Republika Srbija
Univerzitet u Beogradu
Ekonomski fakultet
Broj: 3465/1
Datum: 11.10.2005.
Beograd


Na osnovu člana 133. Statuta Ekonomskog fakulteta u Beogradu, dana 11.10. 2005. godine, donosim

O D L U K U

1. Korisnici Biblioteke Ekonomskog fakulteta koji nisu studenti i zaposleni na Fakultetu obavezni su da plaćaju članarinu i to:
- godišnju članarinu u iznosu od 2.000,00 dinara;
- mesečnu članarinu u iznosu od 500,00 dinara;

2. Korisnicima iz tačke 1. ove Odluke izdaće se članska karta Biblioteke.

3. O realizaciji ove Odluke staraće se Biblioteka.

Odluku dostaviti: rukovodiocu Biblioteke, Službi za materijalno-finansijske poslove i Arhivi.


Dekan
Ekonomskog fakulteta
Prof. dr Branislav Pelević

Original odluke