednosti kapitala i privatizaciju
- Centar za preduzetništvo
- Centar za organizaciju i liderstvo
- Centar za hartije od vrednosti
- Centar za korporativne finansije
- Centar za izradu i ocenu investicionih programa
- Centar za marketing
- Centar za javne finansije

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF